Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 1/2021

U Narodnim novinama NN 1/2021, tiskano izdanje 4. siječnja 2021., objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Pravilnik je stupio na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama.

 

NN 1/2021 (4.1.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 3. Zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 138/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O FISKALIZACIJI
U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 146/12, 46/17 i 70/20) iza članka 41.e dodaje se poglavlje XI.c sa člankom 41.f koji glasi:

»XI.c UTVRĐIVANJE VISINE IZNOSA BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 41.f

(1) U skladu sa člankom 29. Zakona, obveznik fiskalizacije, osim onoga iz članka 28. stavka 6. Zakona, može zadržati gotov novac u blagajni na kraju radnog dana do visine blagajničkog maksimuma. Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije samostalno internim aktom, sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a najviše do iznosa iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Mjerila za određivanje iznosa do kojeg može glasiti blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije je veličina obveznika fiskalizacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva. Temeljem toga kriterija obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum najviše u iznosu od:

– mikro subjekt i fizičke osobe 10.000,00 kuna,

– mali subjekt 50.000,00 kuna,

– srednji subjekt 80.000,00 kuna.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka fizička osoba, obveznik poreza na dobit visinu blagajničkog maksimuma određuje kao mikro, mali ili srednji subjekt, zavisno od veličine obveznika fiskalizacije sukladno kriterijima iz zakona kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva.

(4) Blagajnički maksimum određuje se za obveznike fiskalizacije kao cjelinu, a u okviru toga iznosa obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum svojim organizacijskim dijelovima.

(5) Obveznici fiskalizacije koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo prema zakonu kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva, neovisno o odredbi stavka 4. ovoga članka, mogu odrediti blagajnički maksimum u iznosu do 100.000,00 kuna.

(6) Obveznik fiskalizacije koji obavlja mjenjačke poslove, neovisno o odredbama stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, može utvrditi blagajnički maksimum u iznosu do 100.000,00 kuna.«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/20-02/17
Urbroj: 513-07-21-01-20-1
Zagreb, 4. siječnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

 

Share: