Dana 1. srpnja 2019. počinje puna primjena obveze zaprimanja i izdavanja eRačuna u postupcima javne nabave

Dana 1. srpnja 2019. počinje puna primjena Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018). Zakon je objavljen u Narodnim novinama 24. 10. 2018. i stupio je na snagu osmog dana od dana objave, osim članka 6., stavka 1. koji je stupio na snagu 1. prosinca 2018.,  te članka 7. koji stupa na snagu 1. srpnja 2019.

Od 1. prosinca 2018. godine počela je djelomična primjena Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi  te eRačun time postaje obvezom za komunikaciju s državom u postupcima javne nabave, a od 1. srpnja 2019. godine počinje njegova puna primjena što znači da svi računi prema javnim naručiteljima iz postupka javne nabave, moraju biti elektronički računi.

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi propisani su njegovi obveznici. To su prije svega svi javni naručitelji koji su obveznici provedbe postupka javne nabave i koji moraju zaprimati elektroničke račune. Uz njih obveznici Zakona su i izdavatelji računa koji šalju račune naručiteljima za obavljene usluge ili robu, proizašli iz postupka javne nabave. I treći obveznici Zakona su informacijski posrednici koji posreduju u razmjeni elektroničkih računa.

Zakon se odnosi na cjelokupnu javnu nabavu pa i na takozvanu nabavu male vrijednosti, kao i na jednostavnu ili bagatelnu nabavu putem narudžbenica.

Na službenim mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljen je Popis informacijskih posrednika koji su povezani na centralnu platformu i usklađeni s normom za eRačun.

1. FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA) – slanje i zaprimanje eRačuna

2. HRVATSKA POŠTA (HP) – slanje i zaprimanje eRačuna

3. Hrvatski telekom (HT) – slanje eRačuna

4. mSTART d.o.o. – slanje eRačuna

5. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. (Moj eRačun) – slanje i zaprimanje eRačuna

6. Megatrend Redok d.o.o. (OMNIZON) – za slanje eRačuna

7. Hitra produkcija dokumenata d.o.o. – slanje eRačuna

8. EDITEL ADRIA d.o.o. – slanje eRačuna

9. POS d.o.o. – slanje eRačuna

10. OPTIM IT d.o.o. – slanje eRačuna

11. Raverus d.o.o. – slanje eRačuna

Na istoj se mrežnoj stranici Ministarstva navodi i: “Financijska agencija (FINA) je ovim Zakonom određena kao centralni informacijski posrednik koji obavlja uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava čiji je djelokrug definiran posebnim zakonom, odnosno obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i javnih naručitelja, u skladu s europskom normom, te na čiju su se centralnu platformu za razmjenu eRačuna dužni povezati ostali informacijski posrednici.” izvor: www. mingo.hr

 

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi NN 94/2018

Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi NN 32/2019

 

“Svi koji rade s državom morat će od 1. srpnja imati eRačun” Poslovni dnevnik, 30.6.2019. www.poslovni.hr

 

 

 

 

Share: