Registar stvarnih vlasnika / Rok za upis 31. prosinca 2019.

Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19) i Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (NN 53/19) propisana je obveza, način i rokovi upisa pravnih subjekata i upravitelja trustova u Registar stvarnih vlasnika. Registar je uspostavljen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, objavljenom u Narodnim novinama broj 108/17, u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Temeljem članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su u Registar upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima):

1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada, te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge će se iz sustava OIB-a jednokratno preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadne promjene i ažuriranja podataka bit će dužne izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar  bez plaćanja naknade može upisati podatke u Registar:
1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz digitalni certifikat
2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima .

Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar na način i u rokovima propisanima Pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.

Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Ministarstvo financija

Fina

 

Share: