Pravilnik o prihvatljivosti izdataka NN 115/2018

NN 115/2018 (20.12.2018.), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

 

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

2282

Na temelju članka 5. stavka 3. točke 2. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila prihvatljivosti izdataka u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), odnosno operacija koje se u okviru Operativnog programa sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR) i Kohezijskog fonda (u daljnjem tekstu: KF).

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuju i pravila prihvatljivosti izdataka u okviru operacija Operativnog programa, koji su, u skladu s člankom 98. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, prihvatljivi za potporu iz Europskog socijalnog fonda (u daljnjem tekstu: ESF).

(3) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na izdatke Operativnog programa financirane putem financijskih instrumenata, povratne pomoći ili nagrada.

(4) Ovaj Pravilnik primjenjuju tijela sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa, utvrđena u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 92/14) i Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak, u daljnjem tekstu: Uredba), prijavitelji na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava, korisnici bespovratnih sredstava te njihovi partneri.

(5) Uredba (EU) br. 1303/2013 podrazumijeva Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20. 12. 2013.) te

1. Uredbu (EU) 2015/1839 Europskog parlamenta i vijeća od 14. listopada 2015.o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 s obzirom na posebne mjere za Grčku (SL L 270, 15. 10. 2015.)

2. Ispravak Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 200, 26. 7. 2016.)

3. Uredbu (EU) 2016/2135 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba koje se odnose na financijsko upravljanje za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (SL L 338, 13. 12. 2016.)

4. Uredbu (EU) 2017/825 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013 (SL L 129, 19. 5. 2017.)

5. Uredbu (EU) 2017/1199 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama (SL L 176, 7. 7. 2017.)

6. Uredbu (EU) 2017/2305 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj »Ulaganje za rast i radna mjesta« i cilj »Europska teritorijalna suradnja« (SL L 335, 15.12.2017.)

7. Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 7. 2018.)

8. Ispravak Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 294, 21. 11. 2018.).

(6) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj podrazumijeva Uredbu (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju »Ulaganje za rast i radna mjesta« te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.) i Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 7. 2018.).

(7) Uredba o Kohezijskom fondu podrazumijeva Uredbu (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (SL L 193, 30. 7. 2018.).

(8) Pravila primjenjiva na Europski socijalni fond podrazumijevaju Uredbu (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.), Uredbu (EU) 2015/779 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 u pogledu dodatnog iznosa početnog predfinanciranja koji se isplaćuje za operativne programe koji dobivaju potporu iz Inicijative za zapošljavanje mladih (SL L 126, 21.5.2015.) i Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 7. 2018.).

(9) Pored pravila iz stavka 8. ovoga članka, pravila primjenjiva na Europski socijalni fond (ESF) podrazumijevaju i nacionalna pravila prihvatljivosti izdataka koja donosi Upravljačko tijelo za Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali«.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Bespovratna sredstva su sredstva utvrđena u članku 67. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2. ESI fondovi su europski strukturni i investicijski fondovi.

3. Izdatak je trošak koji je plaćen iz sredstava korisnika, odnosno u slučaju doprinosa u naravi, trošak za koji je priznata odgovarajuća vrijednost.

4. Izravni trošak je trošak koji je izravno povezan s ostvarenjem jednog ili više ciljeva operacije.

5. Korisnik je osoba definirana u članku 2. točki 10. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

6. Nadležno tijelo je Upravljačko tijelo ili Posredničko tijelo Operativnog programa, utvrđeno u Uredbi.

7. Neizravni trošak je trošak koji nije izravno povezan s ostvarenjem jednog ili više ciljeva operacije. Riječ je o trošku koji je povezan s redovitim poslovanjem te se popis tih troškova utvrđuje u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.

8. Odbor za praćenje je odbor čije su osnivanje, sastav i dužnosti utvrđeni u člancima 47. – 49. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

9. Operacija u skladu s člankom 2. točkom 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013 znači projekt, ugovor, aktivnost ili skupinu projekata koje je odabralo Upravljačko tijelo Operativnog programa ili koji su pod njegovom odgovornošću i koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta na koje se odnose. U smislu ovog Pravilnika operacija podrazumijeva projekt, osim u slučaju gdje je to u ovom Pravilniku drugačije navedeno.

10. Partner je osoba s kojom korisnik provodi operaciju te udovoljava kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava. Ako korisnik operaciju provodi u suradnji s partnerom, odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na partnera.

11. Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava je poziv koji objavljuje nadležno tijelo u svrhu dodjele bespovratnih sredstava, pri čemu se utvrđuju uvjeti pod kojima se ta sredstva mogu dodijeliti.

12. Razdoblje prihvatljivosti izdataka je razdoblje koje započinje 1. siječnja 2014. te završava 31. prosinca 2023. Razdoblje prihvatljivosti izdataka može biti utvrđeno u kraćem trajanju, što se definira u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.

13. Trošak predstavlja iskorištavanje resursa te se, u smislu ovog Pravilnika, s obzirom na povezanost s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, dijeli na izravni i neizravni.

14. Trošak osoblja iz članka 68.a Uredbe (EU) br. 1303/2013 predstavlja izravni trošak.

15. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je ugovor iz članka 6. stavka 6. Uredbe.

16. Upravljačko tijelo je tijelo iz članka 5. Uredbe.

Članak 3.

(1) Izdatak je prihvatljiv ako je:

1. nastao u okviru operacije i u svrhu provedbe operacije, koju je, u skladu s kriterijima koje je odobrio odbor za praćenje Operativnog programa te kriterijima poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, za sufinanciranje odabralo nadležno tijelo, za koju je preuzeta obveza u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ili u odluci o izravnoj dodjeli sredstava iz Prioritetne osi 10 Operativnog programa – Tehnička pomoć

2. nastao kod korisnika

3. dokaziv u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 i odredbama ovoga Pravilnika te uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih sredstava te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

4. u slučaju kada je operacija primila potporu iz jednog ili više ESI fondova ili jednog ili više programa i drugih instrumenata Unije, potpora je primljena u skladu s člankom 65. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013

5. osigurana usklađenost s pravilima o državnim potporama i potporama male vrijednosti (de minimis potpore), pravilima javne nabave ili pravilima nabave koju provode osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, poreznim pravilima i pravilima socijalnog prava, odnosno sa svim na operaciju primjenjivim nacionalnim pravilima i pravilima Unije

6. korisnik u okviru operacije obavio plaćanja dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka, uz preduvjet da operacija nije fizički završena ili provedena u cijelosti prije nego što je podnesen zahtjev za financiranje nadležnom tijelu Operativnog programa

7. osigurana usklađenost s pravilima iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o provedbi operacije na programskom području

8. osigurana usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno te predstavljaju opće uvjete prihvatljivosti izdataka.

(3) Kriterij iz stavka 1. točke 6. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju izdataka izračunatih primjenom standardne veličine jediničnih troškova, fiksnih stopa ili fiksnih iznosa, kako je to opisano u člancima 67. – 68.b Uredbe (EU) br. 1303/2013 te doprinosa u naravi i troškova amortizacije.

(4) Iznimno, u odnosu na izdatke izračunate primjenom fiksne stope i fiksnih iznosa, u situacijama kada to proizlazi iz Uredbe (EU) br. 1303/2013, ne primjenjuje se kriterij iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(5) Kriterij iz stavka 1. točke 7. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima koje odobri Upravljačko tijelo, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 70. stavka 2. točke (a)-(d) i stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(6) Prihvatljivost izdataka slijedom izmjene Operativnog programa utvrđuje se u skladu s člankom 65. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(7) Kombinacija različitih oblika bespovratnih sredstava dopuštena je pod uvjetima iz članka 67. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 4.

Izdaci koji se smatraju neprihvatljivima ili uvjetno prihvatljivima, uključujući pripadajuće izuzetke i/ili uvjete primjenjive na EFRR i/ili KF te izdaci koji ispunjavaju uvjete za potporu iz ESF-a, navedeni su u Prilogu – Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih izdataka te pripadajućih izuzetaka i uvjeta, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava usklađen je s ovim Pravilnikom.

(2) Nadležno tijelo za Operativni program može u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava utvrditi detaljnije i/ili restriktivnije uvjete prihvatljivosti izdataka nego je to utvrđeno u ovom Pravilniku, ili utvrditi način postupanja, metodu ili oblik. Način postupanja, metoda ili oblik utvrđuju se obvezno, ako to proizlazi iz zahtijeva Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako se pozivom na dodjelu bespovratnih sredstava utvrđuju detaljniji i/ili restriktivniji uvjeti prihvatljivosti izdataka, način postupanja, metoda ili oblik, ili ako iz odredbi ovog Pravilnika proizlazi da će dodatna pravila prihvatljivosti izdataka utvrditi nadležno tijelo u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, vrijedi ono što je utvrđeno u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.

(4) Ako je nadležno tijelo drugačije od Upravljačkog tijela za Operativni program, uvjete prihvatljivosti izdataka u skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka, prethodno odobrava Upravljačko tijelo za Operativni program.

(5) Upravljačko tijelo za Operativni program daje mišljenje u vezi primjene ovog Pravilnika.

(6) Ako pravila utvrđena u članku 1. stavku 5. – 9. ovoga Pravilnika, odnosno njihove naknadne izmjene i dopune utvrđuju obvezne dodatne ili nove uvjete prihvatljivosti, pored uvjeta navedenih u ovom Pravilniku ili pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, primjenjuje se ono što je u njima utvrđeno, na način kako je u njima utvrđeno.

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (»Narodne novine«, broj 143/14).

Klasa: 910-04/14-01/168

Urbroj: 538-05-1-1/122-18-26

Zagreb, 27. studenoga 2018.

Ministrica regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.

PRILOG

POPIS NEPRIHVATLJIVIH I UVJETNO PRIHVATLJIVIH IZDATAKA TE PRIPADAJUĆIH IZUZETAKA I UVJETA

Br. Vrsta izdatka Fond za koji je izdatak neprihvatljiv ili uvjetno prihvatljiv te izuzetak i/ili uvjet, ako je primjenjivo
1. Porez na dodanu vrijednost (PDV) Neprihvatljivo za EFRR i KF, osim ako PDV nije povrativ
2. Kamate na dug Neprihvatljivo za EFRR i KF, s izuzetkom u odnosu na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo
3. Stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona ili njihova izgradnja Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta
4. Ulaganje radi postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I Direktive 2003/87/EZ Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta
5. Ulaganje u stambeni sektor Neprihvatljivo za KF, osim ako je ulaganje povezano s promicanjem energetske učinkovitosti ili korištenja energije iz obnovljivih izvora
6. Proizvodnja, prerada i plasman na tržište duhana i duhanskih proizvoda Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta
7. Troškovi poduzeća u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta
8. Kupnja rabljene opreme Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev u slučajevima amortizacije i aktivnostima Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć
9. Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev u aktivnostima Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć, pri čemu operacija podrazumijeva projekt tehničke pomoći te projekte koje je odabralo Upravljačko tijelo Operativnog programa ili koji su pod njegovom odgovornošću te se iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć osigurava njihova adekvatna provedba
10. Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske

Neprihvatljivo za EFRR, izuzev u aktivnostima Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć i to za neoporezive primitke radnika, osim za otpremnine, nagrade i darove, koji su neprihvatljivi

Neprihvatljivo za KF, bez izuzetka i/ili uvjeta

11. Bonusi za zaposlene Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev u aktivnostima prioritetne osi 10 Tehnička pomoć i to pod uvjetima koji se utvrđuju u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava
12. Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta
13. Troškovi sudskih i izvansudskih sporova Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev u aktivnostima prioritetne osi 10 Tehnička pomoć
14. Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta
15. Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak Neprihvatljivo za EFRR i KF, bez izuzetka i/ili uvjeta
16. Ulaganje u aerodromsku infrastrukturu

Prihvatljivo za EFRR i KF, pod sljedećim uvjetima:

– za EFRR: izdatak nastaje u okviru operacija koje ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1301/2013, posebice članka 3. stavka 1. točke c), članka 3. stavka 3. točke e) i članka 5. stavka 7. točke c)

– za KF: izdatak nastaje u okviru projekata koji ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1300/2013, posebice članka 2. stavka 2. točke (f) i članka 4. točke d) podtočke (ii)

17. Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti

Prihvatljivo za EFRR i KF, pod uvjetima iz članka 69. Uredbe (EU) br. 1303/2013

18. Troškovi amortizacije

Prihvatljivo za EFRR i KF, ako su kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 69. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i sljedeći uvjeti:

– bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju te imovine

– trajna materijalna imovina izravno se koristi za operaciju

– troškovi amortizacije izračunavaju se u skladu s relevantnim računovodstvenim pravilima

– troškovi amortizacije alociraju se proporcionalno korištenju dugotrajne imovine

– troškovi amortizacije temelje se na izvornom trošku, te ne uključuju dodatne troškove (kao što su trošak dostave i instalacije)

19. Kupoprodaja zemljišta

Uvjetno prihvatljivo za EFRR i KF, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– kupoprodaja neizgrađenog zemljišta i izgrađenog zemljišta ne prelazi 10 % iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka za dotičnu operaciju. Za napuštena mjesta i nekadašnja industrijska mjesta koja obuhvaćaju izgrađene objekte ta se granica povećava na 15 %. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, ta se granica može podići iznad prethodno navedenih postotaka za operacije koje su povezane s očuvanjem okoliša, kako je navedeno u članku 69. stavku 3. točki (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013

– kupoprodaja zemljišta izravno je povezana s ciljevima operacije

– prihvatljivi troškovi ne prelaze tržišnu vrijednost što potvrđuje potvrda neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela

– operacija sadržava podatak i dokument iz kojega je razvidan datum kupoprodaje

– na kupljenom zemljištu osigurava se trajnost operacije u skladu sa člankom 71. Uredbe (EU). br. 1303/2013

– kupoprodaja i/ili gradnja, razvoj i rekonstrukcija nisu prethodno financirani sredstvima Europske unije i/ili nacionalnim sredstvima (u potonjem slučaju se to ne odnosi na situacije u kojima se ta sredstva nadoknađuju iz EFRR-a ili KF-a)

20. Leasing

Prihvatljivo za EFRR i KF, samo ako je tako utvrđeno u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, pri čemu se primjenjuju minimalno sljedeći uvjeti:

– prihvatljivi troškovi ne prelaze tržišnu vrijednost objekta leasinga

– neprihvatljivi su povezani troškovi (troškovi poreza, početni izravni troškovi nabave (transporta, raznih naknada, troškovi koji nastanu tijekom pregovaranja i osiguranja ugovora o leasingu i sl.))

– neprihvatljivi su troškovi amortizacije i troškovi kamata

– prihvatljivi su troškovi koji nastanu u skladu s ugovorom o leasingu, ako su nastali za vrijeme razdoblja provedbe operacije

– ugovor o leasingu ne može biti sklopljen na razdoblje dulje od krajnjeg datuma prihvatljivosti izdataka (31. prosinca 2023.), pri čemu se podrazumijeva da je do navedenog datuma primatelj financijskog leasinga i postao vlasnikom objekta leasinga (podrazumijeva ostvarivanje indikatora), u protivnom bespovratna sredstva su podložna povratu

– mora se dokazati da je leasing bio najisplativija metoda za nabavu i uporabu stvari u okviru operacije koji se sufinancira bespovratnim sredstvima, uzimajući u obzir da je krajnji datum razdoblja prihvatljivosti izdataka 31. prosinca 2023., u kojem razdoblju ugovor o leasingu može biti na snazi

– mora se dokazati održivost i svrhu uporabe objekta leasinga nakon provedbe operacije (u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

– neprihvatljiv je trošak nabave financijskog leasinga

21. Izdatak izračunat primjenom standardne veličine jediničnih troškova, ili primjenom fiksnih stopa, ili primjenom fiksnih iznosa, ili financiranje koje nije povezano s troškovima relevantnih operacija nego se temelji na ispunjenju uvjeta povezanih s postizanjem napretka u provedbi ili ostvarenju ciljeva programa kako je navedeno u članku 67. stavku 1. točki e) Uredbe (EU) b. 1303/2013

Prihvatljivo za EFRR i KF, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– usklađenost s uvjetima iz članka 67. stavka 5. i 5a. Uredbe (EU) br. 1303/2013

– osim u slučaju kada Uredba (EU) br. 1303/2013 utvrđuje da država članica ne obavlja izračun, izračun se temelji na metodi određenoj u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava

22. Neizravni troškovi

Prihvatljivo za EFRR i KF, u skladu s člancima 67. i 68. Uredbe (EU) br. 1303/2013, te uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, pri čemu

– se izračunavaju primjenom standardne veličine jediničnih troškova ili primjenom fiksnih iznosa (u skladu s člankom 67. Uredbe (EU) br. 1303/2013) ili

– se izračunavaju primjenom fiksne stope (u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) br. 1303/2013) ili

– se temelje na stvarnim troškovima iz članka 67. stavka 1. točke a. Uredbe (EU) br. 1303/2013

23. Troškovi osoblja u vezi s bespovratnim sredstvima

Prihvatljivo za EFRR i KF, u skladu s člankom 67. i 68.a Uredbe (EU) br. 1303/2013, te uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, pri čemu

– se izračunavaju primjenom standardne veličine jediničnih troškova ili primjenom fiksnih iznosa (u skladu s člankom 67. Uredbe (EU) br. 1303/2013) ili

– se utvrđuju izračunom satnice dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godišnjeg bruto iznosa troškova za zaposlenike s 1720 sati za osobe koje rade u punom radom vremenu ili odgovarajućim razmjernim brojem sati od 1720 za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu, sve u skladu s člankom 68.a Uredbe (EU) br. 1303/2013 ili

– su izračunati po fiksnoj stopi od najviše 20% ostalih izravnih troškova koji nisu troškovi osoblja te operacije, sve u skladu s člankom 68.a Uredbe (EU) br. 1303/2013 ili

– se temelje na stvarnim troškovima iz članka 67. stavka 1. točke a. Uredbe (EU) br. 1303/2013

24. Izdaci povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koju nabavlja korisnik Neprihvatljivo EFRR i KF, osim ako to zahtijeva nadležno tijelo u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.
25. Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija Neprihvatljivo EFRR i KF, osim ako nacionalno zakonodavstvo ili zakonodavstvo Unije zahtijeva jamstvo
26. Izdatci operacije koje ostvaruju neto prihode za vrijeme provedbe Prihvatljivo za EFRR i KF, pod uvjetima iz članka 65. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i u skladu s uvjetima koje utvrđuje Upravljačko tijelo
27. Izdatci operacije kojima se ostvaruju neto prihodi nakon njihova dovršetka Prihvatljivo za EFRR i KF, pod uvjetima koje utvrđuje Upravljačko tijelo u skladu s člankom 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013
28. Potpora lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice

Neprihvatljivo za KF, bez izuzetka i/ili uvjeta

Prihvatljivo za EFRR pod uvjetima koje na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013 utvrđuje Upravljačko tijelo

29. Izdatak koji ispunjava uvjete za potporu iz ESF-a

Neprihvatljivo za KF, bez izuzetka i/ili uvjeta

Prihvatljivo za EFRR pod uvjetom da su izdatci prihvatljivi za potporu ESF-a na temelju pravila koja se primjenjuju na taj fond, pod uvjetom da su nužni za zadovoljavajuću provedbu operacije te da su s njom izravno povezani

Share: