Procesni rokovi

Rok (engl. term, njem. FristTermin), 1. uzgredna odredba dodana pravnom poslu kojom se učinak pravnog posla ograničuje vremenom, što znači da učinak pravnog posla nastaje tek od određenog vremena, ili pak traje do određenog vremena. Stoga razlikujemo početne rokove (dies a quo) od završnih rokova (dies ad quem).
2. određeno vrijeme u kome se neka procesna radnja može poduzeti, odnosno prije čijeg se isteka ne može poduzeti. / izvor: Poslovni dnevnik
Rok u pravu označava vrijeme dogovoreno, ugovoreno, zakonski ili odlukom nekog tijela ili osobe određeno za izvršenje neke radnje ili ponašanja (npr. ispunjenja obveze), odnosno za njihovo nepoduzimanje. Vrijeme u pravu je bitan faktor koji se odnosi na stjecanje ili gubitak prava. / izvor: Wikipedija
Rok, u pravu, vrijeme određeno propisom, odlukom nekoga tijela ili osobe ili pak sporazumom za poduzimanje nekoga pravnog čina /izvor : www.enciklopedija.hr

 

Rokovi mogu biti prekluzivni – kad propuštanje radnje vezane za rok dovodi do gubitka prava na naknadno poduzimanje te procesne radnje; i instruktivni koji je predviđen samo radi požurivanja poduzimanja neke radnje, koja se ipak može obaviti i nakon isteka roka i koji ne dovodi direktno do štetnih zakonskih posljedica.

U hrvatskom pravu postoje različite vrste rokova:

  • Građanskopravni rokovi su oni kojima se određuje vremensko razdoblje za ostvarivanje ovlaštenja ili za ispunjenje dužnosti koji proizlaze iz odredaba građanskog prava
  • Zakonski rokovi su oni čije je trajanje zakonom određeno pa ga ni sud ni stranke ne mogu mijenjati.
  • Subjektivni rokovi su oni čiji početak zavisi od saznanja ovlaštene osobe za određeni događaj ili od stjecanja mogućnosti da ta osoba poduzme određenu radnju, a objektivni se rokovi računaju od objektivnog nastupanja određene relevantne činjenice neovisno od saznanja ovlaštene osobe za tu činjenicu

Procesnopravni rokovi su oni kojima se određuje vremensko razdoblje za poduzimanje procesnih radnji, a proizlaze iz odredaba procesnog prava. Opća pravila o procesnopravnim rokovima u hrvatskom pravu sadržana su u Zakonu o parničnom postupku Republike Hrvatske.

izvor: www.klinika.pravo.unizg.hr

 

 

Share: