Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju NN 115/2018

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2236

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/208

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 79/07. i 114/11.) u članku 2. stavcima 2. i 3. riječi: »prema ovome Zakonu« zamjenjuju se riječima: »prema članku 1. ovoga Zakona«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. i stavci 9., 10., 11. i 12. koji glase:

»(8) Korisniku mirovine iz članka 91. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju, osiguranom i u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje kojemu je u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti određena osnovna mirovina, kao i korisniku osnovne invalidske mirovine dodatak na dio mirovine koji mu pripada za mirovinski staž navršen do početka primjene obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje određuje se u postotku od 27%, a na dio mirovine koji mu pripada za mirovinski staž ostvaren od toga dana (1. siječnja 2002. godine) određuje se u postotku od 27% pomnoženom s faktorom osnovne mirovine određenim za kalendarsku godinu u kojoj osiguranik stječe pravo na mirovinu.

(9) Korisniku mirovine iz članka 91. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju osiguranom i u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, kao i korisniku osnovne invalidske mirovine koji nije ostvario staž osiguranja u razdoblju do početka primjene obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, osnovica za dodatak je osnovna mirovina i određuje se u postotku od 27% pomnoženom s faktorom osnovne mirovine određenim za kalendarsku godinu u kojoj osiguranik stječe pravo na mirovinu.

(10) Korisniku iz stavaka 8. i 9. ovoga članka kojemu svota osnovne mirovine s dodatkom iz stavaka 8. i 9. ovoga članka iznosi manje od najniže osnovne mirovine određuje se najniža osnovna mirovina iz članka 93. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju.

(11) Svota osnovne mirovine iz stavaka 8. i 9. ovoga članka, zajedno s dodatkom iz stavaka 8. i 9. ovoga članka ne smije prijeći svotu najviše osnovne mirovine iz članka 93. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju.

(12) Odredbe stavaka 8. do 11. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na člana obitelji osiguranika koji je osiguran i u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje koji nakon stupanja na snagu ovoga Zakona iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti ostvari obiteljsku mirovinu u visini osnovne mirovine.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 13.

Članak 2.

U članku 3. iza riječi: »najvišoj mirovini« briše se zarez i riječi: »korisnicima osnovne mirovine«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

(1) Korisnicima mirovine koji su bili osigurani i u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, a kojima je u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti određena osnovna mirovina prema članku 91. stavcima 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju ili osnovna invalidska mirovina u razdoblju od 1. siječnja 2014. do stupanja na snagu ovoga Zakona, s danom stupanja na snagu ovoga Zakona određuje se dodatak na osnovnu mirovinu pripadajuću od 1. siječnja 2019., prema članku 1. ovoga Zakona, ako je mirovina u isplati.

(2) Odredbe članka 2. stavaka 8. do 11. koji su dodani člankom 1. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju na korisnike obiteljske mirovine nakon smrti osiguranika koji je bio osiguran i u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, a umrlog u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka, a član obitelji u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti ostvaruje obiteljsku mirovinu u visini osnovne mirovine.

(3) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje korisnicima iz ovoga članka odredit će dodatak, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/170

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share: