Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 138/2020)

NN 138/2020 (11.12.2020.), Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

HRVATSKI SABOR

2628

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/111

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 133/12., 115/16., 106/18. i 121/19.) članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik fiskalizacije, osim onoga iz članka 28. stavka 6. ovoga Zakona, može zadržati gotov novac u blagajni na kraju radnog dana do visine blagajničkog maksimuma.

(2) Ministar financija propisuje pravilnikom visinu iznosa blagajničkog maksimuma iz stavka 1. ovoga članka prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika iz članka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 31. riječi: »Općeg poreznog zakona« zamjenjuju se riječima: »zakona kojim se uređuje opći porezni postupak.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 146/12., 46/17. i 70/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/124

Zagreb, 4. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share: