Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima NN 110/2015

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

HRVATSKI SABOR

2127

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/113

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12. i 68/13.) u članku 62. stavku 1. riječi: »njihovim temeljnim ulozima« zamjenjuju se riječima: »nominalnim iznosima njihovih poslovnih udjela«.

Članak 2.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Upis u sudski registar trgovački sud objavljuje bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Smatra se da je upis objavljen istekom dana objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.«.

Članak 3.

U članku 174. stavku 1. riječi: »u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar«.

Članak 4.

Iza članka 248. dodaju se naslov i članak 248.a koji glase:

»Sukob interesa

Članak 248.a

(1) Član uprave ne može bez suglasnosti nadzornog odbora sudjelovati u odlučivanju ili sklapanju pravnog posla ako:

1) je zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane,

2) mu je druga ugovorna strana ili zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije, ili je posvojitelj ili posvojenik druge ugovorne strane, njezina zastupnika po zakonu, zakonskog zastupnika, prokurista ili punomoćnika,

3) vezano uz pravni posao o kojem se odlučuje ili se sklapa postoji sukob interesa između člana uprave i društva.

(2) Bez obzira na to sudjeluje li u odlučivanju ili sklapanju pravnog posla, član uprave mora o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka odmah obavijestiti ostale članove uprave i nadzorni odbor, te u obavijesti navesti sve relevantne činjenice o prirodi svojeg odnosa s drugom ugovornom stranom te svoju procjenu postojanja sukoba interesa.

(3) Ako član uprave postupi protivno dužnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 248. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 368. stavku 3. riječi: »u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar«.

Članak 6.

Članak 373. mijenja se i glasi:

»Uz upućivanje na prestanak društva moraju se pozvati vjerovnici društva da prijave svoje tražbine. Poziv se mora objaviti u glasilu društva i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, s naznakom da vjerovnici prijave društvu svoje tražbine u roku od šest mjeseci od dana objave poziva. Poznate vjerovnike treba posebno obavijestiti.«.

Članak 7.

U članku 379. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Imovina društva može se podijeliti dioničarima tek po proteku godinu dana od dana objave poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine.«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »četiri mjeseca«.

Članak 8.

Iza članka 429. dodaju se naslov i članak 429.a koji glase:

»Sukob interesa

Članak 429.a

(1) Na sprječavanje sukoba interesa člana uprave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 248.a ovoga Zakona.

(2) Ako društvo nema nadzorni odbor, suglasnost iz članka 248.a stavka 1. ovoga Zakona daju članovi društva.«.

Članak 9.

U članku 463. stavku 2. riječi: »objaviti u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske i u« zamjenjuju se riječima: »dostaviti sudskom registru radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i objaviti u«.

Članak 10.

Članak 467. mijenja se i glasi:

»(1) Ako društvenim ugovorom nije drukčije određeno, u slučaju iz članka 466. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, odluka se donosi u obliku javnobilježničke isprave s većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova.

(2) Javnobilježnička isprava iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati izjave likvidatora o nepostojanju okolnosti koje bi po zakonu stajale na putu njihovu imenovanju te da su upoznati s time da o svemu moraju uredno izvještavati sud i potpise likvidatora koji se pohranjuju u sudski registar ako to već nisu učinili kao članovi uprave.«.

Članak 11.

Članak 472. mijenja se i glasi:

»(1) Na likvidaciju društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 368. stavka 3., članaka 369. – 370. i članaka 372. – 384. ovoga Zakona.

(2) Odredbe iz prethodnog stavka na odgovarajući se način primjenjuju i na likvidaciju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s time što se u likvidaciji jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću vjerovnici pozivaju da svoje tražbine prijave u roku od dva mjeseca od objave poziva, a imovina društva može se podijeliti članovima po isteku roka od šest mjeseci od objave poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine.«.

Članak 12.

U članku 545. stavku 2. riječi: »objaviti u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »dostaviti sudskom registru radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar«.

Članak 13.

U članku 550.g stavku 2. riječi: »»Narodnim novinama«« zamjenjuju se riječima: »na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar«, riječi: »ugovor o pripajanju« zamjenjuju se riječima: »plan podjele«, a riječi: »taj ugovor s nje« zamjenjuju se riječima: »taj plan s nje«.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Klasa: 022-03/15-01/141

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

Share: