Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini NN 32/2019

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini

HRVATSKI SABOR

646

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/49
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine«, br. 173/03., 67/08., 36/09., 130/11. i 30/14.) u članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/22
Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share: