Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi NN 32/2019

NN 32/2019 (29.3.2019.), Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

677

Na temelju članka 6. stavka 8. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 94/18.) ministar nadležan za poslove gospodarstva, poduzetništva i obrta, donosi

PRAVILNIK

O VRSTI I VISINI NAKNADA ZA USLUGE ZAPRIMANJA I SLANJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA ZA JAVNE NARUČITELJE U JAVNOJ NABAVI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se vrsta i visina naknada koju Financijska agencija (u daljnjem tekstu: FINA) naplaćuje za usluge informacijskog posredništva i korištenja centralne platforme za javne naručitelje propisanih u članku 3. st. 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (»Narodne novine« br. 94/18, u daljnjem tekstu: Zakon) te način plaćanja naknada.

Članak 2.

(1) Za usluge informacijskog posredništva i korištenja centralne platforme za javne naručitelje propisanih Zakonom, FINA ima pravo na naknadu.

(2) Visina naknade se utvrđuje prema posebnom cjeniku naknada, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

II. VRSTE NAKNADA

Članak 3.

Za obavljanje usluge informacijskog posredništva slanja eRačuna i pratećih isprava za javne naručitelje te za uslugu korištenja centralne platforme od strane javnih naručitelja propisanih Zakonom naplaćuju se naknade.

Članak 4.

Naknada za obavljanje usluge informacijskog posredništva slanja eRačuna i pratećih isprava za javne naručitelje propisanih Zakonom sadrži naknadu FINE za:

– provjeru prava pristupa javnog naručitelja centralnoj platformi;

– provjeru naručitelja u evidenciji naručitelja;

– provjeru mogućnosti isporuke eRačuna do naručitelja (dostupnost naručitelja);

– potpisivanje eRačuna od strane javnog naručitelja putem portalske aplikacije centralne platforme;

– potpisno rješenje za elektroničko potpisivanje podataka od strane javnog naručitelja pri razmjeni SOAP web servisom;

– integracijski modul za kreiranje i potpisivanje SOAP poruka te autentikaciju i slanje SOAP poruka javnog naručitelja na centralnu platformu;

– slanje eRačuna i pratećih isprava javnog naručitelja prema naručitelju;

– provjera usklađenosti elemenata eRačuna s europskom normom i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama;

– slanje poruke javnom naručitelju o uspješnosti zaprimanja eRačuna i pratećih isprava na centralnu platformu;

– slanje poruke javnom naručitelju o potrebnim ispravcima elemenata eRačuna;

– slanje poruke javnom naručitelju o nemogućnosti isporuke eRačuna i pratećih isprava naručitelju;

– slanje poruke javnom naručitelju o neevidentiranom naručitelju kojem javni naručitelj šalje eRačun i prateće isprave;

– potpisivanje eRačuna javnog naručitelja certifikatom centralne platforme pri zaprimanju eRačuna u centralnu platformu;

– ovjera eRačuna javnog naručitelja vremenskim žigom pri zaprimanju eRačuna u centralnu platformu;

– razmjena eRačuna i pratećih isprava javnog naručitelja prema naručitelju unutar centralne platforme;

– razmjena eRačuna i pratećih isprava javnog naručitelja prema informacijskom posredniku naručitelja;

– slanje poruke javnom naručitelju o uspješnosti slanja eRačuna i pratećih isprava naručitelju putem centralne platforme;

– slanje poruke javnom naručitelju o uspješnosti slanja eRačuna i pratećih isprava informacijskom posredniku naručitelja putem centralne platforme;

– slanje poruke javnom naručitelju o potvrdi zaprimanja eRačuna i pratećih isprava od strane naručitelja putem centralne platforme;

– slanje poruke javnom naručitelju o korištenoj metodi izdavatelja eRačuna pri izdavanju eRačuna u svrhu osiguranja vjerodostojnosti podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti eRačuna putem centralne platforme;

– slanje poruke javnom naručitelju o prihvaćanju eRačuna od strane naručitelja putem centralne platforme;

– slanje poruke javnom naručitelju o odbijanju eRačuna od strane naručitelja putem centralne platforme;

– slanje poruke javnom naručitelju o razlogu odbijanja eRačuna od strane naručitelja putem centralne platforme;

– slanje poruke javnom naručitelju o plaćanju eRačuna od strane naručitelja putem centralne platforme.

Članak 5.

Naknada za uslugu korištenja centralne platforme od strane javnih naručitelja propisanih Zakonom sadrži naknadu FINE za:

– pristup i korištenje web aplikacije centralne platforme za pojedinačno slanje i zaprimanje eRačuna;

– mogućnost ovjere zaprimljenih računa putem web aplikacije centralne platforme;

– spajanje putem SOAP web servisa na centralnu platformu, integracija informatičko-tehnološkog sustava izdavatelja eRačuna s centralnom platformom;

– spajanje putem SOAP web servisa na centralnu platformu, integracija informatičko-tehnološkog sustava naručitelja s centralnom platformom;

– registraciju javnih naručitelja na centralnu platformu;

– registraciju organizacijskih jedinica javnog naručitelja na centralnu platformu;

– registraciju certifikata i djelatnika javnog naručitelja koji je nositelj certifikata za pristup centralnoj platformi;

– dodjela prava certifikatu javnog naručitelja za pristup i rad u centralnoj platformi;

– promjena podataka o javnom naručitelju u centralnoj platformi;

– promjena podataka o organizacijskim jedinicama javnog naručitelja u centralnoj platformi;

– promjena podataka o djelatniku javnog naručitelja koji je nositelj certifikata u centralnoj platformi;

– promjene prava za pristup i rad registriranim certifikatima javnog naručitelja u centralnoj platformi;

– automatska dodjela prava obnovljenom certifikatu javnog naručitelja a za pristup i rad u centralnoj platformi;

– ukidanje prava registriranim certifikatima javnog naručitelja za rad u centralnoj platformi na zahtjev javnog naručitelja;

– deaktivacija organizacijskih jedinica javnog naručitelja u centralnoj platformi na zahtjev javnog naručitelja;

– deaktivacija javnog naručitelja u centralnoj platformi na zahtjev javnog naručitelja;

– provjera prava pristupa certifikata javnog naručitelja centralnoj platformi;

– provjera prava pristupa certifikata javnog naručitelja centralnoj platformi za organizacijsku jedinicu;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za zaprimanje eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za zaprimanje eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi za organizacijsku jedinicu;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za potvrdu zaprimanja eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za potvrdu zaprimanja eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi za organizacijsku jedinicu;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za prihvaćanje eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za prihvaćanje eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi za organizacijsku jedinicu;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za odbijanje eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za odbijanje eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi za organizacijsku jedinicu;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za dostavu razloga odbijanja eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za dostavu razloga odbijanja eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi za organizacijsku jedinicu;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja u centralnoj platformi za slanje poruke o plaćenom eRačunu;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja u centralnoj platformi za slanje poruke o plaćenom eRačunu za organizacijsku jedinicu;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za kreiranje eRačuna u centralnoj platformi;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za kreiranje eRačuna u centralnoj platformi za organizacijsku jedinicu;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za slanje eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi;

– provjera prava rada certifikata javnog naručitelja za slanje eRačuna i pratećih isprava u centralnoj platformi za organizacijsku jedinicu;

– dodjela prava certifikatu javnog naručitelja za pristup i rad u centralnoj platformi za jednu ili više organizacijskih jedinica;

– mogućnost dodjele različitih prava certifikatu javnog naručitelja za rad u centralnoj platformi za javnog naručitelja i za svaku pojedinu organizacijsku jedinicu;

– zaprimanje eRačuna i pratećih isprava od izdavatelja eRačuna putem centralne platforme;

– slanje poruke izdavatelju eRačuna o potvrdi zaprimanja eRačunu od strane javnog naručitelja;

– slanje poruke izdavatelju eRačuna i pratećih isprava o odbijanju eRačuna od strane javnog naručitelja;

– slanje poruke izdavatelju eRačuna i pratećih isprava o razlogu odbijanja eRačuna od strane javnog naručitelja;

– slanje poruke izdavatelju eRačuna o plaćenom eRačunu od strane javnog naručitelja;

– kratkoročna pohrana i dohvat zaprimljenih i poslanih eRačuna i pratećih isprava javnog naručitelja tokom cijele poslovne godine zaključno s 30. 4. iduće kalendarske godine u centralnoj platformi;

– dugoročna pohrana zaprimljenih i poslanih eRačuna i pratećih isprava javnog naručitelja u roku utvrđenom sukladno propisima iz područja računovodstva i poreza, koji uređuju knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje. Dohvat dugoročno pohranjenih zaprimljenih i poslanih eRačuna i pratećih isprava nije sastavni dio navedene naknade.

III. ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE

Članak 6.

(1) Visina naknade za obavljanje usluge informacijskog posredništva slanja e-računa i pratećih isprava za javne naručitelje određuje se prema broju poslanih eRačuna javnog naručitelja.

(2) Visina naknade za uslugu korištenja centralne platforme određuje se prema dodijeljenom identifikatoru javnog naručitelja, odnosno njegove organizacijske jedinice.

IV. OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADA

Članak 7.

(1) Obveznici plaćanja naknade iz članka 4. ovog Pravilnika su javni naručitelji iz Zakona osim javnih naručitelja koji su izuzeti u članku 6. stavku 3. Zakona.

(2) Obveznici plaćanja nakade iz članka 5. ovog Pravilnika su javni naručitelji iz Zakona, odnosno njihove organizacijske jedinice osim javnih naručitelja koji su izuzeti u članku 6. stavku 3. Zakona.

V. NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Članak 8.

(1) Naknada iz članka 4. ovog Pravilnika plaća se mjesečno na temelju ukupnog broja poslanih eRačuna tijekom obračunskog razdoblja koje je jedan mjesec.

(2) Naknada iz članka 5. ovog Pravilnika plaća se mjesečno prema ukupnom broju dodijeljenih identifikatora javnog naručitelja, odnosno njegove organizacijske jedinice.

(3) Nakade iz stavaka 1. i 2. ovog članka plaćaju se na račun FINE na temelju izdanog eRačuna.

(4) Za obavljane usluge informacijskog posredništva slanja eRačuna koje nisu plaćene do roka dospijeća, FINA zaračunava zakonske zatezne kamate.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 011-01/18-01/18

Urbroj: 526-05-01-02/1-19-67

Zagreb, 20. ožujka 2019.

Ministar
Darko Horvat, v. r.

CJENIK NAKNADA FINE

Tarifna stavka Opis posla Osnovica za obračun (eRačun i prateće isprave) Cijena u kn (bez PDV-a)
1. Naknada za slanje eRačuna i pratećih isprava za javne naručitelje
1.1. Do 1000 eRačuna i pratećih isprava 1 kom 1,5 kn
1.2. 1001 do 2000 eRačuna i pratećih isprava 1 kom 1,40 kn
1.3. 2001 do 3000 eRačuna i pratećih isprava 1 kom 1,30 kn
1.4. 3001 do 4000 eRačuna i pratećih isprava 1 kom 1,20 kn
1.5. 4001 do 5000 eRačuna i pratećih isprava 1 kom 1,10 kn
1.6. Više od 5000 eRačuna i pratećih isprava 1 kom 0,90 kn
2. Mjesečna naknada za uslugu korištenja centralne platforme od strane javnih naručitelja, odnosno organizacijske jedinice javnih naručitelja naručitelj/organizacijska jedinica 10 kn

Na naknade se obračunava porez na dodanu vrijednost. Obračun se vrši na temelju navedenih platnih razreda na način da viši platni razred uključuje niži platni razred (primjerice: Ako javni naručitelj u vremenskom periodu od jednog mjeseca pošalje ukupno 2500 računa, naknada će se obračunati na sljedeći način: 1000 računa x 1,50 kn, 1000 računa x 1,40 kn i 500 računa x 1,30 kn).

Share: