Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima NN 141/2013

NN 141/2013 (27.11.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

HRVATSKI SABOR

3015

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/250

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. studenoga 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03., 79/07., 80/11. i 125/11.) iza članka 1. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 1.a i 1.b koji glase:

»PRIJENOS PRAVNE STEČEVINE EUROPSKE UNIJE

Članak 1.a

Odredbe ovoga Zakona u skladu su sa:

– Direktivom Vijeća 91/250/EEC od 14. svibnja 1991. o zakonskoj zaštiti računalnih programa (SL L 122, 17. 5. 1991.),

– Direktivom Vijeća 92/100/EEC od 19. studenoga 1992. koja se odnosi na pravo iznajmljivanja i pravo posudbe te na određena prava srodna autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva (SL L 346, 27. 11. 1992.),

– Direktivom Vijeća 93/83/EEC od 27. rujna 1993. o koordinaciji nekih pravila koja se odnose na autorsko pravo i srodna prava primjenljivih na satelitsku radiodifuziju i kabelsku retransmisiju (SL L 248, 6. 10. 1993.),

– Direktivom Vijeća 93/98/EEC od 29. listopada 1993. kojom se harmonizira rok zaštite autorskog prava i nekih srodnih prava (SL L 290, 24. 11. 1993.),

– Direktivom 96/9/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o zakonskoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27. 3. 1996.),

– Direktivom 2001/29/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o harmonizaciji određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informatičkom društvu (SL L 167, 22. 6. 2001.),

– Direktivom 2001/84/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela (SL L 272, 13. 10. 2001.),

– Direktivom 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi zaštite prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, 30. 4. 2004.),

– Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.),

– Direktivom 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (SL L 372, 27. 12. 2006.),

– Direktivom 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. (SL L 265, 11. 10. 2011.) kojom se mijenja Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava.

RODNA NEUTRALNOST IZRAZA

Članak 1.b

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.«.

Članak 2.

U članku 20. stavku 5. iza riječi: »producentu« zarez i riječi: »ili kojoj drugoj osobi,« brišu se.

Članak 3.

Iza članka 100. dodaju se naslov iznad članka i članak 100.a koji glase:

»TRAJANJE AUTORSKOG PRAVA ZA GLAZBENO DJELO S RIJEČIMA

Članak 100.a

U pogledu glazbenog djela s riječima, rok iz članka 99. ovoga Zakona računa se od smrti posljednjeg preživjelog među autorima glazbe i autorima teksta koji su glazbu, odnosno tekst stvorili posebno za korištenje u tom glazbenom djelu s riječima. Ako glazba, odnosno tekst nisu stvoreni posebno za korištenje u tom glazbenom djelu s riječima, primjenjuju se opća pravila o trajanju autorskog prava.«.

Članak 4.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»(1) Imovinska prava umjetnika izvođača traju 50 godina od izvedbe.

(2) Ako u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka izvedba fiksirana na fonogram bude zakonito izdana ili zakonito priopćena javnosti, prava prestaju istekom 70 godina od prvog takvog izdanja ili prvog takvog priopćavanja javnosti, ovisno o tome koje je bilo ranije.

(3) Ako u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka fiksacija izvedbe koja nije fonogram bude zakonito izdana ili zakonito priopćena javnosti, prava prestaju istekom 50 godina od prvog takvog izdanja ili prvog takvog priopćavanja javnosti, ovisno o tome koje je bilo ranije.«.

Članak 5.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»(1) Prava proizvođača fonograma traju 70 godina od prvog fiksiranja fonograma. Ako je u tom razdoblju fonogram zakonito izdan, prava traju 70 godina od takva prvog izdanja. Ako fonogram u tom razdoblju nije zakonito izdan, ali je zakonito priopćen javnosti, prava traju 70 godina od takva prvog priopćavanja javnosti.

(2) Rokovi trajanja prava proizvođača fonograma iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se ako su nastupile okolnosti iz članka 137.a ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Iza članka 137. dodaje se poglavlje 2.a te naslovi iznad članaka i članci 137.a, 137.b, 137.c i 137.d koji glase:

»Poglavlje 2.a ODNOS PRAVA UMJETNIKA IZVOĐAČA I PRAVA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA

OTKAZ UGOVORA IZMEĐU UMJETNIKA IZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA FONOGRAMA

Članak 137.a

(1) Ako 50 godina od zakonitog izdavanja fonograma, odnosno ako fonogram nije zakonito izdan, 50 godina od njegova zakonitog priopćavanja javnosti, proizvođač fonograma ne ponudi primjerke fonograma na prodaju u količini koja zadovoljava razumne potrebe javnosti ili ga ne stavi na raspolaganje javnosti, umjetnik izvođač može otkazati ugovor koji je sklopljen za cijelo vrijeme trajanja zaštite prava umjetnika izvođača i kojim je za proizvođača fonograma osnovano pravo iskorištavanja fiksirane izvedbe na fonogramu.

(2) Prije otkaza ugovora iz stavka 1. ovoga članka umjetnik izvođač dužan je obavijestiti proizvođača fonograma da ima obvezu ponuditi primjerke fonograma na prodaju u količini koja zadovoljava razumne potrebe javnosti i staviti ga na raspolaganje javnosti u roku od godine dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti umjetnika izvođača.

(3) Umjetnik izvođač ne može se odreći prava na otkaz ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako je u stvaranju umjetničke izvedbe sudjelovalo više umjetnika izvođača, oni mogu otkazati ugovor o osnivanju prava iskorištavanja njihove fiksirane izvedbe na fonogramu u skladu s odredbom članka 123. ovoga Zakona.

(5) Ako je umjetnik izvođač otkazao ugovor o osnivanju prava iskorištavanja fiksirane izvedbe na fonogramu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, prava proizvođača fonograma na tom fonogramu prestaju istekom 50 godina od zakonitog izdavanja javnosti fonograma, odnosno 50 godina od njegova zakonitog priopćavanja javnosti ako fonogram nije izdan.

DODATNA GODIŠNJA NAKNADA UMJETNIKU IZVOĐAČU

Članak 137.b

(1) Ako je prema ugovoru između umjetnika izvođača i proizvođača fonograma koji je sklopljen za cijelo vrijeme trajanja zaštite prava umjetnika izvođača i kojim je za proizvođača fonograma osnovano pravo iskorištavanja fiksirane izvedbe na fonogramu, umjetnik izvođač stekao pravo na jednokratnu naknadu, umjetnik izvođač, prema ovome Zakonu, stječe pravo na dodatnu godišnju naknadu. Proizvođač fonograma dužan je umjetniku izvođaču plaćati dodatnu godišnju naknadu za svaku punu godinu koja slijedi pedesetu godinu od zakonitog izdavanja fonograma, odnosno pedesetu godinu od njegova zakonitog priopćavanja javnosti ako fonogram nije tako izdan.

(2) Umjetnik izvođač ne može se odreći prava na dodatnu godišnju naknadu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Dodatna godišnja naknada, prema ovome Zakonu, iznosi 20 % od prihoda kojega proizvođač fonograma ostvari od reproduciranja, distribuiranja i stavljanja na raspolaganje javnosti fonograma na kojem se nalazi izvedba umjetnika izvođača iz stavka 1. ovoga članka. Dodatna godišnja naknada obračunava se prema prihodu kojeg proizvođač fonograma ostvari u godini koja prethodi godini njezina dospijeća.

(4) Obveza plaćanja dodatne godišnje naknade, prema ovome Zakonu, nastaje u godini koja slijedi pedesetu godinu od zakonitog izdavanja fonograma, odnosno pedesetu godinu od njegova zakonitog priopćavanja javnosti ako fonogram nije tako izdan.

(5) Proizvođač fonograma dužan je, prema ovome Zakonu, umjetniku izvođaču koji je ovlašten primati dodatnu godišnju naknadu, osobi koju on ovlasti, kao i udruzi koja pravo na dodatnu godišnju naknadu ostvaruje u kolektivnom sustavu dati sve podatke koji su potrebni za njezinu isplatu.

PROMJENA SADRŽAJA UGOVORA U KORIST UMJETNIKA IZVOĐAČA

Članak 137.c

(1) Ako je prema ugovoru između umjetnika izvođača i proizvođača fonograma koji je sklopljen za cijelo vrijeme trajanja zaštite prava umjetnika izvođača i kojim je za proizvođača fonograma osnovano pravo iskorištavanja fiksirane izvedbe na fonogramu, umjetnik izvođač stekao pravo na naknadu koja dospijeva u obrocima, pri obračunu iznosa takve naknade, prema ovome Zakonu, ne oduzimaju se eventualno ranije plaćeni predujmovi kao ni eventualni drugi odbici koji su određeni u takvom ugovoru.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se nakon što istekne 50 godina od zakonitog izdavanja fonograma, odnosno 50 godina od njegova zakonitog priopćavanja javnosti ako fonogram nije zakonito izdan.

(3) Umjetnik izvođač, prema ovome Zakonu, ima pravo zahtijevati izmjenu ugovora iz stavka 1. ovoga Zakona sklopljenog prije 1. studenoga 2013. nakon što istekne 50 godina od zakonitog izdavanja fonograma, odnosno 50 godina od njegova zakonitog priopćavanja javnosti ako fonogram nije izdan.

(4) Ako umjetnik izvođač i proizvođač fonograma ne postignu sporazum u vezi pravične izmjene ugovora iz stavka 3. ovoga članka, prava proizvođača fonograma na tom fonogramu prestaju istekom 50 godina od zakonitog izdavanja javnosti fonograma, odnosno 50 godina od njegova zakonitog priopćavanja javnosti ako fonogram nije zakonito izdan.

UGOVORI KOJI OSTAJU NA SNAZI

Članak 137.d

Ugovor između umjetnika izvođača i proizvođača fonograma o osnivanju prava iskorištavanja izvedbe fiksirane na fonogram koji je sklopljen prije 1. studenoga 2013. proizvodi učinke do isteka roka zaštite umjetnika izvođača iz članka 131. ovoga Zakona, osim ako je u ugovoru izrijekom drukčije određeno.«.

Članak 7.

U članku 156. stavku 1. točki 1. na kraju podtočke h) točka se zamjenjuje zarezom te se dodaje podtočka i) koja glasi:

»i) pravo radiodifuzijskog reemitiranja audiovizualnih djela.«.

U točki 2. na kraju podtočke g) točka se zamjenjuje zarezom te se dodaje podtočka h) koja glasi:

»h) pravo na dodatnu godišnju naknadu iz članka 137.b ovoga Zakona.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravo radiodifuzijskog emitiranja i reemitiranja iz stavka 1. točaka 1.a) i 2.c), pravo radiodifuzijskog reemitiranja iz stavka 1. točke 1.i), pravo na naknadu za radiodifuzijsko emitiranje iz stavka 1. točke 3.b), pravo iznajmljivanja iz stavka 1. točaka 1.c), 2.e) i 3.c) ako se radi o snimljenim glazbenim djelima i glazbenim izvedbama, pravo na naknadu za javnu posudbu iz stavka 1. točaka 1.d), 2.f), 3.d) i 4.a), pravo na naknadu za reproduciranje za privatno i drugo vlastito korištenje iz stavka 1. točaka 1.f), 2.g), 3.e), 4.b) i 5.a) i pravo na naknadu iz stavka 1. točke 2.h) mogu se ostvarivati samo preko udruge za kolektivno ostvarivanje prava.«.

Članak 8.

U članku 164. stavku 1. riječi: »Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra« zamjenjuju se riječima: »ministar u čijem je djelokrugu nadzor nad radom Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda«.

U stavku 2. riječ: »Ministar« zamjenjuje se riječima: »Ravnatelj Zavoda«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako ministar smatra da predloženi kandidati ne osiguravaju primjeren sastav Vijeća stručnjaka, naložit će ravnatelju Zavoda da ponovi postupak izbora.«.

U stavku 7. iza riječi: »propisat će« dodaje se riječ: »pravilnikom«.

Članak 9.

Naziv glave VI. koji glasi: »VI. KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »VI. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Nazivi poglavlja koji glase: »1. Kaznena djela« i »2. Prekršaji« brišu se.

Članak 10.

U članku 189. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava reproducira autorsko djelo (članak 19.),«.

Iza točke 2. dodaju se nove točke 3., 4., 5., 6., 7. i 8. koje glase:

»3. bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava distribuira ili iznajmljuje ili skladišti ili poduzima druge radnje radi distribucije autorskog djela (članak 20.),

4. bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava na bilo koji način priopći javnosti autorsko djelo (članci 22. do 26., članak 27. stavak 1., članci 28. do 30.),

5. bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava preradi autorsko djelo (članak 31.),

6. bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava ne plati naknadu za reproduciranje autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenja kada je po zakonu to dužan platiti (članak 32.),

7. bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava ne plati naknadu za javnu posudbu kada je po zakonu to dužan platiti (članak 33.),

8. bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava ne plati naknadu za pravo slijeđenja kada je po zakonu to dužan platiti (članak 34.),«.

Dosadašnje točke 3. do 8. postaju točke 9. do 14.

Dosadašnja točka 9. briše se, a dosadašnje točke 10. do 13. postaju točke 15. do 18.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali njegovim počinjenjem oduzet će se u skladu s odredbama Prekršajnog zakona.«.

Članak 11.

U članku 190. stavku 1. iza riječi »ugovoreno« dodaju se riječi: »(članak 166. stavak 2.)«.

Članak 12.

U članku 191. stavku 1. iza riječi: »odobrenju« dodaju se riječi: »(članak 157. stavci 1. i 2.)«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 193. i članak 193. brišu se.

Članak 14.

(1) Odredba članka 3. ovoga Zakona primjenjuje se na glazbena djela s riječima kod kojih je autorsko pravo autora glazbe ili autora teksta zaštićeno barem u jednoj od država članica Europske unije na dan 1. studenoga 2013., kao i na glazbena djela s riječima koja nastanu nakon toga dana.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka neće utjecati na radnje iskorištavanja glazbenih djela s riječima koje su poduzete prije 1. studenoga 2013. Treće osobe koje su prije toga dana u dobroj vjeri stekle neka prava u odnosu na takva djela mogu, prema ovome Zakonu, nastaviti izvršavati ta prava pod istim uvjetima.

(3) Odredbe članka 6. ovoga Zakona primjenjuju se na izvedbe koje su fiksirane na fonograme i na fonograme kod kojih je pravo umjetnika izvođača, odnosno pravo proizvođača fonograma bilo zaštićeno u Republici Hrvatskoj na dan 1. studenoga 2013., kao i na izvedbe i fonograme koji nastanu nakon toga dana.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/241

Zagreb, 15. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

Share: