Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18) odredbom članka 8. propisuje da je svaki poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika obveznik zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Obveza kvotnog zapošljavanja ne odnosi se na novoosnovanog poslodavca, u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od dana početka rada. (Članak 8., stavak 6.)

Kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom određene su Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018, 120/2018)

Članak 5. Pravilnika navodi da se kvota određuje u visini od 3 % u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja, pri čemu se, u slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj.

U kvotu se ubrajaju isključivo osobe s invaliditetom koje su zaposlene na najmanje 20 sati tjedno i koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. (članak 7., stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom)

Poslodavac obvezu zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom može ispuniti i zamjenskom kvotom koja uključuje sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, primanjem na stručnu praksu učenika s teškoćama u razvoju ili studenta s invaliditetom i ostalim oblicima zamjenske kvote koji su propisani u članku 6. navedenog Pravilnika.

Ukoliko poslodavac koji ima obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne ispuni kvotu, niti zapošljavanjem određenog broja osoba s invaliditetom, niti zamjenskom kvotom, dužan je platiti novčanu naknadu. “Iznos novčane naknade utvrđuje se množenjem broja osoba s invaliditetom koje je poslodavac bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu, a nije ih zaposlio, s iznosom minimalne plaće utvrđene za razdoblje na koje se odnosi obveza plaćanja naknade i tako dobivena osnovica pomnoži sa stopom od 30 %.” (Računovodstvo i financije 1/2019; Stručni članak UDK 330.5-331.2)

Više o temi pročitajte na: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 

Tek svaki sedmi poslodavac ispunjava obavezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom”, autorica Gabrijela Galić. Pročitajte na faktograf.hr

Share: