Neoporezivi primici u 2024.

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 143/2023) koji je stupio na snagu 2. siječnja 2024:

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po prijeđenom km – od 1. siječnja 2024. iznosi 0,50 eura po km.

Dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu iznosi do 30 eura.

Dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno iznosi do 15 eura.

Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak opsani su u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN143/2023).