Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.

NN 58/2007 (6.6.2007.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1870

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. svibnja 2007. godine donijela

ODLUKU

O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

I.

Ovom se Odlukom uređuje Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. – s nazivima područja, odjeljaka, skupina i razreda gospodarskih i drugih djelatnosti.
U Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti označeni su:
područja – jednoslovnom oznakom
odjeljci – dvoznamenkastim brojem
skupine – troznamenkastim brojem
razredi – četveroznamenkastim brojem.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Dodatak 1. – Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007., koji se objavljuje uz ovu Odluku u »Narodnim novinama«.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 13/2003).

IV.

Za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2009. istodobno će se koristiti i Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 13/2003).

V.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-02/07-01/01
Urbroj: 5030114-07-2
Zagreb, 31. svibnja 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2007_06_58_1870.html

Share: