Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige

9. ožujka 2007.

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE koje zastupa ministar, mr.sc.
Božo Biškupić,

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE koje
zastupa ministar, Prof. dr.sc. Dragan Primorac,

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE
koje zastupa ministar, Branko Vukelić, dipl.ing. i

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA – ZAJEDNICA NAKLADNIKA I KNJIŽARA koju
zastupa v.d. predsjednika Zajednice, Valter Lisica

zaključuju

SPORAZUM O JEDINSTVENOJ CIJENI KNJIGE

I.

Ovaj Sporazum zaključuje se u cilju osiguravanja što bolje dostupnosti knjige
hrvatskoj javnosti poduzimanjem mjera koje će pridonijeti:

– uređenju tržišta knjiga kao kulturnog dobra i knjižnih izdanja u bilo kojem
obliku (dalje: knjiga),

– sprječavanju nelojalne utakmice u prometu knjige,

– stvaranju jedinstvenih temeljnih tržišnih uvjeta za širenje prodajne mreže knjiga, kao i

– postizanju veće dostupnosti široke ponude nakladničkih proizvoda krajnjim
kupcima pod istim uvjetima.

II.

Svrha zaključivanja ovoga Sporazuma je postizanje:

– snižavanja cijene knjige,

– povećanja dostupnosti knjige svim krajnjim kupcima i izjednačavanja položaja
svih kupaca knjiga tako da im se omogući kupnja knjige po istoj cijeni, bez
obzira na mjesto, vrijeme i način kupnje,

– decentralizacije distribucije knjige,

– unapređenja tržišne mreže knjiga, posebice na nedovoljno razvijenim
područjima.

III.

Pojedini pojmovi u ovom Sporazumu imaju sljedeće značenje:

– Knjige i knjižna izdanja obuhvaćaju i elektronska izdanja kao što su zvučne knjige,
CD-ROM-ovi, kasete, elektroničke knjige, kartografske proizvode, komplete u kojima
je glavni sastojak knjiga ili knjižno izdanje, rječnike, atlase, enciklopedije.

Knjige u smislu ovoga Sporazuma su i knjige na stranim jezicima ako su najvećim dijelom
proizvedene za prodaju u Republici Hrvatskoj.

– Životni vijek knjige je razdoblje od početka njezine prodaje do ostatka minimalne
zalihe. Minimalnom zalihom smatra se 10% tiskane naklade svih izdanja istoga
naslova koja se od prvog izdanja razlikuju za manje od 10% (ako odstupanje od
prvog izdanja ne premašuje 10%).

– Prodavatelji su fizičke i pravne osobe koje prodaju knjige i knjižna izdanja (naklade,
trgovačka društva, uvoznici, knjižare, trgovine, prodajni centri i prodajni kiosci
specijalizirani i nespecijalizirani za prodaju knjiga, internet-knjižare i internetprodavatelji,
knjižni klubovi, nakladnici privatnih izdanja, akviziteri i trgovački
posrednici i dr.).

– Kupnja i prodaja knjiga i knjižnih izdanja na veliko je svaki posao vezan uz promet
knjiga namijenjen daljnjoj prodaji.

– Kupnja i prodaja knjiga i knjižnih izdanja na malo je prodaja krajnjem kupcu.

– Krajnji kupci su oni koji knjige ne kupuju za daljnju prodaju, uključujući i knjižnice
koje kupuju knjige namijenjene posuđivanju.

 

IV.

Potpisnici ovoga Sporazuma suglasni su da nakladnik prije početka prodaje slobodno
oblikuje jedinstvenu cijenu svojih knjiga i knjižnih izdanja, tako da ona bude jednaka
na svakom prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj i za svakog kupca.

Jedinstvena cijena knjige je maloprodajna cijena iskazana u kunama za prodaju
krajnjim kupcima. Nakladnik ju mora otisnuti ili na drugi način označiti na vanjskoj
korici svake novoobjavljene knjige, a u impresumu navesti godinu i mjesec
objavljivanja.

Nakladnici utvrđuju jedinstvene cijene za: osnovnu cijenu knjižnog naslova, cijenu
knjige u kompletu (knjiga i drugi proizvodi ili više različitih knjiga), cijenu serija,
pretplatničke cijene, klupske cijene, posebne cijene za pravne i fizičke osobe koje su
temeljem ugovora sudjelovale u izdavanju pojedinih knjiga i knjižnih izdanja i time
bitno pridonijele njihovu nastanku.

Nakladnici koji svoja izdanja prodaju prodavateljima koji nisu potpisnici ovoga
Sporazuma (megacentri, knjižare izvan Zajednice nakladnika i knjižara i dr.), dužni su
ugovorom regulirati obvezu tih prodavatelja da primjenjuju jedinstvenu cijene knjige.

Nakladnici su dužni prekinuti poslovanje s prodavateljima koji ne poštuju odredbe
ovoga Sporazuma, a ukoliko to ne učine, bit će sankcionirani sukladno točki X. ovog
Sporazuma.

Promjena jedinstvene cijene knjige utvrđuje se i objavljuje na isti način.

Uvezena knjiga na stranom jeziku te pretisci starih izdanja i divot-izdanja ne moraju
imati označenu jedinstvenu cijenu knjige na vanjskoj korici.

Knjigama i knjižnim izdanjima zatečenima kod svih prodavatelja u Republici
Hrvatskoj u trenutku potpisivanja ovog Sporazuma, utvrđena jedinstvena cijena
knjige označuje se naljepnicom.

V.

Potpisnici ovoga Sporazuma suglasni su da jedinstvena cijena novoobjavljene knjige
vrijedi 12 mjeseci od dana utvrđivanja cijene, osim ako službeno utvrđena inflacija,
od dana izlaska knjige iz tiska do dana promjene cijene knjige, prelazi 5%.

VI.

Potpisnici ovoga Sporazuma suglasni su da nakladnici nisu dužni primjenjivati
odredbe Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige za uvezene knjige na stranom jeziku
koje nisu proizvedene za prodaju u Republici Hrvatskoj, pri prodaji knjiga svojim
zaposlenicima za osobnu uporabu i pri prodaji knjige tijekom njezine promocije, s tim
da popust ne može biti veći od 20%.

Stavak 1. ove točke odnosi se i na prodaju knjiga na sajmovima knjiga, pri čemu
popust za knjige objavljene 12 mjeseci prije održavanja sajma ne može biti veći od
20%. Zajednica nakladnika i knjižara utvrdit će minimalne uvjete koje mora ispuniti
svaka sajamska priredba te objaviti popis sajmova koji ispunjavaju te uvjete.

Obveza utvrđivanja jedinstvene cijene knjige ne odnosi se ni na knjige koje se
izvoze. Svaki izvoz radi ponovnog uvoza i prodavanja u Republici Hrvatskoj s
namjerom da se izbjegne primjena ovoga Sporazuma, smatrat će se usmjerenim
protiv ciljeva i svrhe ovog Sporazuma i bit će sankcionirani sukladno točki X. ovoga
Sporazuma.

VII.
Potpisnici ovoga Sporazuma suglasni su da nakladnik može za vrijeme životnog
vijeka knjige promijeniti jedinstvenu cijenu knjige, ali jednako i istovremeno na svim
prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj.

Nakladnici i prodavatelji mogu samostalno krajnjem kupcu odobriti popust od najviše
10% od utvrđene jedinstvene cijene knjige, ako naruči cijelu zbirku u kojoj je knjiga
izišla, ako knjigu naruči i plati u pretplati prije izlaska ili ako je u znatnoj mjeri
financijski ili na drugi način pridonio izdavanju, odnosno prodaji knjige.

VIII.

Potpisnici ovoga Sporazuma suglasni su da Zajednica nakladnika i knjižara utvrdi
minimalne uvjete koje moraju ispuniti čitateljski klubovi kako bi se na njih odnosile
odredbe ovog Sporazuma, a naročito: uvođenje obvezne članarine ili obveze kupnje
najmanje 4 knjige godišnje iz klupske ponude te izdavanje kvartalne članske
publikacije.

Osnivači čitateljskih klubova (nakladnici, knjižari i ostali) prijavit će Zajednici
nakladnika i knjižara svoje čitateljske klubove s pravilima najkasnije 1 dan prije
početka djelovanja kluba. Zajednica nakladnika i knjižara će dva puta godišnje
objaviti popis klubova i njihova pravila.

Čitateljski klubovi mogu svojim članovima odobriti popust koji za izdanja starija od 12
mjeseci može biti i veći od 10%.

IX.

Potpisnici ovoga Sporazuma suglasni su da nakladnik može odrediti rasprodaju
knjiga po cijeni koja odstupa od jedinstvene cijene knjige najranije 12 mjeseci po
objavljivanju knjige. Cijenu knjige na rasprodaji nakladnik određuje jednako i
istovremeno za sve prodavatelje i kupce u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Iznimno, nakladnik ili prodavatelj mogu uvesti rasprodaju zbog prestanka djelatnosti,
prestanka važenja propisa ili zastarjelosti u knjizi objavljenih podataka, zbog isteka
vremena kalendarskih knjiga ili zbog elementarnih nepogoda. Rasprodaja se može
uvesti samo za krajnjeg kupca.

Uvođenje rasprodaje objavit će se na uobičajeni način – obavješćivanjem u
sredstvima javnog priopćavanja, plakatima, letcima, na vidljivim mjestima u
trgovinama koje prodaju knjige i izvan njih. U objavi rasprodaje navode se naslovi
knjiga koje se rasprodaju, postotak sniženja u odnosu na utvrđenu jedinstvenu cijenu
knjige i ostali uvjeti rasprodaje (izuzetci za određene knjige, knjige iznad određene
vrijednosti, vremensko ograničenje rasprodaje i sl.).

X.

Potpisnici ovoga Sporazuma suglasni su da pri Zajednici nakladnika i knjižara djeluje
Povjerenstvo od 7 članova za praćenje provođenja Sporazuma. Četiri člana
Povjerenstva imenuje Zajednica nakladnika i knjižara, a po jednoga člana
Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva.

Nakladnik ili prodavatelj za kojega Povjerenstvo utvrdi da krši ovaj Sporazum izgubit
će pravo na potporu izdavanju i otkup knjiga Ministarstva kulture i Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa na 12 mjeseci od dana utvrđivanja kršenja
Sporazuma.

Isto tako, nakladnik ili knjižar koji prekrši Sporazum gubi pravo na kredit Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva po beneficiranoj kamatnoj stopi, a ako je u tome
trenutku već korisnik takvog kredita, ugovor se raskida i korisnik kredita će odmah
vratiti primljena sredstva s pripadajućom kamatom.

XI.

Ovaj Sporazum primjenjuje se od 1. travnja 2007. godine. Potpisnici ovoga
Sporazuma suglasni su da se Sporazum može mijenjati na način i u postupku po
kojemu je i zaključen.

XII.

Ovaj Sporazum sastavljen je u 8 istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima vrijednost
izvornika. Svaka strana potpisnica zadržava po dva primjerka Sporazuma.

U Zagrebu, 9. ožujka 2007. godine

Ministar kulture                                                                                                  Ministar znanosti, obrazovanja
i športa

mr. sc. Božo Biškupić                                                                                          Prof. dr. sc. Dragan Primorac

Klasa: 612-10/06-01/0212                                                                                 Klasa:
Urbroj: 532-10-01/01-07-08                                                                             Urbroj:

 

Ministar gospodarstva,                                                                                         v.d. predsjednika Zajednicerada i poduzetništva                                                                                                         nakladnika i knjižara

Branko Vukelić,                                                                                                      dipl. ing. Valter Lisica

Klasa:                                                                                                                         Klasa:
Urbroj:                                                                                                                       Urbroj:

Share: