Temeljnji kriteriji za stručno vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi – Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016)

Dana 8. srpnja 2019. Ministarstvo kulture obavijestilo je da će Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu biti raspisan dana 4. rujna 2019. 

Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016) određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih programa, te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu.

Članak 7. Pravilnika određuje temeljne kriterije za stručno vrednovanje podnesenih prijedloga.

Članak 7.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga vijeća i povjerenstva iz članka 6. ovoga Pravilnika primjenjivat će sljedeće temeljne kriterije:

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa

2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta

3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje

4. ekonomičnost i dugoročnost programa

5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte

6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.

7. promicanje programa za djecu i mlade

8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom

9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa

10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te

11. financijska potpora iz drugih izvora.

Ministar kulture može za pojedina područja utvrditi posebne kriterije za vrednovanje programa, poštujući specifičnosti tih područja, a nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te ih objaviti na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

 

Share: