Grad Dubrovnik / Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Grad Dubrovnik – Upravni odjel za kulturu i baštinu / Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu otvoren je do 31. kolovoza 2019. godine. Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge te druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske. Pravne osobe koje se prijavljuju na Poziv obavezno moraju biti registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti koja je predmet prijavljivanja. Posebno će se vrednovati i podržavati izvansezonski kulturni projekti koji se izvode od 1. studenog do 31. ožujka. Grad Dubrovnik

 

Share: