Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija (NN 77/2020)

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela Odluku o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija.

Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Odluka je objavljena 3. srpnja 2020. u Narodnim novinama br. 77/2020.

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1467

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine««, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine««, br. 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine««, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine««, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE AKTIVNE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

I.

Usvaja se Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija (u daljnjem tekstu: Program), odobren od strane Europske komisije 17. lipnja 2020., a sukladno Komunikaciji Komisije – Privremenom okviru za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19, od 19. ožujka 2020. i njezinim izmjenama od 3. travnja 2020. i 8. svibnja 2020.

Program je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ukupni iznos državnih jamstava, koje će odobravati Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO), iznosi 300.000.000,00 kuna.

III.

Ministarstvo kulture i HAMAG-BICRO će s ciljem provedbe ove Odluke sklopiti sporazum/protokol o suradnji najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo kulture da, u suradnji s HAMAG-BICRO-om kao provedbenim tijelom, sukladno Programu, procijeni moguće rizike koji mogu nastati u slučaju da korisnici zajmova, za koje će biti izdana jamstva, neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze, te na temelju toga, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstava, planira sredstva u okviru svoga financijskog plana.

V.

Zadužuje se Ministarstvo kulture da, u suradnji s HAMAG-BICRO-om, osigura provedbu ove Odluke.

VI.

Zadužuje se HAMAG-BICRO da o provedenim programima uz državno jamstvo iz ove Odluke mjesečno izvještava Ministarstvo kulture kao nositelja Programa i Ministarstvo financija.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/271

Urbroj: 50301-27/25-20-4

Zagreb, 2. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE AKTIVNE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija namijenjen je subjektima malog gospodarstva u sektoru kulture i kreativne industrije koji su pogođeni pandemijom koronavirusa.

Na temelju navedenoga Programa Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će u ime i za račun Republike Hrvatske odobravati jamstva za kredite za obrtna sredstva mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva.

1. CILJ I NAMJENA PROGRAMA

Cilj Programa je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva u području kulture i kreativnih industrija uz smanjenje kamatne stope i/ili smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Cilj Programa je financiranje prihvatljivih korisnika uz dokaz kako je koronavirus imao negativni utjecaj na njihovo poslovanje.

Prihvatljivim korisnicima se smatraju:

– samostalni umjetnici, mikro, mali i srednji poduzetnici primarno registrirani za obavljanje djelatnosti u kulturi i kreativnim industrijama (u daljnjem tekstu: poduzetnici)

– koji nisu bili u teškoćama (u smislu Uredbe o općem skupnom izuzeću) na dan 31. prosinca 2019. godine niti je na taj dan zabilježena negativna kreditna sposobnost, blokada ili uvjeti za predstečajnu nagodbu odnosno stečaj temeljem zakonski propisanih kriterija.

Program je namijenjen poduzetnicima u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti primarno registriranima za obavljanje djelatnosti u kulturi i kreativnim industrijama što uključuje arhitekturu, audiovizualne djelatnosti (uključujući videoigre), baštinu, dizajn, izvedbene umjetnosti (kazalište, ples i glazba), knjigu i nakladništvo, medije te primijenjene i vizualne umjetnosti, odnosno poduzetnicima koji su registrirani za obavljanje nekih od sljedećih djelatnosti:

32.2 Proizvodnja glazbenih instrumenata

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim trgovinama

47.63 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.21 Izdavanje računalnih igara

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video­filmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

60.1 Emitiranje radijskog programa

60.2 Emitiranje televizijskog programa

71.11 Arhitektonske djelatnosti

74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

74.20 Fotografske djelatnosti

74.30 Prevoditeljska djelatnost i tumači

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

90.04 Rad umjetničkih objekata

91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.02 Djelatnosti muzeja

91.03 Rad povijesnih znamenitosti i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje.

Ovaj se Program primjenjuje samo na zahtjev za kredite za gubitke, obrtni kapital, operativne troškove i troškove koji se pripisuju gore navedenim sektorima. Prelijevanje potpora na sektore koji nisu obuhvaćeni ovim Programom nije dozvoljeno i podliježe postupku povrata.

Podnositelj zahtjeva za jamstvo dužan je prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti odgovarajuće obrazloženje i izjavu vezano uz njegove potrebe za likvidnošću, a što uključuje primjerice obrazloženje uz iznos gubitka prihoda i povezane dodatne troškove zbog, primjera radi, otkazanih događaja, ugovora, isporuka itd., troškova neopozivih ugovornih obveza, troškova osoblja (plaća), isključujući sve oblike pomoći i/ili potpora koje država odobrava za iste troškove.

Prema ovom Programu ne mogu se dodijeliti potpore poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

Značajka/Proizvod
(financijski instrument)
Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija.
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u kulturi i kreativnim industrijama.
Maksimalni iznos jamstva 800.000 EUR
Stopa jamstva 100 %
Namjena zajma Obrtna sredstva
Minimalno trajanje jamstva Od 1 godine
Maksimalno trajanje jamstva Do 5 godina uključujući poček
Obuhvat jamstva Glavnica kredita
Naknada za obradu zahtjeva 0,1 % iznosa jamstva
Rok korištenja kredita Do 6 mjeseci
Poček kredita Do 12 mjeseci ako je rok otplate najmanje 2 godine.
Instrumenti osiguranja Zadužnica poduzetnika
Instrumenti osiguranja banke Zadužnica poduzetnika
Potpora Potpora u skladu s Privremenim okvirom o državnim potporama koji je Komisija usvojila 19. ožujka 2020. i dopunila 3. travnja i 8. svibnja 2020. godine.

3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

 

Share: