Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima NN 111/2012

NN 111/2012 (10.10.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

HRVATSKI SABOR

2392

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09. i 152/11. – pročišćeni tekst) u članku 13. stavku 2. točki 4. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »a jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću oznaku »jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću« ili oznaku »j.d.o.o.;««.

Članak 2.

U članku 40. stavku 2. iza riječi: »članka 515.,« dodaju se riječi: »članka 523. stavka 3.,« a iza riječi: »članka 550.k stavka 2.,« dodaju se riječi: »članka 550.o stavka 2.,«.

U stavku 4. iza riječi: »članka 515.,« dodaju se riječi: »članka 523. stavka 3.,«, veznik »i« iza brojke: »527.« zamjenjuje se zarezom, a iza brojke: »545.« dodaju se riječi: »i 550.o stavka 2.«.

Članak 3.

U članku 64. stavku 2. riječi: »upis obavljen« zamjenjuju se riječima: »upis objavljen«.

Članak 4.

U članku 275. stavku 1. točki 1. riječ: »razrješenju« zamjenjuje se riječju: »opozivu«.

Članak 5.

U članku 278. stavku 2. riječi: »da to« zamjenjuju se riječima: »da se to«, a riječi: »obrazloženje i« zamjenjuju se riječima: »obrazloženje ili«.

Članak 6.

U članku 279. stavku 1. riječ: »mjesec« zamjenjuje se riječju: »trideset«.

Članak 7.

U članku 281. stavku 2. iza riječi: »zatraže« stavlja se točka, a riječi: »ili koji su početkom 14. dana prije održavanja skupštine upisani u registru dionica kao dioničari društva« brišu se.

Članak 8.

U članku 287. stavku 2. točki 2. iza zareza dodaju se riječi: »ako je to u interesu zaštite povjerljivih podataka ili poslovnog interesa društva, ili s njime povezanog društva,«.

U točki 3. iza riječi: »više vrijednosti,« dodaju se riječi: »ako je to u interesu zaštite povjerljivih podataka ili poslovnog interesa društva, ili s njime povezanog društva,«.

U točki 4. iza riječi: »je« dodaju se riječi: »uskrata tih obavijesti potrebna radi urednog rada i primjerenog trajanja glavne skupštine, a«.

Članak 9.

U članku 291. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Dioničar može pravo glasa u glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći, osim ako se dionice vode na više računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira istog dioničara, a svaka je punomoć dana za zaseban račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira, ili ako je više punomoći dano po dionicama koje se vode na skrbničkom računu, a dane punomoći ne odnose se na ostvarenje prava glasa iz više dionica nego što je zavedeno na skrbničkom računu. Za davanje punomoći, njezin opoziv i dokazivanje da je dana u odnosu na društvo potreban je pisani oblik, ako statutom za to nije predviđen usmeni oblik. Kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja za prijenos dokaza o tome da je dana punomoć moguća je elektronička komunikacija. Punomoć treba predati društvu i ono je zadržava na čuvanju najmanje tri godine.«.

Članak 10.

U članku 298. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »uprave, odnosno« dodaju se riječi: »izvršni direktor, te član«.

Članak 11.

U članku 306. stavku 3. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi:« i dokaz kada su u glasilu društva objavljeni podaci iz članka 305.a stavka 2. ovoga Zakona«.

Članak 12.

U članku 359. stavku 1. ispred riječi: »Pored« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

U stavku 3. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

Članak 13.

U članku 387. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Društvo koje ima najviše tri člana i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavnjeni način. Za takvo osnivanje društva moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik, a koji su prilozi ovom Zakonu. Osim u pogledu toga ne mogu se dogovoriti nikakva odstupanja od odredbi ovoga Zakona. Popunjeni obrazac zapisnika vrijedi kao popis članova društva, popis osoba ovlaštenih da vode poslove društva, te sadrži izjavu kojom član uprave prihvaća imenovanje te potpis člana uprave koji se pohranjuje u sudski registar. U svemu ostalome na takav se zapisnik na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o društvenom ugovoru.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 14.

U članku 389. stavku 2. točka na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: »ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«.

Članak 15.

U članku 390. stavku 1. u prvoj rečenici točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: »ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«.

Članak 16.

Iza članka 390. dodaje se članak 390.a i naslov iznad njega koji glase:

»Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Članak 390.a

(1) Društvo iz članka 387. stavka 2. ovoga Zakona osniva se kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću.

(2) Tvrtka društva iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati riječi, odnosno oznaku iz članka 13. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona.

(3) Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kuna. Temeljni kapital i poslovni udjeli u društvu moraju glasiti na pune iznose kuna.

(4) Ulozi za preuzete poslovne udjele uplaćuju se samo u novcu. Prijava za upis društva u sudski registar podnosi se nakon što su potpuno uplaćeni ulozi za sve preuzete poslovne udjele u društvu.

(5) Društvo mora imati zakonske rezerve u koje mora unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine. Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti:

1. za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva,

2. za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i

3. za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose.

(6) Prijeti li društvu nesposobnost za plaćanje, mora se odmah sazvati skupština društva.

(7) Poveća li društvo temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala iz članka 389. stavka 2. ovoga Zakona, na društvo se više ne primjenjuju odredbe stavaka 3. do 6. ovoga članka s time da ono smije zadržati tvrtku iz stavka 2. ovoga članka. Na temeljni kapital društva i na poslovne udjele tada se primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 17.

U članku 391. u stavku 1. u prvoj rečenici riječ: »temeljnih« briše se.

Članak 18.

U članku 403. stavku 1. riječ: »temeljnim« briše se.

U stavku 2. riječ: »temeljnog« briše se.

Članak 19.

U članku 406.a stavku 1. točki 1. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječju: »udjela«.

Članak 20.

U članku 421. stavku 2. riječ: »temeljnoga« briše se.

Članak 21.

U članku 442. stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »temeljne uloge što« zamjenjuju se riječima: »poslovne udjele nominalni iznosi kojih«.

U drugoj rečenici riječ: »uloge« zamjenjuje se riječju: »udjele«.

Članak 22.

U članku 445. stavku 2. iza druge rečenice dodaje se nova treća rečenica koja glasi:

»U društvu iz članka 390.a ovoga Zakona svaki iznos od 1,00 kune nominalnog iznosa poslovnog udjela daje pravo na jedan glas dok se temeljni kapital društva ne poveća najmanje na iznos iz stavka 7. toga članka«.

Dosadašnja treća rečenica postaje četvrta rečenica.

Članak 23.

U članku 449. brojka: »366.« zamjenjuje se brojkom: »366.a«.

Članak 24.

U članku 471. stavku 1. riječi: »čiji temeljni ulozi« zamjenjuju se riječima: »poslovni udjeli kojih«.

Članak 25.

U članku 475. stavku 3. iza riječi: »direktora ili« dodaje se riječ: »članova«.

Članak 26.

U članku 514. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Uprava, odnosno izvršni direktori svakog društva koje sudjeluje u pripajanju moraju obavijestiti glavnu skupštinu svoga društva o svim bitnim promjenama vrijednosti imovine i obveza koje su se dogodile od dana sastavljanja ugovora o pripajanju do dana održavanja glavne skupštine koja treba odlučiti o ugovoru o pripajanju. Obavijest o tim okolnostima uprava, odnosno izvršni direktori trebaju bez odgađanja po saznanju za njihov nastup poslati i upravi, odnosno izvršnim direktorima drugih društava koja sudjeluju u pripajanju, kako bi oni o tome mogli izvijestiti glavne skupštine svojih društava.

(5) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka i obavijest iz stavka 4. ovoga članka nisu potrebni ako svi imatelji dionica svih društava koja sudjeluju u pripajanju dadu izričitu izjavu u obliku javnobilježničke isprave da se odriču prava na to izvješće, odnosno obavijest.«.

Članak 27.

Dosadašnja odredba članka 515.a postaje stavak 1. toga članka, te se ispred riječi »Nadzorni« dodaje oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno ako svi imatelji dionica svih društava koja sudjeluju u pripajanju dadu izričitu izjavu u obliku javnobilježničke isprave da se odriču prava na to izvješće.«.

Članak 28.

U članku 517. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ugovor o pripajanju treba dostaviti registarskom sudu prije nego što se sazove glavna skupština koja treba odlučiti o odobrenju ugovora. Društvo mora objaviti da je ugovor o pripajanju predan u sudski registar, osim ako je od saziva glavne skupštine pa do njezina zaključenja ugovor o pripajanju cijelo vrijeme dostupan na internetskoj stranici društva s koje ga je moguće preuzeti bez naknade. U pozivu na glavnu skupštinu dioničare se mora upozoriti na njihovo pravo iz stavka 2. ovoga članka, a ako je ugovor o pripajanju objavljen na internetskoj stranici društva, dioničare se mora u pozivu upozoriti da je taj ugovor dostupan na internetskoj stranici društva s koje ga mogu preuzeti bez naknade.

(2) Od sazivanja glavne skupštine iz stavka 1. ovoga članka moraju se u poslovnim prostorijama društva staviti na uvid dioničarima:

1. ugovor o pripajanju,

2. godišnja financijska izvješća, a ako ih je društvo dužno izraditi i izvješća o stanju društava koja sudjeluju u pripajanju za posljednje tri poslovne godine,

3. ako se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više od šest mjeseci prije sklapanja ugovora o pripajanju, i nova takva izvješća na određeni dan od kojega nije proteklo više od tri mjeseca od dana sklapanja ugovora o pripajanju, ili, polugodišnji izvještaj sastavljen sukladno odredbi članka 407. Zakona o tržištu kapitala, osim ako svi imatelji dionica svih društava koja sudjeluju u pripajanju dadu izričitu izjavu u obliku javnobilježničke isprave da se odriču prava na uvid u ta izvješća,

4. izvješća uprava, odnosno izvršnih direktora društava koja sudjeluju u pripajanju iz članka 514. ovoga Zakona i izvješća nadzornih, odnosno upravnih odbora iz članka 515.a ovoga Zakona, osim ako su se dioničari odrekli tih izvješća,

5. izvješće o reviziji iz članka 515. ovoga Zakona, ako se revizija morala provoditi.«.

U stavku 4. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Ako je dioničar pristao da mu društvo dostavlja informacije elektroničkim putem, isprave iz stavka 2. ovog članka društvo može dostaviti dioničaru i elektroničkom poštom.«.

U stavku 6. iza riječi: »društva« dodaju se riječi: »s koje ih dioničari mogu preuzeti bez naknade«.

Članak 29.

U članku 519. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »onda« dodaju se riječi: »ako se članovi društva odreknu revizije pripajanja, ili«.

Članak 30.

U članku 523. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) O zahtjevu vjerovnika kojem društvo preuzimatelj nije dalo odgovarajuće osiguranje u izvanparničnom postupku odlučuje sud iz članka 40. ovoga Zakona, nadležan prema sjedištu društva preuzimatelja.«.

Članak 31.

U članku 531. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako sve dionice društva koje se pripaja drži društvo preuzimatelj, podaci o zamjeni dionica iz članka 513. stavka 2. točke 3. i 4. te izvješća iz članka 514. i 515.a ovoga Zakona te revizija pripajanja iz članka 515. ovoga Zakona nisu potrebni ako se odnose samo na pripajanje toga društva. Na taj se slučaj pripajanja ne primjenjuje odredba članka 526. ovoga Zakona. Odredbe prethodnog stavka ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način.«.

Članak 32.

U članku 533. stavku 4. iza riječi: »Zakona« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »a ako se dioničari odreknu revizije pripajanja i odredba članka 182. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 33.

U članku 539. stavku 1. točki 3. riječ: »temeljni« briše se.

U stavku 2. točki 2. riječ: »temeljni« briše se.

Članak 34.

U članku 549.c dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Objava plana pripajanja nije potrebna ako je od saziva glavne skupštine pa do njezina zaključenja zajednički plan pripajanja cijelo vrijeme dostupan na internetskoj stranici društva s koje ga je moguće preuzeti bez naknade. U tom slučaju u pozivu na glavnu skupštinu dioničare se mora upozoriti da je taj plan dostupan na internetskoj stranici društva s koje ga mogu preuzeti bez naknade, a poziv mora sadržavati i podatke iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 35.

U članku 550.c stavku 4. na kraju stavka dodaje se rečenica:

»Revizija iz ovoga stavka provodi se i kada članovi društva donesu odluku da se revizija podjele ne provodi.«.

Članak 36.

U članku 550.d stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »ako« dodaju se riječi: »članovi u novim društvima dobivaju udjele u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli, ili ako«.

Članak 37.

U članku 550.e stavku 6. u prvoj rečenici iza riječi: »ako« dodaju se riječi: »članovi u novim društvima dobivaju udjele u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli, ili ako«.

Članak 38.

U članku 550.f stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »ako« dodaju se riječi: »članovi u novim društvima dobivaju udjele u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli, ili ako«.

Članak 39.

U članku 550.g stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U glasilu društva i »Narodnim novinama« mora se objaviti obavijest o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka, osim ako je plan podjele, cijelo vrijeme do odlučivanja o podjeli, dostupan na internetskoj stranici društva s koje ga je moguće preuzeti bez naknade. U pozivu na glavnu skupštinu dioničare se mora upozoriti na njihovo pravo iz stavka 3. ovog članka, a ako je ugovor o pripajanju objavljen na internetskoj stranici društva, da se taj ugovor s nje može preuzeti bez naknade.«.

U stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako u novim društvima članovi ne dobivaju udjele u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli, a zadnja godišnja financijska izvješća se odnose na poslovnu godinu koja je istekla više od šest mjeseci prije izrade plana podjele, moraju se priložiti i nova takva izvješća na određeni dan od kojega nije proteklo više od tri mjeseca do izrade plana podjele, ili, polugodišnji izvještaj sastavljen sukladno odredbi članka 407. Zakona o tržištu kapitala,«.

U točki 4. riječi: »osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća« zamjenjuju se riječima: »ako postoji obveza njegove izrade«.

U točki 5. riječi: »osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća« zamjenjuju se riječima: »ako postoji obveza njegove izrade«.

U točki 6. riječi: »osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća« zamjenjuju se riječima: »ako postoji obveza njegove izrade«.

U stavku 5. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Ako je dioničar pristao da mu društvo dostavlja informacije elektroničkim putem, isprave iz stavka 3. ovoga članka društvo može dostaviti dioničaru i elektroničkom poštom.«.

U stavku 8. iza riječi: »društva« dodaju se riječi: »s koje ih članovi mogu preuzeti bez naknade«.

Članak 40.

U članku 550.o stavku 2. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »O zahtjevu vjerovnika kojem nova društva, odnosno društva koja sudjeluju u podjeli nisu dala odgovarajuće osiguranje, u izvanparničnom postupku odlučuje sud iz članka 40. ovoga Zakona, nadležan prema sjedištu društva koje se dijeli.«.

Članak 41.

U članku 550.r dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju da su društva preuzimatelji jedini dioničari društva koje se dijeli, ugovor o podjeli i preuzimanju ne treba odobriti glavna skupština, odnosno skupština društva s ograničenom odgovornošću koje se dijeli.«.

Članak 42.

U članku 564. stavku 4. riječ: »temeljnoga« briše se.

Članak 43.

U članku 568. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. imena i prezimena, osobni identifikacijski broj i prebivalište članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkoga društva,«.

Članak 44.

U članku 624. stavku 1. točki 7. riječ: »temeljnih« briše se.

Članak 45.

U članku 626. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. kao član društva koji vodi poslove javnog trgovačkog ili komanditnog društva, a ako je taj član pravna osoba, kao fizička osoba koja vodi poslove toga člana, ili kao likvidator javnog trgovačkog ili komanditnog društva, ili kao član uprave, odnosno izvršni direktor dioničkog društva protivno odredbi članka 251. stavka 2. ovoga Zakona, ili kao član uprave društva s ograničenom odgovornošću protivno odredbi članka 431.c ovoga Zakona, ili kao likvidator dioničkog društva, odnosno društva s ograničenom odgovornošću, u vezi s odredbom članka 374. stavka 2., odnosno u vezi s odredbom članka 471. stavka 5. ovoga Zakona, ili kao član uprave ili likvidator gospodarskog interesnog udruženja protivno odredbi članka 606.a stavka 1. ovoga Zakona, u slučaju da je društvo nesposobno za plaćanje ili da je prezaduženo ne zatraži otvaranje stečajnog postupka, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.«.

Članak 46.

U članku 630. stavku 1. točki 18. riječ: »temeljnoga« briše se.

U točki 57. riječ: »temeljni« briše se.

U točki 58. riječ: »temeljnoga« briše se.

Članak 47.

U članku 646.a alineji 10. veznik: »i« briše se.

U alineji 11. točka na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaje se veznik: »i«.

Iza alineje 11. dodaje se alineja 12. koja glasi:

»- Direktiva 2009/109/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. kojom se mijenjaju Direktive Vijeća 77/91/EEC, 78/855/EEC i 82/891/EEC i Direktive 2005/56/EC u pogledu zahtjeva za izvještavanjem i dokumentiranjem u slučaju spajanja, pripajanja i podjele.«.

Članak 48.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/12-01/02

Zagreb, 21. rujna 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

PRILOG 1. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom

broj iz upisnika javnog bilježnika

U …………………………… dana …………………. (slovima: …………………………)

U moj javnobilježnički ured pristupio/la je ……………………………………………

te je dao/dala

Izjavu o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

1. Ja, ……………………………….. ovom Izjavom osnivam jednostavno društvo

s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom …………………………………………

skraćena tvrtka: …………………………………………………………………………….

kojem je sjedište u ……………………………………………………………………….,

a adresa ………………………………………………………………………………………..

2. Predmet poslovanja društva je:

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

3. Temeljni kapital društva je …………………………….. kuna (slovima: ………….

……………………………………………………………………………… kuna).

Osnivač društva preuzima obvezu uplate uloga u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

4. Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno. Za člana uprave društva imenuje se: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Društvo se osniva na određeno vrijeme/neodređeno vrijeme.

6. Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće kuna), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Član uprave izjavljuje:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u svezi s člankom 394. stavak 5. stočka 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, a protiv mene nije izrečena nikakva mjera sigurnosti obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetnom poslovanja društva. Izjavljujem da prihvaćam postavljenje za direktora ovog trgovačkog društva.«

Potpis direktora koji se pohranjuje u sudski registar: _____________________________________________________________

Uvjerio sam se da je stranka sposobna i ovlaštena za davanje ove izjave, objasnio sam joj smisao i posljedice njezina davanja te se uvjerio u njezinu pravu i ozbiljnu volju. Potvrđujem, ujedno, da je ovaj javnobilježnički zapisnik pročitan stranci.

Otpravak ovog akta izdan je za osnivača, društvo i za trgovački sud.

Javnobilježnička pristojba utvrđena temeljem TB. _. i. ZJP u iznosu od __,00 kn.

Javnobilježnička nagrada utvrđena temeljem članka.__. PPJT u iznosu od ___,00 kn + PDV.

Osnivač:                                                                                                   Javni bilježnik:

________________________________________________________________________

Obrazac popunjava javni bilježnik u skladu s važećim propisima ispuštajući nepotrebne podatke

PRILOG 2. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s najviše tri člana

broj iz upisnika javnog bilježnika

U …………………………… dana …………………. (slovima: …………………………)

U moj javnobilježnički ured pristupili su:

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

te su sklopili

Društveni ugovor jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću koje ima do tri člana

Ovim društvenim ugovorom osniva se jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom

1. …………………………………………………………………………………………………

skraćena tvrtka: ……………………………………………………………………………

kojem je sjedište u ………………………………………………………………………..

a adresa ……………………………………………………………………………………….

2. Predmet poslovanja društva je:

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

3. Temeljni kapital društva je …………………………….. kuna (slovima: …………………………………………………………………………………………. kuna).

4. Osnivači društva preuzimaju obvezu uplate uloga kako slijedi:

1. …………………………………….. preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa …………………………….. kn (slovima: …………………….. kuna);

2. …………………………………….. preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa …………………………….. kn (slovima: …………………….. kuna);

3. …………………………………….. preuzima jedan poslovni udio nominalnog iznosa …………………………….. kn (slovima: …………………….. kuna);

Preuzeti ulozi uplaćuju se u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

5. Uprava ima jednog člana koji društvo zastupa samostalno i neograničeno. Za člana uprave društva imenuje se: …… ……

6. Društvo se osniva na određeno vrijeme/neodređeno vrijeme.

7. Društvo snosi troškove osnivanja najviše do visine od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće kuna), ali ne više od iznosa temeljnog kapitala.

Član uprave daje izjavu:

»Izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., a u svezi s člankom 394. stavak 5. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, a protiv mene nije izrečena nikakva mjera sigurnosti obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetnom poslovanja društva. Izjavljujem da prihvaćam postavljenje za direktora ovog trgovačkog društva.

Potpis direktora koji se pohranjuje u sudski registar: ____________________________________________________________

Uvjerio sam se da su stranke sposobne i ovlaštene za sklapanje ovog društvenog ugovora, objasnio sam im smisao i posljedice njegova sklapanja te sam se uvjerio u njihovu pravu i ozbiljnu volju. Potvrđujem, ujedno, da je ovaj javnobilježnički zapisnik pročitan strankama.

Otpravak ovog zapisnika izdan je za svakog osnivača, društvo i za trgovački sud.

Javnobilježnička pristojba utvrđena temeljem TB. _. i. ZJP u iznosu od __,00 kn.

Javnobilježnička nagrada utvrđena temeljem čl.anka__. PPJT u iznosu od ___,00 kn + PDV.

Osnivač:                                                                                                   Javni bilježnik:

________________________________________________________________________

Obrazac popunjava javni bilježnik u skladu s važećim propisima ispuštajući nepotrebne podatke

Share: