Zakon o fondovima za kulturu NN 47/90

NN 47/1990 (14.11.1990.), Zakon o fondovima za kulturu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o fondovima za kulturu

Proglašava se Zakon o fondovima za kulturu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 9. studenoga 1990, Vijeća općina 9. studenoga 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 9. studenog 1990. godine.

Klasa: 01-01/90-02/31

Urbroj 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


 

ZAKON

o fondovima za kulturu

Članak 1.
Za ostvarivanje ustavom i zakonom utvrđenih prava, potreba i interesa društva u kulturi, sredstva se osiguravaju fondovima za kulturu iz budžeta društveno-političkih zajednica.

Članak 2.
Radi zadovoljavanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u kulturi, koje se zakonom ne utvrđuju kao potrebe i interesi društva, građani mogu organizirati odgovarajuće institucije ili na drugi način osiguravati zadovoljavanje tih potreba, te za tu svrhu osiguravati potrebna sredstva.

Članak 3.
Prava, potrebe i interesi društva u kulturi utvrđuju se programom kulturnog razvitka.

Programom kulturnog razvitka obuhvaćaju se svi oblici poticanja, razvijanja i unapređivanja kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života na području clruštveno-političke zajednice za koju se program donosi, te utvrđuje njihov sadržaj i opseg, kao i način i razina njihova zadovoljavanja

Članak 4.
Program kulturnog razvitka temelji se na osnovama politike razvitka kulture.

Osnove politike razvitka kulture Republike donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske temeljene na poštivanju kulturne baštine hrvatskog naroda.

Na temelju prihvaćenih Osnova Ministarstvo prosvjete i kulture donosi Program kulturnog razvitka Republike.

Ministarstvo prosvjete i kulture uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske može tijekom godine dopunjavati Program kulturnog razvitka Republike.

Osnove politike razvitka kulture u općini, odnosnu u gradskoj zajednici općina, donosi skupština općine, odnosno gradske zajednice općina, na prijedlog izvršnog vijeća općine, odnosno gradske zajednice općina. u skladu s Osnovama politike razvitka kulture Republike.

Na temelju prihvaćenih osnova politike razvitka kulture općine, odnosno gradske zajednice općina, općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za kulturu donosi program kulturnog razvitka općine, odnosno gradske zajednice općina.

Program kulturnog razvitka donosi se do 31. prosinca godine koja prethodi onoj za koju se program donosi.

Članak 5.
Izvješće o ostvarivanju Programa kulturnog razvitka Republike podnosi se jednom godišnje Vladi i Saboru Republike Hrvatske.

Izvješće o ostvarivanju programa kulturnog razvitka općine, odnosno gradske zajednice općina, podnosi se jednom godišnje izvršnom vijeću i skupštini općine, odnosno gradske zajednice općina.

Članak 6.
U budžetu Republike osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava, potreba i interesa utvrđenih Programom kulturnog razvitka Republike.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka izdvajaju se na račun Republičkog fonda za kulturu pri Ministarstvu prosvjete i kulture.

Članak 7.
U budžetu općine, odnosno gradske zajednice općina., osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava, potreba i interesa utvrđenih programom kulturnog razvitka općine, odnosno gradske zajednice općina.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka izdvajaju se na račun općinskog, odnosno gradskog fonda za kulturu pri općinskom odnosno gradskom organu uprave nadležnom za kulturu.

Članak 8.
Sredstvima Republičkog fonda za kulturu upravlja i raspolaže Ministarstvo prosvjete i kulture u skladu s Programom kulturnog razvitka Republike.

U skladu s programom kulturnog razvitka općine, odnosno gradske zajednice općina, sredstvima općinskog, odnosno gradskog fonda za kulturu upravlja i raspolaže organ uprave nadležan za kulturu općine, odnosno gradske zajednice općina.

Organi iz stavka 1. i 2. ovoga članlka svojim aktima propisuju način i kriterije za dodjelu sredstava iz fonda za kulturu, kao i kriterije za ocjenu ostvarivanja program kulturnog razvitka, te način rada i poslovanja fonda za kulturu.

Članak 9.
Sredstvima Republičkog fonda za kulturu Ministarstvo prosvjete i kulture osigurava izvršavanje Programa kulturnog razvitka Republike, te programa dogovorenih s drugim fondovima za kulturu radi obavljanja kulturnih djelatnosti, akcija i rnanifestacija od zajedničkog interesa, a osobito

– djelatnost ustanova kulture i drugih organizacija kulture od posebnog interesa za Republiku, kao i onih utvrđenih zakonom,

– ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Republiku, kao i onih utvrđenih zakonom.

– ostvarivanje programa zaštite spomenika kulture nulte i prve kategorije, te programa zaštite muzejske i kazališne građe, kao i objekata prirode, od interesa za Republiku,

– obavljanje arhivske djelatnosti i djelatnosti službe zaštite spomenika kulture utvrđenih posebnim zakonom,

– podsticanje umjetničkog stvaralaštva,

– tiskanje vrijedne knjige i osiguranje sredstava za otkup knjiga za potrebe knjižnica,

– razvitak svih područja kinematografije, proizvodnje i prikazivanja filmova, te zaštite filmske baštine,

– obavljanje poslova matićčnih službi u djelatnostima kulture na Republičkoj i regionalnoj razini,

– razvitak kulture u kulturno nedovoljno razvijenim sredinanka i područjima,

– ostvarivanje međunarodne kulturne suradnje na osnovi sporazuma i programa kulturne suradnje s drugim državama, kao i s međunarodnim asocijacijama, što ih je prihvatila Republika,

– zadovoljavanje kulturnih potreba hrvatskih manjina, naših radnika i naših iseljenika u inozemstvu, te Hrvata koji žive izvan Republike,

– zadovoljavanje kulturnih potreba narodnosti u Republici,

– ostvarivanje sporazuma i dogovora o međurepubličkoj kulturnoj suradnji što ih je prihvatila Republika,

– investiciono održavanje, adaptacije i hitne intervencije na objektima kulture od posebnog interesa za Republiku,

– razvijarlje kulturnog amaterizma,

– mirovinsko i zdravstveno osiguranje samostalnih umjetnika u skladu s posebnim propisima,

– ostvarivanje solidarnosti u kulturi, te

– ostvarivanje i drugih zakonom i Programom kulturnog razvitka Republike utvrđenih djelatnosti, programa, akcija i manifestacija u kulturi.

Članak 10.
Sredstvima općinskog odnosno gradskog fonda za kulturu općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za kulturu osigurava ostvarivanje onih potreba i interesa u kulturi što su utvrđene programom kulturnog razvitka općine, odnosno programom kulturnog razvitka gradske zajednice općina i posebnim zakonom.

Ministar prosvjete i kulture odgovoran je Saboru a sekretar organa uprave nadležnog za poslove kulture općine odnosno gradske zajednice općina skupštini općine, odnosno skupštini gradske zajednice općina za provedbu i ostvarivanje programa kulturnog razvitka i trošenje novčanih sredstava.

Članak 11.
Programom kulturnog razvitka svake društveno-političke zajednice potrebno je osigurati postignuti stupanj kulturnog razvitka na području određene društveno-političke zajednice i sredstva za ostvarivanje tako utvđenog programa.

Članak 12.
Sredstva za osobne dohotke radnika u kulturi osiguravaju se u fondovima za kulturu na temelju programa kulturnog razvitka u skladu s kolektivnim ugovorom ili zakonom.

Članak 13.
Kao savjetodavno tijelo, u upravljanju sredstvima fondova za kulturu i odlućivanju o njihovu rasporedivanju, pri organima uprave nadležnim za kulturu općine i gradske zajednice općina, kao i pri Ministarstvu prosvjete i kulture osnivaju se odbori.

Djelokrug i ovlaštenja odbora iz stavka 1. ovoga članka pri općinskom, odnosno gradskom organu uprave nadležnom za kulturu određuje i njegove članove imenuje i razrješava izvršno vijeće skupštine općine, odnosno gradske zajednice općina.

Djelokrug i ovlaštenja odbora iz stavka 1. ovoga članka pri Ministarstvu prosvjete i kulture određuje i njegove članove imenuje i razrješava ministar prosvjete i kulture.

Članak 14.
Aktom organa uprave iz članka 8. stavka 3. ovoga zakona može se predvidjeti da određene poslove fonda za kulturu obavlja direktor fonda.

Republički fond za kulturu ima direktora kojega na prijedlog ministra prosvjete i kulture imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine.

Članak 15.
Za sredstva fonda za kulturu mogu se natjecati ustanove i druge organizacije u kulturi, kulturni stvaraoci i drugi kulturni djelatnici na temelju svojih programa i rezultata ostvarenlh djelovanjem na razvijanju i unapređivanju kulture.

O dodjeljivanju sredstava zaključuje se s korisnicima sredstava fonda za kulturu ugovor.

Sredstva fonda za kulturu daju se namjenski i mogu se koristiti samo za namjene za koje su dana.

Sredstva fonda mogu se obustaviti ili tražiti njihovo vraćanje ako se koriste protivno namjeni za koju su dana.

Članak 16.
Stručne, administrativne, pravne, financijske i njima slične poslove fonda za kulturu općine, odnosno gradske zajednice općina, obavlja organ uprave nadležan za kulturu općine, odnosno gradske zajednice općina.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka za Republički fond za kulturu obavlja stručna služba u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture.

Organizacija i način obavljanja poslova iz stavka 1. ovooa članka uređuju se aktima organa iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 17.
Samoupravne interesne zajednice kulture, koje su osnovane i djeluju prema odredbama Zakona o samoupravnim interesnim zajednicama kulture (“Narodne novirle”, br. 33/83. i 55/88.) zaključit će poslovanje i prestati s radom 31. prosinca 1990. godine.

Sredstva, prava i obveze općinskih samoupravnih interesnih zajednica kulture, odnosno Udružene samoupravne interesne zajednice kulture Grada Zagreba, preuzimaju organi uprave nadležni za kulturu općina, odnosno Gradske zajednice općina Zagreb, a sredstva, prava i obveze Republičke samoupravne interesne zajednice kulture, preuzima Ministarstvo prosvjete i kulture.

Radnike općinskih samoupravnih interesnih zajednica kulture, odnosno Udružene samoupravne interesne zajednice kulture Grada Zagreba preuzimaju i raspoređuju organi uprave nadležni za kulturu općina, odnosno Gradske zajednice općina Zagreb, a radnike Republičke samoupravne interesne zajednice kulture preuzima i raspoređuje Ministarstvo prosvjete i kulture.

Radnici koji ne budu raspoređeni prema stavku 3. ovoga članka imaju prava i obveze utvrđene odredbama članova 381. do 383. Zakona o upravi.

Članak 18.
Od dana stupanja na snagu ovoga zakona do 31. prosinca 1990. godine sredstva za financiranje potreba u kulturi osiguravaju se na način predviđen samoupravnim sporazumima i odlukama skupština samoupravnih interesnih zajednica, te posebnim zakonima, koji su važili na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 19.
Skupštine općina i gradskih zajednica općina obavit će potrebne pripreme za provođenje ovoga zakona i donijeti odluke o sredstvima fondova za kulturu u roku od mjesec dana od dana donošenja, a najkasnije do 31. prosinca 1990. godine, odnosno kad i svoje budžete.

Ne donesu li se budžeti društveno-političkih zajednica do 31. prosinca 1990. godine, skupštine općina, gradske zajednice općina i Sabor Republike Hrvatske posebnim će odlukama privremeno, dok se ne donesu budžeti, urediti financiranje kulture u općinama, gradskim zajednicama općina i u Republici.

Članak 20.
Općinske samoupravne interesne zajednice kulture, Udružena samoupravna interesna zajednica kulture Grada Zagreba i Republička samoupravna interesna zajednica kulture pripremit će prijedloge programa kulturnog razvitka općina, Gradske zajednice općina Zagreb i Republike za 1991. godinu u roku od 15 dana od dana donošenja ovoga zakona.

Članak 21.
Izuzetno od odredbe članka 4. stavka 1. ovoga zakona sve društveno-političke zajednice osigurat će svojim budžetima sredstva fondovima za kulturu za 1991. godinu na temelju programa kulturnog razvitka donijetih prema odredbama članka 6. i 7. ovoga zakona.

Članak 22.
Do donošenja akta iz članka 8. stavka 3. ovoga zakona, shodno će se primjenjivati akti samoupravnih interesnih zajednica kulture ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga zakona.

Članak 23.
Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o samoupravnim interesnim zajednicama kulture (“Narodne novine”, br. 33/83. i 55/88).

Članak 24.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u “Narodnim novinama”.

Klasa: 612-01/90-03/30

Zagreb, 9. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća udruženog rada
Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Slavko Degoricija, v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Ivan Vekić, v. r. 
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.
 

Share: