Fiskalizacija u prometu gotovinom – izmjene od 1. siječnja 2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 106/2018) stupio je na snagu 1. siječnja 2019., osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4., 7., 11., 13., 15. (u dijelu koji se odnosi na članke 20.a i 20.b) i 16. (u dijelu koji se odnosi na članak 26.a) ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Izmjene i dopune Zakona koje se primjenjuju od 1. siječnja 2019. odnose se na:

  • izdavanje računa u slučaju prekida elektroničke veze s poreznom upravom

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom čl. 8. mijenja se članak 21. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji odredbama precizira da je izdavanje računa koji ne sadrži JIR dopušteno uz obvezno ispisvanje zaštitnog koda izdavatelja obveznika fiskalizacije (ZIK) i naknadnu dostavu računa na ovjeru u PU-u. Dopunom članka 21. (stavak 4. i 5.) propisano je da je obveznik fiskalizacije obvezan osigurati softversku i hardversku podršku za dostavu podataka u PU-u, odnosno da je odgovoran za utvrđivanje odgovarajuće propusnosti mreže.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 106/2018, članak 8. 

U članku 21. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavci 4. i 5. koji glase:

»(3) Za račune izdane prema stavku 1. ovoga članka smatra se da je ispravno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa ako se postupi u roku propisanom stavkom 2. ovoga članka.

(4) Kako bi postupanje na način propisan stavcima 1. do 3. ovoga članka bilo iznimka, obveznik fiskalizacije dužan je osigurati zadovoljavajuću softversku i hardversku podršku za razmjenu odnosno dostavu podataka Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(5) Obveznik fiskalizacije odgovoran je za utvrđivanje odgovarajuće propusnosti mreže, a koju utvrđuje samostalno, na temelju broja poruka u sekundi u trenutku najvećeg opterećenja.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

 

Izmjenjeni i dopunjeni članak 21. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 133/2012, 115/2016, 106/2018

Članak 21.

(1) Iznimno od članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, u slučaju prekida uspostavljene veze iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, obveznik fiskalizacije izdaje račune sa sadržajem propisanim člankom 9. ovoga Zakona, bez podataka o Jedinstvenom identifikatoru računa.

(2) Obveznik fiskalizacije dužan je u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, uspostaviti elektroničku vezu te dostaviti sve izdane račune iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za račune izdane prema stavku 1. ovoga članka smatra se da je ispravno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa ako se postupi u roku propisanom stavkom 2. ovoga članka.

(4) Kako bi postupanje na način propisan stavcima 1. do 3. ovoga članka bilo iznimka, obveznik fiskalizacije dužan je osigurati zadovoljavajuću softversku i hardversku podršku za razmjenu odnosno dostavu podataka Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(5) Obveznik fiskalizacije odgovoran je za utvrđivanje odgovarajuće propusnosti mreže, a koju utvrđuje samostalno, na temelju broja poruka u sekundi u trenutku najvećeg opterećenja

(6) Ministarstvo financija, Porezna uprava će svim dostavljenim računima iz stavka 2. ovoga članka odrediti Jedinstveni identifikator računa te ga dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.

 

  • novi rok za uspostavu rada naplatnog uređaja

Rok za uspostavu rada naplatnog uređaja za provedbu fiskalizacije, u slučaju potpuna prestanka njegova rada, produžuje se s dva na pet dana. Računa se od dana potpunog prestanka rada naplatnog uređaja. Isti rok, za navedeni slučaj, vrijedi i za obvezu dostavljanja svih izdanih računa putem uspostavljene elektoničke veze.

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 106/2018, članak 9.

U članku 22. stavku 3. riječ: »dva« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Na način propisan stavcima 1. do 6. ovoga članka postupa se i u slučaju potrebe zamjene opreme za uspostavu veze, nemogućnosti uspostave veze za koju je odgovoran pružatelj veze ili drugog objektivnog razloga neovisnog o volji obveznika fiskalizacije.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

 

Izmjenjeni i dopunjeni članak 22. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 133/2012, 115/2016, 106/2018

Članak 22.

»(1) Ako dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja iz članka 16. ovoga Zakona, obveznik fiskalizacije izdaje račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa.

(2) Uvezanu knjigu računa iz stavka 1. ovoga članka, prije početka upotrebe, ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik fiskalizacije obvezan je u roku od pet dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, uspostaviti rad naplatnog uređaja na način propisan člankom 16. ovoga Zakona.

(4) U roku iz stavka 3. ovoga članka obveznik fiskalizacije dužan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti sve izdane račune, putem uspostavljene elektroničke veze.

(5) Ministarstvo financija, Porezna uprava će svim dostavljenim računima iz stavka 4. ovoga članka odrediti Jedinstveni identifikator računa te ga dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.

(6) Obveznik fiskalizacije dužan je na kopijama ispostavljenih računa iz stavka 1. ovoga članka dopisati podatak o dobivenom Jedinstvenom identifikatoru računa odmah po zaprimanju.

(7) Na način propisan stavcima 1. do 6. ovoga članka postupa se i u slučaju potrebe zamjene opreme za uspostavu veze, nemogućnosti uspostave veze za koju je odgovoran pružatelj veze ili drugog objektivnog razloga neovisnog o volji obveznika fiskalizacije.

(8) Ministar financija propisat će pravilnikom sadržaj te postupak ovjere uvezane knjige računa.«.

 

  • izdavanje pratećih dokumenata prije računa 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 106/2018, članak 12.

Članak 12.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Izdavanje pratećih dokumenata prije računa

Članak 27.a

Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.«.

 

Share: