Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima NN 29/2018

NN 29/2018 (28.3.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

HRVATSKI SABOR

586

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. ožujka 2018.

Klasa: 011-01/18-01/34

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 21. ožujka 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.) u članku 1.a podstavak 3. briše se.

Podstavci 4. – 6. postaju podstavci 3. – 5.

Članak 2.

Odsjek 24. i članci 881. do 903. te naslovi iznad njih brišu se.

Članak 3.

U članku 904. riječi: »organiziranju putovanja« zamjenjuju se riječima: »putovanju u paket aranžmanu«.

Članak 4.

U članku 905. stavku 1. riječi: »ugovora o organiziranju putovanja« zamjenjuju se riječima: »ugovora o putovanju u paket aranžmanu«, a riječi: »ovim Zakonom za potvrdu o organiziranju putovanja« zamjenjuju se riječima: »posebnim zakonom za potvrdu o ugovoru o putovanju u paket aranžmanu«.

Članak 5.

U naslovu iznad članka 908. riječi: »organiziranju putovanja« zamjenjuju se riječima: »putovanju u paket aranžmanu«.

U članku 908. riječi: »ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »posebnog zakona«, a riječi: »organiziranju putovanja« zamjenjuju se riječima: »putovanju u paket aranžmanu«.

Članak 6.

U članku 999. stavku 2. riječi: »pečatom banke i« brišu se.

Članak 7.

U članku 1050. stavku 1. riječi: »duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja« zamjenjuju se riječima: »mentalnog ili intelektualnog oštećenja«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 1055. mijenja se i glasi: »Osobe s mentalnim i intelektualnim oštećenjima«.

Članak 9.

U članku 1055. stavku 1. riječi: »duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja« zamjenjuju se riječima: »mentalnog ili intelektualnog oštećenja«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1., 2., 3., 4. i 5. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/143

Zagreb, 16. ožujka 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share: