Radno vrijeme

Zakon o radu NN 127/2017

Radno vrijeme

Pojam radnog vremena

Članak 60.

(1) Radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.

(2) Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu na kojem se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac.

(3) Vrijeme pripravnosti i visina naknade uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.

(4) Vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca smatra se radnim vremenom, neovisno o tome obavlja li ih u mjestu koje je odredio poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik.

 

Radno vrijeme može biti puno, nepuno i skraćeno.

Puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od 40 sati tjedno (čl. 61. st.1. Zakona o radu). Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno radno vrijeme, smatra se da je puno radno vrijeme četrdeset sati tjedno.

Nepuno radno vrijeme je svako radno vrijeme koje je kraće od punog radnog vremena. Zakon o radu omogućuje radniku koji radi kod jednog poslodavca u punom radnom vremenu, ili radi kod više poslodavaca u nepunom radnom vremenu, a čije je ukupno radno vrijeme četrdeset sati tjedno, sklapanje ugovora o radu s drugim poslodavcem do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje.

Skraćeno radno vrijeme -ako radnik radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, radniku će se radno vrijeme skratiti razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na njegovo zdravlje i radnu sposobnost. Poslovi i trajanje radnog vremena na takvim poslovima propisuju se posebnim propisom.

Izvor: Zakon o radu s komentarima i tumačenjima, 2014.

Share: