Inventura – godišnji popis imovine i obveza

Godišnja inventura služi za usklađivanje stvarnog stanja imovine i obveza s knjigovodstvenim stanjem. Godišnji popis imovine i obveza nužan je za izradu financijskih izvještaja koji moraju istinito prikazati financijski položaj poduzeća što je moguće samo ako knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju.

Popis imovine obuhvaća materijalnu imovinu (zgrade, zalihe, inventar…) i prava (nenaplaćena potraživanja, dani krediti, vrijednosni papiri i depoziti) te novac na računima u banci i blagajni.

Nije realno očekivati da će inventurni popis biti gotov na dan 31. prosinca ali s njime treba započeti na vrijeme, popisujući prvo dugotrajnu imovinu (poslovni prostori, višegodišnja prava…), a završiti s popisom imovine koja ima najveći koeficijent obrtaja (potraživanja od kupaca, obveze prema dobavljačima…). Inventura u pravilu završava u novoj kalendarskoj godini nakon što se proknjiže sva potraživanja i obveze za prosinac.

Opći porezni zakon i Zakon o računovodstvu propisuju obavljanje inventure na dan godišnjih financijskih izvještaja, odnosno 31. prosinca svake godine.

Opći porezni zakon (NN 115/16, NN 106/18) u članku 194. propisuje novčane kazne za pravne osobe koje na početku poslovanja i krajem svake poslovne godine ne izvrše popis imovine i obveza.

Više o inventuri pročitajte na poslovni savjetnik.com

Share: