Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (NN 138/2020)

NN 138/2020 (11.12.2020.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

HRVATSKI SABOR

2624

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1150 O PROMICANJU PRAVEDNOSTI I TRANSPARENTNOSTI ZA POSLOVNE KORISNIKE USLUGA INTERNETSKOG POSREDOVANJA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/107

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1150 O PROMICANJU PRAVEDNOSTI I TRANSPARENTNOSTI ZA POSLOVNE KORISNIKE USLUGA INTERNETSKOG POSREDOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (SL L 186, 11. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu Uredba (EU) 2019/1150).

(2) Ovim Zakonom utvrđuje se nadležno tijelo i zadaće nadležnog tijela za provedbu Uredbe (EU) 2019/1150, nadležno tijelo za inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2019/1150 i prekršajne odredbe za postupanje protivno odredbama Uredbe (EU) 2019/1150.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) 2019/1150.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNO TIJELO

Nadležno tijelo i zadaće

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) 2019/1150 te ovoga Zakona je tijelo državne uprave nadležno za poslove gospodarstva.

(2) Tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

1. potiče pružatelje usluga internetskog posredovanja te organizacije i udruženja koje ih zastupaju, zajedno s poslovnim korisnicima, uključujući male i srednje poduzetnike i njihove reprezentativne organizacije, na izradu kodeksa ponašanja u svrhu doprinosa pravilnoj primjeni Uredbe (EU) 2019/1150, uzimajući u obzir posebne značajke različitih sektora u kojima se pružaju usluge internetskog posredovanja

2. prikuplja relevantne informacije, u suradnji s Europskom komisijom, o odnosima između pružatelja usluga internetskog posredovanja i njihovih poslovnih korisnika te između internetskih tražilica korporativnih korisnika internetskih stranica

3. surađuje s drugim državama članicama i s Europskom komisijom u svrhu prikupljanja relevantnih informacija, razmjenu dobre poslovne prakse, praćenje promjena u odnosima između pružatelja usluga internetskog posredovanja, između internetskih tražilica te njihovih poslovnih i korporativnih korisnika u svrhu praćenja provedbe Uredbe (EU) 2019/1150

4. potiče osnivanje specijaliziranih miriteljskih tijela za rješavanje sporova i postizanje dogovora s poslovnim subjektima u pogledu sklapanja izvansudskih nagodbi u sporovima između pružatelja usluga i poslovnog korisnika nastalima u vezi s pružanjem usluga internetskog posredovanja, uključujući pritužbe koje nije bilo moguće riješiti putem internog sustava rješavanja pritužbi.

III. INSPEKCIJSKI NADZOR

Nadzorno tijelo i zadaće

Članak 4.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2019/1150 te ovoga Zakona provode službenici tijela državne uprave nadležnog za poslove državne inspekcije, koji obavljaju inspekcijske poslove u području trgovine, usluga i zaštite potrošača.

(2) Pružatelji usluga internetskog posredovanja dužni su radi provedbe inspekcijskog nadzora omogućiti službenicima tijela državne uprave nadležnog za poslove inspekcije uvid u podatke o poslovanju, uvid u poslovnu dokumentaciju i pridruženu računalnu opremu i uređaje te softverske mehanizme, koji su u svezi s obvezama propisanima ovim Zakonom i Uredbom (EU) 2019/1150.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Novčane kazne

Članak 5.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – pružatelj usluga internetskog posredovanja:

a) ako Uvjeti upotrebe pružatelja usluga internetskog posredovanja nisu u skladu s odredbama Uredbe (članak 3. Uredbe (EU) 2019/1150)

b) ako odluči ograničiti, suspendirati ili prekinuti pružanje usluga internetskog posredovanja u cijelosti određenom poslovnom korisniku, a ne dostavi izjavu s razlozima za tu odluku najmanje 30 dana prije stupanja prekida na snagu (članak 4., stavci 1. do 4. Uredbe (EU) 2019/1150)

c) ako primjenjuje različito postupanje prema poslovnim korisnicima koje nije navedeno u Uvjetima upotrebe pružatelja usluga internetskog posredovanja (članak 7. Uredbe (EU) 2019/1150)

d) ako poslovnim korisnicima nameće retroaktivne izmjene Uvjeta upotrebe pružatelja usluga internetskog posredovanja (članak 8. Uredbe (EU) 2019/1150)

e) ako poslovnim korisnicima ograničava prodaju roba ili pružanje usluga putem kanala koji su različiti od tih usluga, a ti ekonomski, trgovinski ili pravni razlozi nisu navedeni u Uvjetima upotrebe pružatelja usluga internetskog posredovanja i nisu lako dostupni javnosti (članak 10. Uredbe (EU) 2019/1150)

f) ako nema uspostavljen lako dostupan, besplatan interni sustav rješavanja pritužbi za poslovne korisnike te ako ne osigura rješavanje pritužbi u roku do 30 dana, sukladno načelima transparentnosti, razmjernosti i jednakoga postupanja (članak 11. Uredbe (EU) 2019/1150)

g) ako ne odredi miritelje u Uvjetima uporabe u skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU) 2019/1150.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba – obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Sudska zaštita i izvansudsko rješavanje sporova

Članak 6.

(1) Poslovni ili korporativni korisnik usluga internetskog posredovanja koji smatra da mu pružatelj usluga internetskog posredovanja krši neko njegovo pravo može podnijeti tužbu nadležnom sudu.

(2) Pružatelj usluga internetskog posredovanja, poslovni i korporativni korisnik usluga internetskog posredovanja za rješavanje međusobnih sporova obvezni su odrediti miritelje u svojim Uvjetima uporabe, u skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU) 2019/1150.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/89

Zagreb, 4. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share: