Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost NN 1/2019

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

16

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17 i 128/17), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom primjene Zakona i ovoga Pravilnika moraju se primjenjivati i odredbe Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23. 3. 2011.), Uredbe Vijeća (EU) br. 967/2012 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge (SL L 290/1, 20. 10. 2012.), Uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013 o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 o mjestu isporuke usluga (SL L 284, 26. 10. 2013.) te Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 2017/2459 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 348/32, 29. 12. 2017.).«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 3. iza točke dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Isporuka dobara iz stečajne mase koja je ostala iza društva u stečaju za potrebe oporezivanja PDV-om smatra se nastavkom djelatnosti društva u stečaju. Stečajna masa koja je ostala iza društva u stečaju smatra se univerzalnim pravnim slijednikom toga društva.«.

Članak 3.

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Obavljenim uslugama uz naknadu ne smatra se korištenje osobnih automobila za privatne potrebe za koje je izvršen odbitak 50% pretporeza prema članku 61. stavku 2. Zakona. Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada je za osobne automobile izvršen odbitak 70% pretporeza.«.

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »stečaja« dodaju se riječi: »uključujući isporuke iz stečajne mase«.

Članak 5.

U članku 32. stavku 2. točka c) mijenja se i glasi:

»c) prvi kupac nema sjedište ili prebivalište u tuzemstvu i koristi isti porezni identifikacijski broj koji je dao isporučitelju i drugom kupcu,«.

Članak 6.

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32.a i naslov iznad njega koji glase:

»6. Vrijednosni kuponi

Članak 32.a

(1) Vrijednosni kuponi iz članka 11.a Zakona mogu biti u fizičkom ili elektroničkom obliku.

(2) Vrijednosnim kuponima iz članka 11.a Zakona ne smatraju se instrumenti koji imatelju daju pravo na popust pri kupnji dobara ili usluga, a koji ne uključuju pravo na primanje tih dobara ili usluga te putne karte, ulaznice, poštanske marke i slično.«.

Članak 7.

Iza brisanog članka 33. dodaje se novi članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

»Porezni obveznik iz članka 26. stavka 5. Zakona koji obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti pisanu izjavu da je izabrao primjenu mjesta oporezivanja usluga iz članka 26. stavka 1. Zakona, što ga obvezuje na rok od dvije kalendarske godine. Izjava se istekom propisanog roka može opozvati u pisanom obliku.«.

Članak 8.

U članku 47. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja.

Knjigama se u smislu ove točke smatraju neperiodične publikacije neovisno o obliku u kojem se isporučuju, a koje imaju istodobno sljedeća obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj,

2. u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sadrže oglase i ne služe oglašavanju te se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja.

Knjigama se u smislu Zakona i ovoga Pravilnika ne smatraju: telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči turističke karte, mape, izvješća o poslovanju trgovačkih i ostalih društava, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

Udžbenicima se u smislu ove točke smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) koje je odobrilo nadležno ministarstvo.

Knjigama se u smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatraju i bojanke kao i slikovnice sa i bez teksta.

U smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatra se da su knjige i udžbenici dobro tek u trenutku kada ih se isporuči kao u cijelosti dovršenu knjigu odnosno u svim drugim isporukama nakon toga.«

U točki d) riječi: »koji se izdaju na liječnički recept« brišu se.

Točka h) mijenja se i glasi:

»h) novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) PDV se plaća po stopi 13% na:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora te iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata. Smještajem u smislu ovoga Pravilnika smatra se noćenje i dnevni boravak u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.

Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest-house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio – apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 1. točke h) ovoga članka, koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju (više od 50%) te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja (više od 50%),

c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje kako je definirano Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007,

d) dječje sjedalice za automobile i dječje pelene koje se pod tim nazivom stavljaju u promet, te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s posebnim propisom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

e) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži. Pod isporukom vode smatraju se usluge neposredno vezane uz isporuku vode odnosno obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje odnosno isporuka do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika prema posebnom propisu o vodama,

f) ulaznice za koncerte,

g) isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku,

h) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu o održivom gospodarenju otpadom,

i) urne i ljesove koji se pod tim nazivom stavljaju u promet,

j) sadnice i sjemenje,

Sadnicama se u smislu ove točke smatraju:

1. lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu, biljke i korijeni cikorije (osim korijena iz KN oznake 1212), iz KN oznake 0601;

2. ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi te micelij gljiva, iz KN oznake 0602.

Sjemenjem se u smislu ove točke smatraju:

1. krumpir, sjemenski, iz KN oznake 0701 10;

2. lučice za sadnju iz KN oznake 0703 10 11;

3. kukuruz šećerac, sjemenski hibridi, iz KN oznake 0712 90 11;

4. grašak, sjemenski, iz KN oznake 0713 10 10;

5. obični grah uključujući bijeli grah (Phaseolus vulgaris), sjemenski, iz KN oznake 0713 33 10;

6. tvrda pšenica za sjetvu iz KN oznake 1001 11;

7. ostala pšenica i suražica za sjetvu, iz KN oznake 1001 91;

8. raž za sjetvu iz KN oznake 1002 10;

9. ječam za sjetvu iz KN oznake 1003 10;

10. zob za sjetvu iz KN oznake 1004 10;

11. kukuruz za sjetvu iz KN oznake 1005 10;

12. riža za sjetvu iz KN oznake 1006 10 10;

13. sirak u zrnu za sjetvu iz KN oznake 1007 10;

14. proso za sjetvu iz KN oznake 1008 21;

15. soja za sjetvu iz KN oznake 1201 10;

16. kikiriki, nepržen niti drukčije toplinski obrađen, neovisno je li oljušten ili lomljen ili ne, za sjetvu, iz KN oznake 1202 30;

17. laneno sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1204;

18. sjeme uljane repice, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1205;

19. suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1206;

20. ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, neovisno jesu li lomljeni ili ne, iz KN oznake 1207;

21. sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu, iz KN oznake 1209.

k) gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode,

Gnojivima se u smislu ove točke smatraju proizvodi iz poglavlja 31 Kombinirane nomenklature.

Pesticidima i drugim agrokemijskim proizvodima u smislu ove točke smatraju se insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe) iz KN oznake 3808.

l) proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce, neovisno o namjeni,

Proizvodima koji se pretežito koriste kao hrana za životinje u smislu ove točke smatraju se:

1. mrkva i postrna repa iz KN oznake 0706 10;

2. slatki krumpir iz KN oznake 0714 20 90;

3. ostali korijeni i gomolji s visokim sadržajem škroba, iz KN oznake 0714 90;

4. tvrda pšenica iz KN oznake 1001 19;

5. raž iz KN oznake 1002 90;

6. zob iz KN oznake 1004 90;

7. kukuruz iz KN oznake 1005 90;

8. sirak u zrnu iz KN oznake 1007 90;

9. heljda iz KN oznake 1008 10;

10. proso iz KN oznake 1008 29;

11. tritikale iz KN oznake 1008 60;

12. prekrupa i krupica od obične pšenice i pira iz KN oznake 1103 11 90;

13. prekrupa i krupica od kukuruza, iz KN oznake 1103 13;

14. prekrupa i krupica od raži ili ječma, iz KN oznake 1103 19 20;

15. pelete od zobi iz KN oznake 1103 20 30;

16. soja neovisno je li lomljena ili ne, iz KN oznake 1201 90;

17. brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim od gorušice, iz KN oznake 1208;

18. švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, esparzeta, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, iz KN oznake 1214;

19. ostaci i otpaci od prehrambene industrije i pripremljena životinjska hrana iz poglavlja 23 Kombinirane nomenklature, osim čvaraka iz KN oznake 2301 10, vinskog taloga i vinskog kamena, iz KN oznake 2307 te osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju, iz KN oznake 2309 10;

20. kreda iz KN oznake 2509;

21. lizin i njegovi esteri te njihove soli, iz KN oznake 2922 41;

22. metionin iz KN oznake 2930 40;

23. cistein i cistin, iz KN oznake 2930 90 13;

24. provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni sintezom (uključujući prirodne koncentrate), njihovi derivati koje se rabi prvenstveno kao vitamine te međusobne mješavine prethodno navedenih spojeva, neovisno jesu li u nekom otapalu ili ne, iz KN oznake 2936.

m) isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

Živim životinjama u smislu ove točke smatraju se:

1. živi konji, magarci, mazge i mule, iz KN oznake 0101;

2. žive životinje vrste goveda, iz KN oznake 0102;

3. žive svinje, iz KN oznake 0103;

4. žive ovce i koze, iz KN oznake 0104;

5. živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, purani i biserke, iz KN oznake 0105;

6. živi kunići i zečevi, iz KN oznake 0106 14.

n) isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

Svježim ili rashlađenim mesom i jestivim klaoničkim proizvodima od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva u smislu ove točke smatra se:

1. svježe ili rashlađeno meso od životinja vrste goveda, iz KN oznake 0201;

2. svježe ili rashlađeno svinjsko meso, iz KN oznaka 0203 11, 0203 12 i 0203 19;

3. svježe ili rashlađeno ovčje meso, iz KN oznaka 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23;

4. svježe ili rashlađeno kozje meso, iz KN oznaka 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 i 0204 50 39;

5. svježe ili rashlađeno meso od konja, magaraca, mula ili mazgi, iz KN oznake 0205 00 20;

6. svježi ili rashlađeni jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježe ili rashlađene, iz KN oznaka 0206 10, 0206 30, 0206 80 91 i 0206 80 99;

7. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od kokoši vrste Gallus domesticus, iz KN oznaka 0207 11 i 0207 13;

8. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od purana, iz KN oznaka 0207 24 i 0207 26;

9. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od pataka, iz KN oznaka 0207 41, 0207 43 i 0207 44;

10. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od gusaka, iz KN oznaka 0207 51, 0207 53 i 0207 54;

11. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od biserki, iz KN oznake 0207 60;

12. svježe ili rashlađeno meso i jestivi mesni klaonički proizvodi od kunića ili zečeva, iz KN oznake 0208 10;

13. svježa ili rashlađena svinjska masnoća očišćena od mesa i masnoća peradi, netopljena niti drugačije ekstrahirana, iz KN oznake 0209;

14. svježa ili rashlađena jestiva crijeva, mjehuri i želuci, od goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, iz KN oznake 0504 00 00.

Svježim i rashlađenim mesom, uključujući jestive klaoničke proizvode i masnoću, u smislu ove točke smatra se meso na temperaturi okoline, odnosno svježe meso kojem je temperatura snižena do oko 0 ºC, ali još nije smrznuto. Duboko smrznuto meso koje je djelomično ili potpuno odmrznuto ne smatra se svježim ili rashlađenim mesom te se i dalje razvrstava kao smrznuto.

o) isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi,

Svježim ili rashlađenim kobasicama i sličnim proizvodima, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi u smislu ove točke smatraju se:

1. svježe ili rashlađene kobasice i slični proizvodi, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, termički neobrađeni, nesušeni, nedimljeni niti drugačije konzervirani, iz KN oznake 1601;

2. svježi ili rashlađeni proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, termički neobrađeni, nesušeni, nedimljeni niti drugačije konzervirani, iz KN oznake 1602.

p) isporuku žive ribe,

Živom ribom u smislu ove točke smatra se riba iz KN oznake 0301.

r) isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,

Svježom ili rashlađenom ribom, mekušcima i ostalim vodenim beskralježnjacima u smislu ove točke smatra se:

1. svježa ili rashlađena riba iz KN oznake 0302 i KN 0304;

2. svježi ili rashlađeni mekušci iz KN oznake 0307;

3. svježi ili rashlađeni vodeni beskralježnjaci iz KN oznake 0308.

s) isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica,

Svježim ili rashlađenim rakovima u smislu ove točke smatraju se:

1. svježi ili rashlađeni jastozi iz KN oznake 0306 31 00;

2. svježi ili rashlađeni hlapovi iz KN oznake 0306 32;

3. svježi ili rashlađeni škampi iz KN oznake 0306 34 00;

4. svježe ili rashlađene kozice iz KN oznake 0306 35 i KN oznake 0306 36.

t) isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće,

Svježim ili rashlađenim povrćem, korijenima i gomoljima, te mahunastim suhim povrćem u smislu ove točke smatraju se:

1. svježi ili rashlađeni krumpir, iz KN oznake 0701 90;

2. svježa ili rashlađena rajčica, iz KN oznake 0702;

3. svježi ili rashlađeni crveni luk, luk kozjak (ljutika), češnjak, poriluk i ostale vrste luka, iz KN oznake 0703, osim lučica za sadnju iz KN oznake 0703 10 11;

4. svježi ili rashlađeni kupus, cvjetača, korabica, kelj i slične jestive kupusnjače, iz KN oznake 0704;

5. svježa ili rashlađena zelena salata (Lactuca sativa), radič i endivija (Cichorium spp.), iz KN oznake 0705;

6. svježa ili rashlađena mrkva, postrna repa, cikla, bijeli korijen, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, iz KN oznake 0706;

7. svježi ili rashlađeni krastavci i kornišoni, iz KN oznake 0707;

8. svježe ili rashlađeno mahunasto povrće, oljušteno ili neoljušteno, iz KN oznake 0708;

9. svježe ili rashlađeno ostalo povrće, iz KN oznake 0709;

10. suho mahunasto povrće, oljušteno, neovisno je li oguljeno ili lomljeno ili ne, iz KN oznake 0713, osim sjemenskog graška iz KN oznake 0713 10 10 i sjemenskog graha iz KN oznake 0713 33 10;

11. svježi slatki krumpir, cijeli, namijenjen prehrani ljudi, iz KN oznake 0714 20 10.

u) isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova,

Svježim i suhim voćem i orašastim plodovima u smislu ove točke smatraju se:

1. svježi ili suhi kokosov orah, brazilski orah i indijski oraščić, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne, iz KN oznake 0801;

2. svježi ili suhi ostali orašasti plodovi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne, iz KN oznake 0802;

3. svježe ili suhe banane, iz KN oznake 0803;

4. svježe ili suhe datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangostin, iz KN oznake 0804;

4. svježi ili suhi agrumi, iz KN oznake 0805;

5. svježe ili suho grožđe, iz KN oznake 0806;

6. svježe dinje (uključujući lubenice) i papaje, iz KN oznake 0807;

7. svježe jabuke, kruške i dunje, iz KN oznake 0808;

8. svježe marelice, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, iz KN oznake 0809;

9. ostalo svježe voće, iz KN oznake 0810;

10. suho voće, mješavine orašastih plodova ili suhog voća, iz KN oznake 0813.

v) isporuku svježih jaja peradi, u ljusci,

Jajima u smislu ove točke smatraju se svježa jaja peradi, u ljusci, iz KN oznaka 0407 21 i 0407 29 10.

z) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo,

Pod uslugama i povezanim pravima pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo smatraju se usluge i povezana prava koje isporučuju pisci, skladatelji i umjetnici izvođači te drugi individualni nositelji prava koji su ta prava stekli na temelju pravnoga posla, zakona, nasljeđivanjem ili na drugi način, kao i usluge i povezana prava koje isporučuju organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u obavljanju poslova kolektivnog ostvarivanja prava, neovisno o tome djeluje li u svoje ime ili u ime nositelja prava, a za korist nositelja prava.«.

Članak 9.

U članku 51. stavku 1. iza riječi: »psihologa« dodaje se zarez te riječ »logopeda«.

Članak 10.

U članku 133. stavku 3. riječi: »točki 6.« zamjenjuju se riječima: »točkama 6. i 7.«.

Članak 11.

U članku 136. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Osobnim automobilima za čiju nabavu ili najam porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza prema članku 61. stavku 2. Zakona smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala (motorna vozila kategorije M1).«.

Članak 12.

U članku 150. stavku 3. iza riječi: »boravište« dodaju se riječi »i nije registriran za potrebe PDV-a.«.

U stavku 4. riječi: »i članka 75. stavka 2.« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Poreznim obveznikom iz članka 75. stavka 2. Zakona koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu smatra se porezni obveznik sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici Europske unije ili u trećoj zemlji neovisno o poreznom statusu koji ima u državi u kojoj ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište te nema dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 13.

Članak 150.a i naslov iznad njega brišu se.

Članak 14.

U članku 151. stavku 1. druga rečenica briše se.

Članak 15.

U članku 156. iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»(7) Ako porezno tijelo u tijeku postupka poreznog nadzora sumnja u opravdanost dodjele PDV identifikacijskog broja, može od poreznog obveznika kojem je PDV identifikacijski broj dodijeljen tražiti podnošenje osiguranja plaćanja PDV-a.

(8) Instrumentom osiguranja plaćanja smatra se neopoziva garancija banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa.

(9) Na izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja iz stavka 8. ovoga članka primjenjuju se opća pravila za njihovo izdavanje i korištenje.

(10) Iznos osiguranja plaćanja određuje se ovisno o još neutvrđenom iznosu obveze PDV-a za koji postoji vjerojatnost da bi porezni obveznik mogao onemogućiti njegovu naplatu.«.

Članak 16.

U članku 173. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a uz prijavu PDV-a podnosi i posebnu evidenciju o primljenim računima elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja (mjeseca ili tromjesečja) nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Iznimno, posebnu evidenciju o primljenim računima ne podnosi porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske te mali porezni obveznik iz članka 90. stavka 1. Zakona. Posebna evidencija o primljenim računima sadrži podatke iz članka 165. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Tromjesečni porezni obveznici mogu se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje iz članka 84. stavka 1. Zakona najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Mjesečni porezni obveznici čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 800.000,00 kuna, mogu se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje iz članka 84. stavka 2. Zakona najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar Europske unije ne mogu biti tromjesečni obveznici PDV-a, već isključivo mjesečni obveznici PDV-a. Porezni obveznici koji tijekom godine prestaju obavljati transakcije unutar Europske unije ostaju mjesečni porezni obveznici do kraja tekuće kalendarske godine.«.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 17.

U članku 173.a dodaje se oznaka stavka »(1)« te stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Strani porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb prije svakog obavljanja usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske podnijeti Prijavu usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika putem posebne adrese elektroničke pošte.

(3) Prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu MCP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 18.

U članku 174. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. pod točkom I.5. iskazuju se podaci iz stupca 11 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga za koje je primatelj iz druge države članice obvezan obračunati i platiti PDV u skladu s člankom 194. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Ovdje se upisuju i podaci o obavljenim uslugama poreznim obveznicima iz treće zemlje za koje se mjesto obavljanja utvrđuje sukladno odredbama članka 17. stavka 1. Zakona, te podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga za koje je primatelj iz treće zemlje obvezan obračunati i platiti PDV. Također, ovdje se upisuju podaci o obavljenim isporukama dobara putem sustava za prirodni plin, električnu energiju, grijanje ili hlađenje za koje primatelj plaća PDV u skladu s člankom 195. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.«.

Članak 19.

U članku 176. točki 15. riječi: »iz članka 63., 64. i 65.« zamjenjuju se riječima: »iz članaka 63., 64., 65. i 65.a«.

Članak 20.

U članku 177. stavku 3. u petoj rečenici brojka »IV.« zamjenjuje se brojkom: »VI.«.

Članak 21.

U članku 186. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porezni obveznik iz članka 6. stavka 1. Zakona koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz članka 90. stavka 1. Zakona, upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz članka 90. stavka 1. Zakona.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O činjenici da je u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini obavio isporuke iz članka 90. stavka 5. Zakona u iznosu većem od 300.000,00 kuna i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine odnosno do 15-og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke iz članka 90. stavka 5. Zakona u iznosu većem od 300.000,00 kuna.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi:

»(4) Poreznog obveznika iz stavka 1. ovoga članka koji ne podnese Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a u roku iz stavka 3. ovoga članka, nadležna ispostava Porezne uprave upisuje u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti s tekućim danom o čemu donosi rješenje. Nadležna ispostava Porezne uprave po službenoj dužnosti u registar obveznika PDV-a upisuje i stečajnu masu koja je ostala iza društva u stečaju koje je bilo upisano u registar obveznika PDV-a s danom upisa u sudski registar.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brojka: »2« zamjenjuje se brojkom: »1«.

U dosadašnjem stavku 10. riječi: »iz Pravilnika o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine« zamjenjuju se riječima: »iz Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona«.

Članak 22.

U članku 193.b stavku 2. riječi: »da nije registriran za potrebe PDV-a u drugim državama članicama EU, odnosno« brišu se.

Članak 23.

Iza brisanog članka 194.a dodaje se novi članak 194.b koji glasi:

»Članak 194.b

(1) Iznos osiguranja za ispunjenje obveze PDV-a iz članka 127.b stavka 1. Zakona koja proizlazi iz stjecanja rabljenog prijevoznog sredstva određuje se u visini PDV-a koji bi trebao biti obračunan na stjecanje rabljenog prijevoznog sredstva.

(2) Utvrđeni iznos osiguranja porezni obveznik obvezan je položiti Poreznoj upravi ili Carinskoj upravi prije registracije stečenog rabljenog prijevoznog sredstva.

(3) Utvrđeni iznos osiguranja iz stavka 1. ovoga članka moguće je osigurati:

1. polaganjem bankovne garancije

2. polaganjem gotovine.

(4) Iznos osiguranja u obliku gotovinskog pologa polaže se u kunama na evidentni račun nadležnog područnog carinskog ureda.

(5) Na položeni iznos gotovinskog pologa ne plaćaju se kamate.

(6) Za korištenje gotovinskog pologa kao iznosa osiguranja za ispunjenje obveze PDV-a iz članka 127.b stavka 1. Zakona podnosi se pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu uz istovremenu uplatu iznosa pologa na račun iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Zahtjev iz stavka 6. ovoga članka podnosi se na Obrascu ZGP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(8) Na temelju podnesenog zahtjeva nadležni carinski ured provjerava izvršenu uplatu te izdaje potvrdu o korištenju gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja obveze PDV-a iz članka 127.b stavka 1. Zakona.

(9) Potvrda iz stavka 8. ovoga članka izdaje se na Obrascu GP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(10) Na polaganje bankovne garancije primjenjuju se odredbe Pravilnika o trošarinama.«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/19
Urbroj: 513-07-21-01/18-6
Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac MCP

PRIJAVA USLUGA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

1. OSNOVNI PODACI
PDV identifikacijski broj HR
Porezni obveznik (naziv/ime i prezime)
Adresa (država, mjesto, ulica i broj)
PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika
Odgovorna osoba
2. PRIJAVA USLUGE PRIJEVOZA
Red.br. Datum obavljanja usluge prijevoza na području Republike Hrvatske
(datum ili razdoblje od datuma do datuma)
Registracijska oznaka prijevoznog sredstva Planirana relacija usluge prijevoza na području Republike Hrvatske1
Potvrđujem istinitost navedenih podataka. Mjesto i datum: _____
Obračun sastavio
(ime i prezime)
Potpis: ___________

1 Prilikom obavljanja usluge prijevoza kroz Republiku Hrvatsku navodi se mjesto ulaska i mjesto izlaska iz Republike Hrvatske, a pri obavljanju usluge prijevoza na području Republike Hrvatske navodi se planirana relacija usluge prijevoza.

Obrazac GP

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

Carinski ured _________________________

POTVRDA O KORIŠTENJU GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA OBVEZE PDV-A IZ ČLANKA 127.b STAVKA 1. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Temeljem zahtjeva _________________________ za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja obveze PDV-a iz članka 127.b stavka 1. Zakona o PDV-u za rabljeno motorno vozilo VIN oznake ___________________________, u predmetu koji se vodi pod KLASOM _____________________________________ i uplate gotovinskog pologa u iznosu ______________kn, dana ___________ carinski ured ____________ odobrava korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a sukladno članku 194b. Pravilnika o PDV-u.

Gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja obveze PDV-a iz članka 127.b stavka 1. Zakona o PDV-u evidentiran je pod brojem ____________________.

_______________ M.P. ______________
(mjesto i datum) (potpis ovlaštenog službenika)

Obrazac ZGP

_____________________________
(podnositelj zahtjeva)

CARINSKI URED

__________________________________________________

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA ZA ISPUNJENJE OBVEZE PDV-A IZ ČLANKA 127.b STAVKA 1. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Podnositelj zahtjeva ___________________________________
(puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

OIB: __________________________

Kontakt podaci: ___________________

obavještava carinski ured ________________ da je dana ________ na račun br. _____________________________ izvršio uplatu gotovinskog pologa u iznosu _______________________ kn, kao instrument osiguranja plaćanja obveze PDV-a iz članka 127.b stavka 1. Zakona o PDV-u za rabljeno motorno vozilo VIN oznake _____________________, u predmetu koji se vodi pod KLASOM ____________________.

Sukladno izvršenoj uplati podnositelj zahtijeva korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a sukladno članku 194.b Pravilnika o PDV-u.

________________________ _____________________
(mjesto i datum) (potpis podnositelja zahtjeva)
Share: