Zakoni koji stupaju na snagu 1. siječnja 2019.

U Narodnim novinama br. 106/2018 objavljeno je ukupno dvadeset službenih dokumenata – Zakona, Pravilnika, Uredbi i Odluka, od kojih dio stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Prenosimo poveznice na nekoliko novih zakona.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 106/2018 stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 6. ovoga Zakona u dijelu kojim se mijenja članak 38. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16.) koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2059.html

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 106/2018 stupa na snagu 1. siječnja 2019.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2062.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 106/2018 stupa na snagu 1. siječnja 2019.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2063.html

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 106/2018 stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4., 7., 11., 13., 15. (u dijelu koji se odnosi na članke 20.a i 20.b) i 16. (u dijelu koji se odnosi na članak 26.a) ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2064.html

 

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona NN 106/2018 stupa na snagu 1. siječnja 2019.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2065.html

 

Share: