Zakon o izmjenama Zakona o trgovini NN 98/2019

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o trgovini

HRVATSKI SABOR

1965

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o trgovini, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/173

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14. i 32/19.) u članku 13. stavku 1. riječi: »mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za gospodarstvo,« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba nadležnom za gospodarstvo«, zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo«.

U stavku 4. riječi: »Mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba nadležnom za gospodarstvo«, zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo «.

U stavcima 5., 6. i 7. riječi: »mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba nadležnom za gospodarstvo«, zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo«.

Članak 2.

U članku 66. stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 3.

U članku 68. stavku 1. podstavku 5. riječi: »mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba«, zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo «.

Članak 4.

U članku 70. stavku 1. podstavku 6. riječi: »mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba«, zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/168

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share: