Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/2019)

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti novi je zakon koji je stupio na snagu 1. srpnja 2019. godine. Zakon se primjenjuje na sva tijela javne vlasti na središnjoj i lokalnoj razini, na pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva u većinskom vlasništvu države ili lokalne jedinice  te na sve poslodavce privatnog sektora.

Poslodavac koji zapošljava 50 i više osoba dužan je donijeti opći akt internog karaktera kojim će detaljnije propisati postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u roku od šest mjeseci, te imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti navodi se na stranicama Ministarstva pravosuđa.

 

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/2019) u članku 18.  propisuje:

(1) Poslodavac je dužan općim aktom urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.

(2) Poslodavac je dužan, na prikladan način, učiniti dostupnim akt iz stavka 1. ovoga članka svim osobama koje obavljaju poslove.

Članak 31. navedenog Zakona u 1. i 2. stavku propisuje:

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako:

1. ne donese akt iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona u roku određenom u članku 36. stavku 2. ovoga Zakona

2. opći akt iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona na prikladan način ne učini dostupnim svim osobama koje obavljaju poslove

Članak 36., stavak 2. određuje: “Poslodavac je dužan donijeti akt iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.”, odnosno svi poslodavci koji zapošljavaju minimalno 50 osoba bili su dužni su do 1. siječnja 2020. godine donijeti akt o unutrašnjem prijavljivanju nepravilnosti.

Share: