Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 35/2020)

NN 35/2020 (23.3.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

MINISTARSTVO FINANCIJA

735

Na temelju članka 107.a stavka 4. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19) iza članka 71. dodaje se naslov novog dijela DESETI A i članci od 71.a do 71.i s podnaslovima kako slijedi:

»DIO DESETI A
PROVEDBA POSTUPKA PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

Opća odredba

Članak 71.a

Sukladno članku 107.a Zakona za potrebe plaćanja poreza u posebnim okolnostima, ovim dijelom Pravilnika određuje se što se smatra dospjelom poreznom obvezom, tko se smatra podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza, pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza, način podnošenja zahtjeva, mjere plaćanja poreza te ostale odredbe.

Dospjela porezna obveza

Članak 71.b

(1) Poreznom obvezom smatra se obveza poreza i drugih javnih davanja iz članka 2. Zakona, izuzev carina i trošarina, koju utvrđuju porezna tijela iz članka 3. Zakona.

(2) Dospjelom poreznom obvezom iz stavka 1. ovoga članka smatra se svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, dospjelom porezom obvezom poreza na dodanu vrijednost smatra se svaka obveza koja dospijeva u roku iz stavka 2. ovoga članka, počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

(4) Ako posebne okolnosti potraju duže, rok iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može se produžiti za tri mjeseca.

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Članak 71.c

(1) Podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik iz članka 44. stavka 1. Zakona koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga.

(2) Iznimno, podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

(3) Prema stavku 1. ovoga članka, smatrat će se da nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka sukladno članku 170. stavku 3. Zakona.

Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza

Članak 71.d

(1) Smatrat će se da podnositelj zahtjeva iz članka 71.c ovoga Pravilnika nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:

– ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili

– ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(2) Uz ispunjenje pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva iz članka 71.c stavka 2. ovoga Pravilnika treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Podnošenje zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Članak 71.e

(1) Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.

(2) U zahtjevu se navode činjenice temeljem kojih će porezno tijelo moći ocijeniti je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza iz članka 71.d ovoga Pravilnika.

(3) Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjevi podneseni poreznom tijelu elektroničkim putem koji se podnose putem sustava ePorezna, a iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.

Odlučivanje o zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza

Članak 71.f

(1) O zahtjevu iz članka 71.e ovoga Pravilnika, porezno tijelo će odlučiti u jednostavnom i žurnom postupku te o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva na primjeren način.

(2) U uvjetima posebnih okolnosti, primjerenim načinom iz stavka 1. ovoga članka će se, u pravilu, smatrati obavijest elektroničkim putem.

Mjere plaćanja poreza

Članak 71.g

(1) Na temelju osnovanih zahtjeva iz članka 71.f ovoga Pravilnika, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata.

(2) Odgoda plaćanja iz stavka 1. ovoga članka odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.

(3) U slučaju produljenja roka sukladno članku 71.b stavku 4. ovoga Pravilnika, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Članak 71.h

(1) Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.

(2) Obročna otplata iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.

(3) Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

(4) U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

– obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili

– obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.

(5) U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti.

Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva kojemu su odobrene mjere plaćanja poreza

Članak 71.i

(1) Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu koji podnositelj zahtjeva podnosi sukladno ovom dijelu Pravilnika, a temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza.

(2) Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, odredit će prestanak važenja mjere plaćanja poreza pri čemu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima.

(3) Ako porezno tijelo naknadno utvrdi da je podnositelj zahtjeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

– lažno prikazao činjenice kojima je obrazlagao zahtjeve i/ili

– postupao protivno poreznim propisima i/ili

– zloupotrijebio mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi

obavijestit će podnositelja zahtjeva o neispunjenju pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza te će za porezne obveze za koje je bila odobrena mjera plaćanja poreza obračunati i zadužiti zakonsku zateznu kamatu.

(4) Na redoslijed podmirenja obveza iz stavka 3. ovoga članka primijenit će se članak 128. Zakona.«

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/4
Urbroj: 513-07-21-01/20-1
Zagreb, 23. ožujka 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Share: