Indeksi potrošačkih cijena u listopadu 2018. / Državni zavod za statistiku

Indeksi cijena pokazuju koliko se promijenila prosječna cijena određene “košare” dobara tijekom promatranog razdoblja. Pri izračunavanju prosjeka cijene različitih dobara obično se ponderiraju ekonomskom važnošću.

Potrošački indeks cijena mjeri trošak kupnje standardardne “košare” dobara u različitim vremenima, u koju su uključeni različiti proizvodi i usluge koji se kupuju za svakodnevni život (hrana, odjeća, stanovanje, prijevoz, zdravstvena zaštita i sl.) Standardna “košara” dobara uključuje nužno potrebna dobra za egzistenciju, što je procijenjena prosječna potreba građana.

U strukturi ukupne potrošačke “košare”, izražene u postocima, u razredu 09 Rekreacija i kultura iskazano je da knjiga zauzima 0,69 % potrošačke “košare”. (izvor: Državni zavod za statistiku)

Državni zavod za statistiku objavio je 16. studenoga 2018. u redovitom priopćenju (Priopćenje br. 13.1.1./10) podatke vezane za cijene dobara i usluga koje služe za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena.

Više pročitajte na Državni zavod za statistiku – Priopćenje

 

 

 

Share: