Podsjećamo: Obveza uspostave elektroničke komunikacije sa sudovima / Rok 1. rujna 2020.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uvedena je obveza svih pravnih osoba (trgovačkih društava, ustanova, zadruga, udruga i dr.) da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, i to do 1. rujna 2020. godine. Ova se komunikacija sa sudovima odnosi na parnične, ovršne i izvanparnične postupke.

Izvor i više informacija – RRIF https://www.rrif.hr/Dostava_e_mail_adrese_sudskom_registru_i_e_komunik-1804-vijest.html

Portal Računovodstvo, revizija i financije donosi detaljna uputstva za uključenje u e-Komunikaciju.

Prenosimo:

Za uključenje u e-Komunikaciju prijave se šalju na e-mail ekomunikacija@pravosudje.hr . Potrebno je dostaviti slijedeće podatke:

  1. OIB pravne osobe
  2. naziv pravne osobe
  3. e-mail adresa pravne osobe (na ovaj e-mail će stizati notifikacije za svaki otpremljeni e-komunikacija otpravak)
  4. ime i prezime opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji (zakonski zastupnik upisan u Sudski registar)
  5. OIB opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji.

Na mrežnim stranicama RRIF-a može se preuzeti Priručnik za korištenje za pravne osobe kojeg je pripremilo Ministarstvo pravosuđa.

Izvor i više informacija – RRIF https://www.rrif.hr/Prirucnik_za_koristenje_usluge_e_Komunikacija_za_p-1809-vijest.html

Share: