Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi NN 50/2019

NN 50/2019 (17.5.2019.), Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

962

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 14. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine donijela

UREDBU

O SREDIŠNJEM INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKOM SUSTAVU ELEKTRONIČKE NAPLATE UPRAVNIH PRISTOJBI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se središnji informacijsko-tehnološki sustav elektroničke naplate upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: sustav e-Pristojbe), način rada sustava e-Pristojbe, način plaćanja kroz sustav e-Pristojbe i početak primjene sustava e-Pristojbe.

(2) Sustavom e-Pristojbe mogu se plaćati upravne pristojbe i naknade.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, sustavom e-Pristojbe mogu se plaćati i druge pristojbe i naknade, ako je tako propisano.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. Javnopravna tijela su tijela pred kojima se plaćaju upravne pristojbe za pismena i radnje sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama (u daljnjem tekstu: Zakon)

2. Pristojbeni obveznik je obveznik plaćanja upravne pristojbe koji je propisan u Zakonu i obveznik plaćanja naknade prema posebnom propisu putem sustava e-Pristojbe

3. Pristojba je upravna pristojba iz Zakona i Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19)

4. Naknada je iznos različit od pristojbe, a koji je pristojbeni obveznik dužan platiti za pismena i radnje pred javnopravnim tijelima, sukladno posebnom propisu

5. Državni biljeg (u daljnjem tekstu: biljeg) je način plaćanja upravne pristojbe koji je uređen Zakonom

6. Pristojba plaćena izvan sustava e-Pristojbe je pristojba plaćena putem biljega i/ili na propisani račun nalogom za plaćanje koji nije izrađen putem sustava e-Pristojbe

7. Naknada plaćena izvan sustava e-Pristojbe je naknada plaćena na propisani račun nalogom za plaćanje koji nije izrađen putem sustava e-Pristojbe

8. Kôd je jedinstvena oznaka generirana u sustavu e-Pristojbe koja povezuje pristojbenog obveznika, Zahtjev za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade, naplata iznosa pristojbe i/ili naknade te razmjenu podataka sa sustavima iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe

9. Elektroničke usluge su javne usluge koje javnopravna tijela pružaju građanima i drugim korisnicima putem interneta

10. Elektroničko plaćanje pristojbi i/ili naknada znači iniciranje i izvršenje platnih transakcija za plaćanje pristojbi i/ili naknada na način koji uključuje korištenje elektroničke platforme ili uređaja, a ne obuhvaća platne transakcije zadane papirnatim nalogom ili naloge zadane putem pošte ili telefona. Elektroničko plaćanje pristojbi i/ili naknada obuhvaća i platne transakcije s udaljenosti tj. elektroničke platne transakcije inicirane putem interneta ili uređaja kojim se može koristiti za komunikaciju na daljinu. Elektroničko plaćanje pristojbi i/ili naknada obuhvaća i Sustav za naplatu javnih davanja ako je javnopravno tijelo uključeno u taj sustav. Elektroničko plaćanje ne obuhvaća plaćanje elektroničkim novcem ili putem drugih sustava za plaćanje koje pružaju telekomunikacijski operateri

11. Sustav državne riznice je sustav upravljanja javnim novcem kojeg operativno-tehnološki podržava FINA za potrebe provedbe proračunskih procesa Državne riznice

12. Sustav za naplatu javnih davanja je sustav za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva financija, Carinske uprave i upravnih pristojbi putem platnih kartica kojeg sukladno Odluci o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi putem platnih kartica (»Narodne novine«, broj 51/12) vodi FINA

13. OIB sustav je Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima propisana odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine«, broj 60/08)

14. Sustav e-Građani je dio državnog informacijskog sustava koji građanima omogućava pristup javnim informacijama i elektroničkim uslugama, a čine ga središnji državni portal, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav s funkcionalnostima za građane (NIAS) i sustav Osobnog korisničkog pretinca (OKP) propisani odredbama Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 92/14)

15. Sustav e-Poslovanje je dio državnog informacijskog sustava koji omogućava pristup javnim informacijama i informacijama o javnim uslugama za poslovne subjekte na jednom mjestu, siguran pristup podacima poslovnih subjekata i elektroničku komunikaciju poslovnih subjekata i javnog sektora, a čine ga Portal s javnim informacijama i elektroničkim uslugama za poslovne subjekte, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav s funkcionalnostima za poslovne subjekte (NIASeP) i Poslovni korisnički pretinac (PKP)

16. Vjerodajnica je sredstvo za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju korisnika koja se koristi prilikom prijave na elektroničke usluge unutar sustava e-Građani

17. Zahtjev za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade je Zahtjev koji se izrađuje u sustavu e-Pristojbe u trenutku nastanka pristojbene obveze

18. Djelatnik javnopravnog tijela je zaposlenik koji inicira Zahtjev za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade, zaprima ili predaje dokaz o obavljenoj uplati pristojbi i/ili naknadi te u sustavu e-Pristojbe provjerava i poništava kôd

19. Poništeni kôd je kôd koji djelatnik javnopravnog tijela u korisničkom sučelju poništava kada pristojbeni obveznik zahtjeva pismena i radnje

20. Dokaz o obavljenoj uplati pristojbe i/ili naknade je isprava iz koje se sa sigurnošću može zaključiti da je plaćanje pristojbe i/ili naknade obavljeno (npr. ovjereni nalog za gotovinsko plaćanje, potvrda o plaćanju, pisana potvrda o elektronički provedenoj platnoj transakciji, preslika izvatka računa ako je pristojba i/ili naknada plaćena bezgotovinskim nalogom ispis s EFT POS uređaja i dr.)

21. FINA je Financijska agencija.

II. SUSTAV e-PRISTOJBE

Sustav e-Pristojbe

Članak 3.

(1) Sustav e-Pristojbe je središnji informacijsko-tehnološki sustav elektroničkog plaćanja pristojbi i/ili naknada.

(2) Sustav e-Pristojbe je dio središnjeg sustava interoperabilnosti (SSI) državne informacijske infrastrukture.

(3) Sustav e-Pristojbe je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Voditelj sustava e-Pristojbe

Članak 4.

(1) Sustav e-Pristojbe uspostavlja, razvija, održava i vodi FINA.

(2) FINA vodi, razvija, implementira i održava odgovarajuće informatičko-tehnološko rješenje za sustav e-Pristojbe i njegove sastavnice.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti tehničke i druge pretpostavke za povezivanje javnopravnih tijela i njihovih usluga sa sustavom e-Pristojbe te za korištenje sustava e-Pristojbe.

(4) Tehničke i druge pretpostavke za povezivanje javnopravnih tijela i njihovih usluga sa sustavom e-Pristojbe te za korištenje sustava e-Pristojbe, utvrđuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske odlukom.

Temeljne funkcionalnosti sustava e-Pristojbe

Članak 5.

(1) Sustav e-Pristojbe u trenutku nastanka pristojbene obveze pred javnopravnim tijelima pri korištenju elektroničke usluge i pri korištenju korisničkog sučelja za plaćanje unaprijed omogućuje elektroničko plaćanje pristojbi i/ili naknada.

(2) Sustav e-Pristojbe omogućuje i generiranje elemenata za plaćanje pristojbi i/ili naknada, evidentiranje plaćenih pristojbi i/ili naknada, praćenje statusa pristojbene obveze te pripremu podataka za Sustav državne riznice.

Sastavnice sa sustavom e-Pristojbe

Članak 6.

(1) Sastavnice informatičko-tehnološkog rješenja sustava e-Pristojbe najmanje čine:

– Modul za upravljanje matičnim podacima

– Modul za zaprimanje, obradu i pretraživanje Zahtjeva za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade

– Modul korisničkog sučelja za pristojbene obveznike

– Modul korisničkog sučelja za korisnike javnopravnih tijela

– Modul za izvještajni sustav

– Modul za povezivanje sa sustavima e-Građani i e-Poslovanje

– Modul za povezivanje sa sustavima plaćanja i sinkronizaciju s platnim kanalima

– Modul za povezivanje s elektroničkim uslugama.

(2) Modul za upravljanje matičnim podacima je informatičko-tehnološko rješenje za evidentiranje, obradu i upravljanje podacima o tijelima i uslugama javnopravnih tijela, podacima koji se odnose na tarifu upravnih pristojbi, podacima o iznosima naknada javnopravnih tijela, podacima o oslobođenjima od plaćanja pristojbi i drugim podacima potrebnim za djelovanje sustava e-Pristojbe.

(3) Modul za zaprimanje, obradu i pretraživanje Zahtjeva za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade je informatičko-tehnološko rješenje za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade i drugih podataka za plaćanje pristojbe, generiranje koda pristojbe i/ili naknade i praćenje statusa Zahtjeva za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade.

(4) Modul korisničkog sučelja za pristojbene obveznike je informatičko-tehnološko rješenje koje pristojbenom obvezniku omogućuje pokretanje izračuna iznosa pristojbe i/ili naknade za pismena i radnje pred javnopravnim tijelima i odabir načina plaćanja pristojbe i/ili naknade, uključujući i plaćanje pristojbe i/ili naknade unaprijed.

(5) Modul korisničkog sučelja za korisnike javnopravnog tijela je informatičko-tehnološko rješenje koje djelatnicima javnopravnog tijela, sukladno dodijeljenim ulogama i pravima, omogućuje izradu Zahtjeva za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade, evidentiranje pristojbi i naknada koje su plaćene izvan sustava e-Pristojbe, pregled i promjenu statusa prethodno generiranog i plaćenog kôda (poništavanje kôda), te nadzor podnesenih Zahtjeva za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade sa svim pripadajućih podacima.

(6) Modul za izvještajni sustav je informatičko-tehnološko rješenje koje omogućava izradu redovitih i izvanrednih izvještaja temeljenih na podacima u sustavu e-Pristojbe.

(7) Modul za povezivanje sa sustavima e-Građani i e-Poslovanje je informatičko-tehnološko rješenje za povezivanje sustava e-Pristojbe sa sustavima e-Građani i e-Poslovanje te njihovim sastavnicama.

(8) Modul za povezivanje sa sustavima plaćanja i sinkronizaciju s platnim kanalima je informatičko-tehnološko rješenje koje osigurava pripremu podataka za Sustav državne riznice i provedbu naplate putem Sustava za naplatu javnih davanja.

(9) Modul za povezivanje s elektroničkim uslugama je informatičko-tehnološko rješenje za povezivanje sustava e-Pristojbe s elektroničkim uslugama javnopravnih tijela.

(10) Tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti strukturu podataka iz stavka 2. ovoga članka, izvor iz kojeg će FINA podatke inicijalno preuzeti, tijelo koje je posebnim propisom ovlašteno FINA-i naložiti promjenu inicijalno preuzetih podataka te način na koji će se izvršavati promjene tih podataka.

(11) Strukturu podataka iz stavka 2. ovoga članka i izvor iz kojeg će FINA podatke inicijalno preuzeti, tijelo koje je posebnim propisom ovlašteno FINA-i naložiti promjenu inicijalno preuzetih podataka te način na koji će se izvršavati promjene tih podataka utvrđuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske odlukom.

(12) Sastavnice informatičko-tehnološkog rješenja mogu se dodavati i mijenjati sukladno razvoju tehnologije i potrebama sustava e-Pristojbe.

Povezivanje sa sustavom e-Pristojbe

Članak 7.

(1) S ciljem osiguranja funkcionalnosti sustava e-Pristojbe, razmjene podataka i druge komunikacije, FINA je dužna provesti njegovo povezivanje sa Sustavom državne riznice, Sustavom za naplatu javnih davanja, OIB sustavom, te sustavima e-Građani i e-Poslovanje kao i njihovim sastavnicama.

(2) Tijela nadležna za upravljanje sustavima iz stavka 1. ovog članka dužna su FINA-i na njen Zahtjev osigurati odgovarajuće povezivanje sustava e-Pristojbe s navedenim sustavima.

Dužnosti javnopravnih tijela

Članak 8.

(1) Javnopravna tijela dužna su pristojbenom obvezniku omogućiti plaćanje pristojbe i/ili naknade putem sustava e-Pristojbe.

(2) U svrhu ispunjenja dužnosti iz stavka 1. ovog članka javnopravno tijelo dužno je povezati se sa sustavom e-Pristojbe, u skladu s pretpostavkama utvrđenima odlukom iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe.

III. NAČIN RADA SUSTAVA e-PRISTOJBE

Način rada putem korisničkog sučelja za korisnike javnopravnih tijela

Članak 9.

U trenutku nastanka pristojbene obveze pred javnopravnim tijelom, djelatnik javnopravnog tijela putem korisničkog sučelja za korisnike javnopravnog tijela inicira Zahtjev za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade kojeg izrađuje i evidentira sustav e-Pristojbe te se generira kôd i ostali podaci za iniciranje platne transakcije za plaćanje pristojbe i/ili naknade.

Način rada putem elektroničke usluge

Članak 10.

U trenutku nastanka pristojbene obveze putem elektroničke usluge, pristojbeni obveznik posredstvom elektroničke usluge inicira Zahtjev za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade koji se izrađuje i evidentira u sustavu e-Pristojbe, te se generira kôd i ostali podaci za iniciranje platne transakcije za plaćanje pristojbe i/ili naknade.

Način rada putem funkcionalnosti korisničkog sučelja za pristojbene obveznike kod plaćanja unaprijed

Članak 11.

(1) Pristojbeni obveznik može pristojbu i/ili naknadu platiti unaprijed prije pokretanja postupka pred javnopravnim tijelom putem funkcionalnosti korisničkog sučelja za pristojbene obveznike za plaćanje pristojbe i/ili naknade unaprijed.

(2) Pristojbeni obveznik putem korisničkog sučelja iz stavka 1. ovog članka odabire pismeno i radnju koje želi platiti unaprijed nakon čega aplikativno rješenje izrađuje Zahtjev za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade te se generira kôd i ostali podaci za iniciranje platne transakcije za plaćanje pristojbe i/ili naknade.

(3) Nakon što pristojbeni obveznik plati iznos pristojbe i/ili naknade, generira se dokaz o obavljenoj uplati pristojbi i/ili naknadi te kôd koji je dužan uručiti djelatniku javnopravnog tijela ili na drugi način dostaviti javnopravnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Djelatnik javnopravnog tijela putem modula korisničkog sučelja za korisnike javnopravnog tijela provjerava i poništava dostavljeni kôd.

IV. NAČIN PLAĆANJA IZNOSA PRISTOJBE I/ILI NAKNADE KROZ SUSTAV e-PRISTOJBE

Način plaćanja pristojbe i/ili naknade prema načinima rada sustava e-Pristojbe

Članak 12.

(1) Pristojbeni obveznik iznos pristojbe i/ili naknade pred javnopravnim tijelima putem elektroničke usluge i korisničkog sučelja za plaćanje unaprijed može platiti elektronički u smislu ove Uredbe.

(2) Sustav e-Pristojbe omogućava pristojbenom obvezniku da iznos pristojbe i/ili naknade pred javnopravnim tijelima putem elektroničke usluge i korisničkog sučelja može platiti na propisani račun iniciranjem platne transakcije za plaćanje pristojbe i/ili naknade papirnatim nalogom kod ovlaštenog pružatelja platnih usluga.

(3) Podaci za iniciranje platne transakcije osiguravaju se pristojbenom obvezniku sukladno člancima 9., 10. i 11. ove Uredbe.

(4) Pristojbeni obveznik plaćanje pristojbe i/ili naknade kroz sustav e-Pristojbe dokazuje ispravama u skladu s ovom Uredbom.

Povrat pristojbe i/ili naknade plaćene putem sustava e-Pristojbe

Članak 13.

(1) Na pravo pristojbenog obveznika na povrat pristojbe i/ili naknade i postupak za povrat primjenjuju se odredbe Zakona i posebnih propisa.

(2) Ako od trenutka plaćanja pristojbe i/ili naknade do trenutka podnošenja Zahtjeva za pismenom i radnjom nastanu promjene na matičnim podacima iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe, plaćanje iznosa pristojbe i/ili naknade neće se evidentirati u sustavu e-Pristojbe te pristojbeni obveznik ima pravo na povrat plaćene pristojbe i/ili naknade u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe započinje primjena sustava e-Pristojbe i uspostavlja se plaćanje pristojbi i/ili naknada putem sustava e-Pristojbe u uredima državne uprave u županijama.

Članak 15.

Čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske donijet će odluke iz članka 4. stavka 4. i članka 6. stavka 11. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/30
Urbroj: 50301-25/06-19-2
Zagreb, 16. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Share: