Stupanje na snagu novog zakona i pravilnika i izmjene naknade za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

Dana 1. kolovoza 2019. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i određeni članci Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu 1. siječnja 2020., osim članaka 3. te članka 10. kojim se mijenja članak 28. stavak 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (»Narodne novine«, broj 154/11, 149/13, 82/14, 24/15 i 42/16), koji stupaju na snagu 1. kolovoza 2019.

Od 1. kolovoza 2019. izmjenjene su i naknade za provedbu osnove za plaćanje koju Fina obračunava i naplaćuje sukladno članku 22. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Više o novostima koje donose novi zakon, pravilnik i izmjena naknada za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima pročitajte na poveznicama:

Novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama / Središnji državni portal, Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama / Narodne novine

Nova potrošačka prava za korisnike elektroničkih komunikacija vrijede od 1. kolovoza / HAKOM

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga / Narodne novine

Izmjenjene naknade za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima / Fina

 

Share: