Godišnji odmor

Zakon o radu (NN 93/2014; 127/2017) odredbama u člancima zakona (čl. 76. – čl. 86.) određuje pravo na godišnji odmor, trajanje godišnjeg odmora, razmjerni dio godišnjeg odmora, utvrđivanje godišnjeg odmora, ništetnost odricanja od prava na godišnji odmor, naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora, naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu i raspored korištenja godišnjeg odmora.

Trajanje godišnjeg odmora

Članak 77.

(1) Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana.

(2) Kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog stavkom 1. ovoga članka.

(3) Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor određen na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca.

Članak 78. određuje da radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom 77. stavkom 3. ovoga Zakona, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora iz članka 77. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora je ništetan. (članak 80.)

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna. (članak 83.)

Na mrežnim stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava pročitajte:

Trajanje radnog odnosa za stjecanje prava na godišnji odmor

Godišnji odmor kod novog poslodavca

Razmjerni dio godišnjeg odmora

 

 

Share: