Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva NN 116/2018

NN 116/2018 (21.12.2018.), Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

MINISTARSTVO FINANCIJA

2314

Na temelju članka 55. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, br. 40/16), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O CARINSKOJ PROVEDBI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti smještaja i postupanja s robom za vrijeme obustavljanja puštanja robe ili zadržavanja robe i provedba postupka u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (SL L 181, 29. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 608/2013) i njezinih provedbenih propisa.

Usklađivanje propisa s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 608/2013 i njezinih provedbenih propisa.

Smještaj robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva

Članak 3.

1) Za vrijeme obustavljanja puštanja ili zadržavanja robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva na robu se na odgovarajući način primjenjuje članak 144. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013).

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je carinski ured u roku i na način propisan Uredbom (EU) br. 608/2013 obaviješten o pokretanju sudskog postupka za utvrđivanje je li pravo intelektualnog vlasništva bilo povrijeđeno, na robu se na odgovarajući način primjenjuje članak 240. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Uništenje robe

Članak 4.

Kada su ispunjeni uvjeti za uništenje robe u skladu s člankom 23. stavkom 1. i člankom 26. stavkom 1. Uredbe (EU) 608/2013, nadležni carinski ured donijet će odluku o uništenju robe u skladu s člankom 198. stavkom 1. Uredbe (EU) 952/2013.

Jamstvo

Članak 5.

Podnošenje i vraćanje te određivanje visine jamstva iz članka 24. stavka 2. Uredbe (EU) 608/2013 provodi se u skladu s člancima 90., 92. i 98. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/55

Urbroj: 513-02-1230/1-18-2

Zagreb, 3. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Share: