Likvidnost

Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Stoga je likvidnost, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela privređivanja poduzeća u robno-novčanoj privredi. Likvidnost poduzeća nerijetko se definira kao njegova sposobnost da pravovremeno podmiruje svoje obveze. Leksikon Poslovni dnevnik

Likvidnost je financijski pokazatelj koji prikazuje sposobnost poduzeća da sredstvo iz nekog oblika imovine (potraživanja, zalihe, novac) pretvori u gotovinu za pokriće obveza. Ako poduzeće nije likvidno ono posluje s poteškoćama i nema dovoljno sredstava za nabavu sirovina, materijala, isplatu plaća i pokrivanje drugih obveza.

Pokazatelji likvidnosti su:

  • koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina/ kratkoročne obveze. Pokazuje sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze.
  • koeficijent ubrzane likvidnosti = kratkotrajna imovina – zalihe / ukupne kratkoročne obveze. Pokazuje ima li poduzeće dovoljno kratkoročnih sredstava da podmiri dospjel obveze bez prodaje zaliha
  • koeficijent trenutne likvidnosti = novac / ukupne kratkoročne obveze
  • koeficijent financijske stabilnosti = dugotrajna imovina / kapital + dugoročne obveze
  • neto obrtni kapital = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze

 

Share: