Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 121/2019

NN 121/2019 (11.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

2385

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2019.

Klasa: 011-01/19-01/210

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16. i 106/18.) u članku 1. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) Pripadnost poreza na dohodak određuje se prema prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Kada porezni obveznik u Republici Hrvatskoj nema prebivalište niti uobičajeno boravište, pripadnost se određuje prema sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu isplatitelja.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, pripadnost poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 57. stavka 2. ovoga Zakona određuje se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. iza točke 3. brišu se riječi: »i/ili«.

Iza točke 4. briše se točka te se dodaju riječi: »i/ili« i točka 5. koja glasi:

»5. primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina.«.

U stavku 2. točki 9. iza riječi: »poreza na dobit« dodaju se riječi: »te članovima uže obitelji preminulog člana neprofitne organizacije«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ministar financija pravilnikom propisuje način provedbe ovoga članka u vezi s primicima koji se ne smatraju dohotkom.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa«.

Iza točke 22. brišu se riječi: » i/ili «.

Iza točke 23. briše se točka te se dodaju riječi: » i/ili « i točka 24. koja glasi:

»24. premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, osiguravatelju odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje prema propisu kojim je uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje, do propisanog iznosa.«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako se porezni obveznik zbog osobnih razloga odrekne tražbine po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga koja bi u poreznomu razdoblju u kojemu se odrekao tražbine ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se iznos tražbine utvrđuje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od tražbine.«.

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. i stavci 10.,11. i 12. koji glase:

»(9) Primitak se ne utvrđuje po osnovi tražbina od nepovezane osobe koje su se pokazale nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima.

(10) Primitak se ne utvrđuje po osnovi otpisanih tražbina koje su potvrđene u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja.

(11) Primitak se ne utvrđuje po osnovi otpisanih tražbina od nepovezane osobe ako porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja određenih postupaka (tražbine koje su utužene ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljene u stečajnom postupku nad dužnikom ili drugom postupku u skladu s posebnim propisima) premašuju iznos tražbine, ili ako dokaže da je pokrenuo određene radnje radi naplate tražbine pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisanog iznosa tražbine.

(12) Primicima se ne smatraju otpisi tražbina od nepovezanih osoba, koje su zastarjele i koje u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5000,00 kuna po pojedinom dužniku koji je obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti. Primicima se ne smatraju otpisi tražbina do 200,00 kuna od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, ako ukupno utvrđena tražbina po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi taj iznos.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 13.

Članak 5.

U članku 14. stavku 3. riječi: »u visini 3800,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »u visini 4000,00 kuna«, a riječi: »koeficijent 1,5 osnovice osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka zaokruženo na stoticu« zamjenjuju se riječima: »koeficijent 1,6 osnovice osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. iza točke 7. brišu se riječi: »i/ili«.

Iza točke 8. briše se zarez.

Iza točke 11. briše se točka te se dodaju riječi: »i/ili« i točka 12. koja glasi:

»12. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja.«.

Članak 7.

U članku 21. stavku 1. točki 1. podtočka e) mijenja se i glasi:

»e) premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, osiguranja njihove imovine, privatnoga zdravstvenog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja iznad propisanog iznosa i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa«.

Članak 8.

U članku 24. stavku 5. riječi: »ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ovoga članka«.

Članak 9.

U članku 26. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Poslodavac i isplatitelj plaće pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada te isti može koristiti podatke iz stavka 1. ovoga članka iz porezne kartice bivšeg radnika.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 10.

Iza članka 27. dodaje se naslov iznad članka i članak 27.a koji glase:

»Obilježja nesamostalnog rada

Članak 27.a

(1) Za potrebe oporezivanja primicima po osnovi radnog odnosa smatraju se i primici proizašli iz korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak kod kojih postoje obilježja nesamostalnog rada.

(2) Obilježja nesamostalnog rada za slučajeve korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona iz stavka 1. ovoga članka određuju se temeljem ispunjenja triju kriterija: kontrole ponašanja, financijske kontrole i odnosa stranaka.

(3) Obilježja kriterija:

– kontrola ponašanja obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako obavlja posao, kroz upute, obuku ili druga sredstva

– financijska kontrola obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčevog rada te

– odnos stranaka obuhvaća činjenice koje pokazuju vrstu odnosa među strankama.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje elemente koji pobliže određuju kriterije te način provedbe ovoga članka u vezi s obilježjima nesamostalnog rada.«.

Članak 11.

U članku 39. stavku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iz članka 9. točke 4. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa«.

Članak 12.

U članku 40. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 39. stavku 1. ovoga Zakona po osnovi primitaka učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga plaća se po odbitku, po stopi od 24% od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog neoporezivog iznosa primitaka učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga i iznosa godišnjeg osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 13.

U članku 46. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz članka 18. ovoga Zakona umanjuje se:

– fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno članku 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona)

– fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona) i to za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno članku 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona).

(3) Umanjenje iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se prije umanjenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka koristi se za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.«.

Dosadašnji stavci od 2. do 5. postaju stavci od 5. do 8.

Članak 14.

U članku 53. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na porezne obveznike koji su ostvarili dohodak u inozemstvu ili iz inozemstva, u posebnom postupku iz članka 51. ovoga Zakona, uzet će se u obzir podaci iz izvješća propisanog člankom 81. stavkom 4. ovoga Zakona. Ako porezni obveznici ne dostave izvješće iz članka 81. stavka 4. ovoga Zakona do roka propisanog za dostavu, a žele da im se uplaćeni porez u inozemstvu uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak, dužni su o tome izvijestiti Poreznu upravu na podnesenom obrascu za priznavanjem prava u posebnom postupku u roku iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 15.

U članku 82. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Poreznim obveznicima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka godišnji porez u paušalnom iznosu po stopi od 12% utvrđuje Porezna uprava rješenjem.«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Porezni obveznici iz stavka 1. ovoga članka godišnji porez u paušalnom iznosu po stopi od 12% utvrđuju na temelju izvješća iz stavka 10. ovoga članka. Razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat utvrđuje se na temelju izvješća iz stavka 10. ovoga članka, koje porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi. Porezni obveznik obvezan je razliku godišnjeg paušalnog poreza uplatiti s danom podnošenja izvješća.

(7) Poreznim obveznicima iz stavka 6. ovoga članka koji ne podnesu izvješće iz stavka 10. ovoga članka ili su podaci u navedenom izvješću netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom.«.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) Porezna uprava može na temelju obavljenog nadzora i prikupljenih podataka o ostvarenom prometu donijeti rješenje o obvezi plaćanja predujma poreza na dohodak, u skladu s člankom 37. stavkom 1. ovoga Zakona, ako utvrdi da je porezni obveznik ostvario primitke po toj osnovi iznad iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost.«.

Dosadašnji stavci od 7. do 9. postaju stavci od 9. do 11.

Članak 16.

U članku 83. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Porezna uprava može, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija omogućiti poslodavcima i isplatiteljima plaće uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca i isplatitelja plaće do određenoga godišnjeg iznosa u poreznom razdoblju te uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka u slučaju iz članka 26. stavka 6. ovoga Zakona.«.

Članak 17.

U članku 92. stavku 1. točki 1. riječi: »stavak 4.« zamjenjuju se riječima: »stavak 6.«.

U točki 2. riječi: »članak 82. stavak 6.« zamjenjuju se riječima: »članak 82. stavak 8.«.

Članak 18.

U članku 93. riječi: »članka 26. stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »članka 26. stavka 7.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ministar financija uskladit će provedbene propise Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16. i 106/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 20.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/212

Zagreb, 29. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share: