Zakon o državnim potporama NN 47/2014

NN 47/2014 (16.4.2014.), Zakon o državnim potporama

HRVATSKI SABOR

873

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA

Proglašavam Zakon o državnim potporama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. travnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/73

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DRŽAVNIM POTPORAMA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuju se nadležnosti tijela Republike Hrvatske iz područja državnih potpora i potpora male vrijednosti, politika državnih potpora Republike Hrvatske, postupanja prije dodjele državnih potpora, vođenje evidencija i izvještavanje o državnim potporama i potporama male vrijednosti.

(2) Državne potpore u Republici Hrvatskoj uređuju se ovim Zakonom ne dirajući njihovo uređenje Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i uredbama institucija Europske unije kao područja isključive nadležnosti Europske unije.

(3) Ovaj Zakon, osim članka 17. ovoga Zakona, ne primjenjuje se na državne potpore poljoprivredi i ribarstvu kako su one određene propisima o poljoprivredi i ribarstvu.

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

− državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU)

− program državne potpore je pravni akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju državne potpore, kao i pravni akt na temelju kojeg se državna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom iznosu

− pojedinačna državna potpora je državna potpora koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore

− državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji su državne potpore koje prije dodjele nije potrebno prijaviti Europskoj komisiji u skladu s važećim propisima Europske komisije donesenim na temelju članka 108. UFEU-a

− potpora male vrijednosti je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU-a

− davatelj državne potpore/potpore male vrijednosti je središnje tijelo državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore/potpore male vrijednosti

 korisnik državne potpore/potpore male vrijednosti je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu/potporu male vrijednosti, bez obzira na njezin oblik i namjenu

− prijava Europskoj komisiji je prijava prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele u skladu s važećim uredbama Vijeća i Europske komisije kojima se uređuje postupak prijave i odobrenja državnih potpora

− pravila o državnim potporama su ona pravila pravne stečevine Europske unije o državnim potporama kojima se uređuju uvjeti njihove dodjele, kao i pravila propisa Republike Hrvatske kojima su prenesena pravila pravne stečevine o uvjetima dodjele državnih potpora.

II. NADLEŽNOSTI TIJELA IZ PODRUČJA DRŽAVNIH POTPORA I POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Ministarstvo financija

Članak 3.

Ministarstvo financija, u području državnih potpora i potpora male vrijednosti, obavlja sljedeće poslove:

 provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske

 daje mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora, u odnosu na utvrđenu politiku državnih potpora

 daje mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja

 prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora

 daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome

 pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti

 prikuplja, obrađuje, evidentira podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te provodi analizu učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti

 izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama

 izvješćuje Europsku komisiju o dodijeljenim državnim potporama

 sudjeluje u radu institucija Europske unije u poslovima iz područja državnih potpora i potpora male vrijednosti

 surađuje s međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava u poslovima iz područja državnih potpora i potpora male vrijednosti

 izrađuje prijedloge propisa o državnim potporama i potporama male vrijednosti i prijedloge propisa kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije o državnim potporama i potporama male vrijednosti

 daje mišljenje na prijedloge propisa koje izrađuju nadležna tijela, a koji se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti

 provodi izobrazbu radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja davatelja i/ili korisnika državnih potpora i potpora male vrijednosti.

Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti

Članak 4.

Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti obavljaju sljedeće poslove:

 izrađuju prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora iz svojeg djelokruga

 dodjeljuju državne potpore po primitku mišljenja, odnosno odobrenja nadležnih tijela i nakon objave

 dodjeljuju potpore male vrijednosti

 nadziru provedbu korištenja dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti

 vode evidenciju dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti iz svoje nadležnosti

 dostavljaju podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti Ministarstvu financija

 analiziraju učinkovitost dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti i o tome obavještavaju Ministarstvo financija

 provode povrat državnih potpora i potpora male vrijednosti.

Suradnja tijela u sustavu državnih potpora i potpora male vrijednosti

Članak 5.

(1) U obavljanju poslova iz članaka 3. i 4. ovoga Zakona Ministarstvo financija i davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti surađuju.

(2) Ministarstvo financija pruža stručnu pomoć davateljima i/ili korisnicima državnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o državnim potporama i potporama male vrijednosti te pripreme prijedloga programa državnih potpora i potpora male vrijednosti i pojedinačnih državnih potpora i potpora male vrijednosti i akata koji predstavljaju pravnu osnovu za donošenje programa državnih potpora i potpora male vrijednosti.

(3) Ministarstvo financija pruža stručnu pomoć davateljima i/ili korisnicima državnih potpora i radi ispravne i svrhovite provedbe smjernica politike državnih potpora.

(4) Nadležna središnja tijela državne uprave dostavljaju Ministarstvu financija na mišljenje prijedloge propisa koji se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti.

(5) Za potrebu provedbe izvanrednih ili dodatnih poslova na području državnih potpora, osobito radi učinkovitog izvršenja zadataka prema institucijama Europske unije, ministar financija može osnovati povjerenstva i savjetodavna tijela.

Suradnja s institucijama Europske unije

Članak 6.

U odnosu s institucijama Europske unije u obavljanju poslova iz ovoga Zakona Ministarstvo financija surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji.

III. POLITIKA DRŽAVNIH POTPORA

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske oblikuje politiku državnih potpora Republike Hrvatske određujući njome prioritetne ciljeve i svrhu učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Politika državnih potpora Republike Hrvatske slijedi politiku državnih potpora Europske unije i smjernice fiskalne i ekonomske politike Republike Hrvatske.

(3) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija donosi smjernice politike državnih potpora za trogodišnje razdoblje.

(4) Pri izradi Nacrta smjernica politike državnih potpora Ministarstvo financija surađuje osobito s tijelima državne uprave te pritom vodi računa o podacima o učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora u prethodnim godinama.

IV. POSTUPANJE PRIJE DODJELE DRŽAVNIH POTPORA

Državne potpore za koje postoji obveza prijave Europskoj komisiji

Članak 8.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu financija prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore radi prijave Europskoj komisiji.

(2) Ministarstvo financija će u roku od 45 dana od dana primitka potpunog prijedloga iz stavka 1. ovoga članka dati mišljenje o njegovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske.

(3) Na prijedloge iz stavka 1. ovoga članka davatelja državnih potpora jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvo financija daje mišljenje samo o njihovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama.

(4) Ako Ministarstvo financija smatra da je prijedlog iz stavka 1. ovoga članka usklađen s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske, bez odgode prijavljuje prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji i o tome obavještava davatelja državne potpore.

(5) Ako Ministarstvo financija smatra da prijedlog iz stavka 1. ovoga članka nije usklađen ili nije u dovoljnoj mjeri usklađen s pravilima o državnim potporama i/ili smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske, predložit će u pisanom obliku davatelju državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi postizanja usklađenosti.

(6) Davatelj državne potpore učinit će predložene izmjene i dopune iz stavka 5. ovoga članka u roku koji odredi Ministarstvo financija, a koji ne može biti kraći od osam niti dulji od 30 dana.

(7) Ako davatelj državne potpore ne dostavi Ministarstvu financija predložene izmjene i dopune u rokovima iz stavka 6. ovoga članka, Ministarstvo financija davatelju državne potpore ponovno upućuje zahtjev iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune u roku koji odredi Ministarstvo financija, smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, osim ako davatelj državne potpore u tome roku ne dostavi zahtjev iz stavka 10. ovoga članka.

(9) Ministarstvo financija prijavljuje prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji bez odgode po primitku ispravljenog prijedloga iz stavka 1. ovoga članka ako smatra da je prijedlog usklađen s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske.

(10) Ako davatelj državne potpore zatraži da se prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, a za kojeg Ministarstvo financija smatra usklađenim sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske, prijavi bez učinjenih predloženih izmjena i dopuna radi usklađenja s pravilima o državnim potporama, Ministarstvo financija će postupiti po zahtjevu davatelja državne potpore i neispravljeni prijedlog prijaviti Europskoj komisiji bez odgode.

(11) Ako davatelj državne potpore koju je Ministarstvo financija prijavilo Europskoj komisiji odustane od namjere dodjele državne potpore, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo financija, a Ministarstvo financija će povući već podnesenu prijavu ako Europska komisija već nije donijela odluku o prijavljenoj državnoj potpori.

(12) Davatelj državne potpore ne može dodijeliti državnu potporu iz prijedloga iz stavka 1. ovoga članka prije odobrenja Europske komisije.

(13) Sadržaj, oblik i način dostave prijedloga programa državne potpore i pojedinačne državne potpore iz stavka 1. ovoga članka ministar financija uredit će pravilnikom.

Državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji

Članak 9.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu financija prijedlog programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji radi davanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske.

(2) Ministarstvo financija daje mišljenje na prijedlog iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 45 dana od primitka potpunog prijedloga, kojim potvrđuje da je predložena državna potpora izuzeta od obveze prijave Europskoj komisiji te da je u skladu s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske.

(3) Na prijedloge iz stavka 1. ovoga članka davatelja državnih potpora jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvo financija daje mišljenje samo o njihovom statusu državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji te usklađenosti s pravilima o državnim potporama.

(4) Ako Ministarstvo financija smatra da prijedlog iz stavka 1. ovoga članka nije usklađen ili nije u dovoljnoj mjeri usklađen s pravilima o državnim potporama i/ili smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske, predložit će u pisanom obliku davatelju državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi postizanja usklađenosti.

(5) Davatelj državne potpore učinit će predložene izmjene i dopune iz stavka 4. ovoga članka u roku koji odredi Ministarstvo financija, a koji ne može biti kraći od osam niti dulji od 30 dana.

(6) Ako davatelj državne potpore ne dostavi Ministarstvu financija predložene izmjene i dopune u rokovima iz stavka 5. ovoga članka, Ministarstvo financija davatelju državne potpore ponovno upućuje zahtjev iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune radi usklađenja sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske u roku koji odredi Ministarstvo financija, smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka. Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune radi usklađenja s pravilima o državnim potporama, obavijestit će Ministarstvo financija je li odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka ili namjerava postupiti po stavku 9. ovoga članka ili namjerava dodijeliti državnu potporu iz prijedloga iz stavka 1. ovoga članka koju sam smatra usklađenom s pravilima o državnim potporama.

(8) Davatelj državne potpore može dodijeliti državnu potporu iz ovoga članka tek nakon što je dobio pozitivno mišljenje Ministarstva financija o usklađenosti prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske.

(9) Ako se ne slaže s mišljenjem Ministarstva financija o usklađenosti prijedloga iz stavka 1. ovoga članka s pravilima o državnim potporama, davatelj državne potpore može zatražiti od Ministarstva financija prijavu prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, a za kojeg Ministarstvo financija smatra usklađenim sa smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske, izravno Europskoj komisiji, što će Ministarstvo financija bez odgode učiniti.

(10) Ako je zatražena i izvršena prijava iz stavka 9. ovoga članka, davatelj državne potpore ne može dodijeliti državnu potporu iz prijedloga iz stavka 1. ovoga članka prije odobrenja Europske komisije.

(11) Ako davatelj državne potpore koju je Ministarstvo financija prijavilo Europskoj komisiji, u skladu sa stavkom 9. ovoga članka, odustane od namjere dodjele državne potpore, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo financija, a Ministarstvo financija će povući već podnesenu prijavu ako Europska komisija već nije donijela odluku o prijavljenoj državnoj potpori.

(12) Sadržaj, oblik i način dostave prijedloga programa državne potpore i pojedinačne državne potpore iz stavka 1. ovoga članka ministar financija uredit će pravilnikom.

Dodjela potpora male vrijednosti

Članak 10.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Postupanje u odnosu na zahtjeve i odluke Europske komisije

Članak 11.

(1) Zahtjeve Europske komisije za dodatnim pojašnjenjima i dostavom dokumentacije davateljima državnih potpora te pojašnjenja i dokumentaciju davatelja državnih potpora Europskoj komisiji prosljeđuje Ministarstvo financija.

(2) Nakon što Europska komisija odluči o prijavljenom prijedlogu programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore, Ministarstvo financija o tome bez odgode obavještava davatelja državne potpore.

Objava programa državnih potpora

Članak 12.

Davatelj državne potpore nakon odobrenja prijedloga programa državne potpore, odnosno prije dodjele državnih potpora objavljuje program državnih potpora na svojim mrežnim stranicama.

V. POVRAT DRŽAVNE POTPORE

Članak 13.

(1) Ako Europska komisija naloži povrat državne potpore, Ministarstvo financija o tome bez odgode obavještava davatelja državne potpore koji provodi povrat.

(2) Davatelj državne potpore provodi povrat državne potpore i kada sam utvrdi da su, prema pravilima pravne stečevine Europske unije, stečeni uvjeti za povrat državne potpore koju je dodijelio.

(3) Povrat državne potpore provodi se u skladu s pravilima propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje pravni odnos nastao dodjelom državne potpore, odnosno u skladu s pravilima samog pravnog akta na temelju kojeg je državna potpora dodijeljena korisniku.

(4) Davatelj državne potpore odgovoran je za dodjelu državne potpore čiji povrat je naložila Europska komisija. Mišljenja Ministarstva financija iz članaka 8. i 9. ovoga Zakona o usklađenosti prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore s pravilima o državnim potporama savjetodavne su prirode i ne dovode u pitanje isključivu ovlast Europske komisije odobravati državne potpore.

VI. IZVJEŠĆA, EVIDENCIJE I DOSTAVA PODATAKA O DRŽAVNIM POTPORAMA I POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

Evidencije državnih potpora i potpora male vrijednosti i dostava podataka

Članak 14.

(1) Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dužni su voditi evidenciju dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti iz svoje nadležnosti. Ako davatelj dodjeljuje državne potpore i potpore male vrijednosti, evidenciju potpora male vrijednosti vodi zasebno od evidencije državnih potpora.

(2) Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti godišnje dostavljaju Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, davatelji državnih potpora godišnje dostavljaju Ministarstvu financija analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora iz svoje nadležnosti, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Davatelji državnih potpora dostavljaju podatke iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i po potrebi na zahtjev Ministarstva financija u za to određenom roku.

(5) Sadržaj, oblik i način dostave podataka iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ministar financija uredit će pravilnikom.

Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti

Članak 15.

(1) Ministarstvo financija vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti na temelju primljenih podataka iz članka 14. ovoga Zakona.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka jedinstvena je elektronička baza podataka.

(3) Sadržaj, oblik, način vođenja i funkcioniranja registra iz stavka 1. ovoga članka ministar financija uredit će pravilnikom.

Izvješće Europskoj komisiji

Članak 16.

(1) Prikupljene podatke o dodijeljenim državnim potporama, u skladu s pravilima o državnim potporama, Ministarstvo financija dostavlja Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Ministarstvo financija dostavlja Europskoj komisiji i druga izvješća o državnim potporama u skladu s pravilima o državnim potporama.

Godišnje izvješće o državnim potporama

Članak 17.

(1) Ministarstvo financija izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama. Godišnje izvješće sadrži izvještaj i o potporama male vrijednosti.

(2) Godišnje izvješće sadrži podatke i o državnim potporama poljoprivredi i ribarstvu.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ribarstvo dostavlja Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti poljoprivredi i ribarstvu radi izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Ministarstvo financija dostavlja godišnje izvješće o državnim potporama Vladi Republike Hrvatske do kraja listopada tekuće godine za prethodnu godinu. Vlada Republike Hrvatske dostavlja godišnje izvješće o državnim potporama Hrvatskom saboru do kraja studenoga tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Ministarstvo financija objavljuje godišnje izvješće o državnim potporama na svojim mrežnim stranicama.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo financija od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja preuzima dio poslova, prava i obveza u skladu s nadležnostima utvrđenim ovim Zakonom, kao i dio sredstava za rad, financijskih sredstava, pismohranu i drugu dokumentaciju, koji se odnose na poslove uređene ovim Zakonom, razmjerno preuzetim poslovima.

(2) Radnici na poslovima državnih potpora u radnom odnosu u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona postaju državni službenici ili namještenici i preuzimaju se u Ministarstvo financija.

(3) Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 32/12., 67/12., 124/12., 78/13. i 102/13.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona i Uredbom iz stavka 3. ovoga članka u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 4. ovoga Zakona i rješenja o rasporedu na radno mjesto u skladu s propisima o državnim službenicima, preuzeti državni službenici i namještenici iz stavka 2. ovoga članka obavljat će poslove iz ovoga Zakona prema naputcima čelnika unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva financija nadležne za državne potpore. Do dana donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto u državnoj službi preuzeti državni službenici i namještenici iz stavka 2. ovoga članka zadržavaju sva prava iz radnog odnosa stečena ugovorom o radu, odnosno kolektivnim ugovorom.

(6) Postupci započeti na temelju Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 72/13. i 141/13.) koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 72/13. i 141/13.).

Članak 19.

(1) Pravilnik iz članka 8. stavka 13., članka 9. stavka 12. i članka 14. stavka 5. ovoga Zakona ministar financija donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 15. stavka 3. ovoga Zakona ministar financija donijet će do 31. prosinca 2016.

Članak 20.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 72/13. i 141/13.).

(2) Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 99/13.) ostaje na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 15. stavaka 1. i 2. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/14-01/29

Zagreb, 4. travnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

Share: