Računanje rokova

Ministarstvo uprave RH – Nedjelje, blagdani i neradni dani ne utječu na početak i na tijek rokova, ali ako zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili kad javnopravno tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana. (izvor: www.uprava.gov.hr)

Procesni rokovi

Ako je rok određen na dane, u rok se ne računa dan kada je dostava ili priopćenje obavljeno, odnosno dan u koji pada događaj od kojeg treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan. Kada početak roka ovisi o danu dostave, način dostave ne utječe na računanje početka roka. Rok počinje kada je, u skladu sa zakonom, dostava obavljena ili se smatra obavljenom temeljem zakonskih odredbi. Ako je rok određen na dane, u rok se ne računa dan kada je dostava ili priopćenje obavljeno, odnosno dan u koji pada događaj od kojeg treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan (čl. 112 ZPP-a). Kada se početak procesnih rokova računa od dana dostave određenog pismena tijelo koje obavlja dostavu dužno je o dostavi sastaviti posebnu ispravu – dostavnicu.

Rok određen na dane teče svakog kalendarskog dana, bez obzira radi li se o blagdanu ili neradnom danu. Samo ukoliko posljednji dan roka pada na državni blagdan u koji se ne radi, ili u nedjelju ili u neki drugi dan kada sud ne radi (npr. subota) rok istječe tek protekom prvog idućeg radnog dana.

U Republici Hrvatskoj radnim danima smatraju se svi dani osim subote i nedjelje te dana koji se smatraju državnim praznicima ili blagdanima. Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN br. 136/02) određeno je koji se dani, osim subote i nedjelje, smatraju neradnim danima u Republici Hrvatskoj.

Osim na dane, rokovi mogu biti određeni i na mjesece i godine. Kada je rok određen na mjesece, odnosno na godine isti se završava protekom posljednjeg mjeseca odnosno godine koji po svome broju odgovara danu kada je rok počeo teći.

izvor: http://klinika.pravo.unizg.hr

Zakonski rok ispunjenja novčane obveze od 30 kalendarskih dana

“Direktivom 2011/7/EU je i za ugovore među poduzetnicima i za ugovore između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze predviđen istovjetan zakonski rok ispunjenja novčane obveze, a to je zakonski rok ispunjenja novčane obveze od 30 kalendarskih dana koji počinje teći od: dana kada je dužnik primio račun ili jednakovrijedan zahtjev za plaćanjem; ili od dana kada je dužnik primio robu ili uslugu, ako je neizvjestan dan primitka računa ili jednakovrijednog zahtjeva za plaćanjem; ili od dana primitka robe ili usluge,
ako je dužnik račun ili jednakovrijedan zahtjev za plaćanjem primio ranije negoli robu ili uslugu; ili od dana kada je dovršen postupak prihvata ili provjere kojim se utvrđuje usklađenost robe ili usluge s ugovorom, ako je zakonom ili ugovorom predviđen takav postupak i ako je dužnik primio račun ili jednakovrijedan zahtjev za plaćanjem toga dana ili prije toga dana.” I. TOT, Zakonski rokovi ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora…Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991) v. 34, br. 1, 239-276 (2013) 

Otkazni rok

Zakon o radu NN/2014, Članak 121.

(1) Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu.

(2) Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.

(3) Otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

(4) Ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad radnika, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.

(5) Otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

ROK – Računanje vremena

Zakon o obveznim odnosima NN 35/2005, Članak 300.

(1) Rok određen u danima počinje teći prvog dana poslije događaja od kojega se rok računa, a završava se istekom posljed­njeg dana roka.

(2) Rok određen u tjednima, mjesecima ili godinama završa­va se onoga dana koji se po imenu i broju podudara s danom nastanka događaja od kojega rok počinje teći, a ako takva dana nema u posljednjem mjesecu, kraj roka pada na posljednji dan toga mjeseca.

(3) Ako posljednji dan roka pada u dan kad je zakonom određeno da se ne radi, kao posljednji dan roka računa se sljedeći radni dan.

(4) Početak mjeseca označava prvi dan u mjesecu, sredina – petnaesti, a kraj – posljednji dan u mjesecu, ako što drugo ne proizlazi iz namjere strana ili iz naravi ugovornog odnosa.

 

Share: